Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín


Adresa,  kontakty

Adresa

Adresa :
Tel :
Fax :
Email :
Web:

Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5837 111
+421 43 5868 207
sekretariat@svpu.sk

www.svpu.sk


Zastupujúca riaditeľka:

Meno:

Email :

MVDr. Lucia Šulejová
lucia.sulejova@svpu.sk

Zástupca riaditeľa

Meno:

Email :

Ing. Miriam Vlčáková, PhD
miriam.vlcakova@svpu.sk

Detašované pracovisko - Skúšobné laboratórium Prešov

Adresa :
Tel :

Fax:

Vedúci :

Bajkalská 28, 080 91 Prešov
+421 51 771 9651, +421 51 771 8605
+421 51 771 9607
MVDr. Martin Kasenčák


Základné informácie

Predmetom činnosti ústavu je vykonávanie laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania na území Slovenskej republiky a na ostatnom území EÚ, a to spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o veterinárnej starostlivosti, potravinovej bezpečnosti a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch a nariadení v týchto oblastiach. Laboratórium vykonáva analýzy v rozsahu svojej činnosti aj pre potreby súkromného sektora

 

 

Akreditácia laboratória

Laboratórium je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-117 zo dňa 2.1.2014

Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne Skúšobné laboratórium Dolný Kubín a Skúšobné laboratórium Prešov je spôsobilé vykonávať: l. Mikrobiologické, molekulárno-biologické, chemické a fyzikálnochemické skúšky potravín a krmív; mikrobiologické, molekulárno-biologické, sérologické, virologické, parazitologické, patologické, chemické skúšky biologického/klinického materiálu; mikrobiologické, chemické a fyzikálno-chemické skúšky a odber vzoriek vôd podľa fixného rozsahu akreditácie. 2. Chemické a molekulárno-biologické skúšky biologického/klinického materiálu, požívatín rastlinného a živočíšneho pôvodu, krmív rastlinného a živočíšneho pôvodu, medikovaných kŕmnych zmesí a premixov, pitných, povrchových a odpadových vôd podľa flexibilného rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.


Členenie ústavu:

  • Odbor zdravia zvierat
  • Odbor hygieny potravín
  • Odbor bakteriológie
  • Odbor molekulárno-biologických analýz
  • Odbor chémie