Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Mimoriadne núdzové opatrenie č.k. mno - 2643 / 2006

aktualizované dňa 25. novembra 2010

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E

 

Podľa § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem mimoriadne núdzové opatrenie  Č. k. mno 2643/2006 s platnosťou a účinnosťou od  25. 9. 2006  a až do odvolania

 

P O V O Ľ U J E M

 

konanie výstav, výkonnostných skúšok, súťaží, pretekov a sústreďovanie hydiny, poštových holubov a ostatných vtákov v rámci Slovenskej republiky a zo zahraničia alebo účasť hydiny, poštových holubov a ostatných vtákov chovateľov zo Slovenskej republiky na súťažiach v zahraničí za dodržania nasledujúcich  podmienok:
 
konanie výstavy, výkonnostných skúšok, súťaží, pretekov a sústreďovanie hydiny, poštových holubov a ostatných vtákov musí byť vopred (najmenej 7 pracovných dní) oznámené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
hydina, poštové holuby a ostatné vtáky musia pochádzať z územia krajiny, okrem oblastí, v ktorých sú nariadené obmedzujúce opatrenia z dôvodu výskytu  aviárnej influenzy alebo z oblastí definovaných ako vysoko rizikové oblasti v súlade s rozhodnutím Komisie 2005/734/ES (okolie vodných plôch s koncentráciou sťahovavého vtáctva),
hydina, poštové holuby a ostatné vtáky musia byť klinicky zdravé a musia pochádzať z prehliadnutých chovov; výsledok kontroly potvrdí úradný veterinárny lekár.

Platnosť:

do zrušenia jednotlivých opatrení.

Odôvodnenie:

Uvedené opatrenia sa nariaďujú na základe priaznivej nákazovej situácie ohľadom aviárnej influenzy na území Európy a Slovenskej republiky.

V Bratislave 25.9.2006