Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Mimoriadne núdzové opatrenie č.k. mno - 4434 / 2005

aktualizované dňa 25. novembra 2010

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E

 

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie a s platnosťou a účinnosťou od vyhlásenia a až do odvolania

 

N A R I A Ď U J E M

 

Vlastníkom/držiteľom holubov na území SR, povinnú vakcináciu holubov proti pseudomoru hydiny komerčnou vakcínou schválenou Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre. Zoznam povolených vakcín je uvedený za odôvodnením tohoto mimoriadného núdzového opatrenia. Pri aplikácii vakcíny postupovať podľa pokynov výrobcu v príbalovom letáku.

Platnosť:

do zrušenia nariadeného opatrenia.

Odôvodnenie:

Uvedené opatrenie sa nariaďujú na základe rozšírenia paramyxovírusu 1 u holubov v SR a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky pred zavlečením tejto choroby.
Uvedené príčiny predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zdravie vtákov, preto hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil vyššie uvedené dočasné opatrenie.

Zoznam povolených vakcín:

Nobilis ParamyxoP201, ColinacNH inj.a.u.v, Pharmavac columbi 2 inj. a.u.v., Avipest lyof. a.u.v.


V Bratislave 3.11.2005