Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Mimoriadne núdzové opatrenie č. sp. MNO - 2342/2013-236

aktualizované dňa 4. júla 2013

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E

 

Na základe § 6 ods. 5 a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmto mimoriadnym núdzovým opatrením s platnosťou a účinnosťou od 4.7.2013 až do odvolania,
 


NARIAĎUJEM

 


1. zastaviť akýkoľvek predaj a distribúciu všetkého čerstvého hydinového mäsa od výrobcu BB Marcin Borowicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29, Poľská republika, úradné schvaľovacie číslo PL12114305,

 

2. neprijímať v prevádzkarniach v Slovenskej republike čerstvé hydinové mäso od výrobcu BB Marcin Borowicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29, Poľská republika, úradné schvaľovacie číslo PL12114305.

 

3. prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku JOMI.com.spol.s.r.o., Wolkerova 466, 058 01 Poprad umiestniť v mieste predaja konečným spotrebiteľom viditeľné a čitateľné oznámenie s týmto znením: „Všetci spotrebitelia, ktorí si čerstvé hydinové mäso od výrobcu BB Marcin Borowicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29, Poľská republika, úradné schvaľovacie číslo PL12114305 sú oprávnení tieto výrobky vrátiť späť prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku: JOMI.com.spol.s.r.o., Wolkerova 466, 058 01 Poprad. Dôvodom na stiahnutie čerstvého hydinového mäsa, ktoré nespĺňa požiadavky na bezpečnosť potravín z predaja je zistenie, že čerstvé hydinové mäso môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí“.

 

4. prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku JOMI.com.spol.s.r.o., Wolkerova 466, 058 01 Poprad prijať a oddelene pozastaviť až do odvolania vrátené čerstvé hydinové mäso podľa bodu 1 a 3 v sklade prevádzkovateľa potravinárskeho podniku JOMI.com.spol.s.r.o., Wolkerova 466, 058 01 Poprad,

 

5. povinnosť umiestniť v miestach predaja konečným spotrebiteľom viditeľné a čitateľné oznámenie s týmto znením: „Všetci spotrebitelia, ktorí si zakúpili čerstvé hydinové mäso od výrobcu BB Marcin Borowicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29, Poľská republika, úradné schvaľovacie číslo PL 12114305 sú oprávnení tieto výrobky vrátiť späť do predajne. Dôvodom na stiahnutie čerstvého hydinového mäsa, ktoré nespĺňa požiadavky na bezpečnosť potravín z predaja je zistenie, že čerstvé hydinové mäso môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí“ a povinnosť prijať a oddelene pozastaviť až do odvolania čerstvé hydinové mäso podľa bodu 1 sa vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí čerstvé hydinové mäso od výrobcu BB Marcin Borowicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29, Poľská republika, úradné schvaľovacie číslo PL 12114305 konečnému spotrebiteľovi predávali.   

Odôvodnenie:


    Na základe medializovaných informácii o používaní veterinárnych liekov v chove hydiny v Poľskej republike, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila regionálnym veterinárnym a potravinovým správam vykonať kontroly podľa čl. 3 ods. 2 poslednej vety nariadenia (ES) č. 882/2004 ad hoc - cielenú kontrolu, ktorej predmetom bol odber vzoriek hydinového mäsa (zabitá hydina, hydinové diely v chladenom, mrazenom a hlbokozmrazenom stave), hydinových drobov – pečeň, hydinového mechanicky separovaného mäsa v miestach určenia, distribučných skladoch a v obchodnej sieti.
   
    Laboratórnym vyšetrením na Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne bolo vo vzorke Kuracích pŕs, chladených (vzorka č. H6931/2013, číslo protokolu o skúške č.9806/2013 zo dňa 1.7.2013) zistené, že vzorka nie je v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 o stanovení limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu a Nariadenia Komisie (ES) č.37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácií, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu pre nález enrofloxacínu a ciprofloxacínu nad stanovený reziduálny limit.
 
    Na sprievodnej dokumentácii k predmetnej zásielke bolo uvedené miesto zabitia a rozrábania prevádzkareň: BB Marcin Borowicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29, Poľská republika, úradné schvaľovacie číslo PL12114305.
 
    Na úradnej webovej stránke Poľskej kompetentnej autority v Sekcii II pre mäso hydiny vyššie uvedená prevádzkareň je zapísaná len pre činnosť rozrábania hydinového mäsa a nie pre činnosť zabíjanie hydiny.
 
    Na nariaďovanie mimoriadnych núdzových opatrení sa podľa § 52 ods. 2 písm. h) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

V Bratislave 4.7.2013

MNO-2342/2013-236 na stiahnutie vo formate PDF