Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

aktualizované dňa 20. novembra 2019

Kontakt

Adresa :

Riaditeľka:

Informácie:

Tel :

Fax:

Email:

Biovetská 34, 949 01 Nitra
MVDr.Judita Hederová
deglovicova@uskvbl.sk, +421 37 6933 527
+421 37 6515506, +421 37 6515507
+421 37 6517915
uskvbl@uskvbl.sk


Základné informácie

Ústav - vykonáva štátny dozor na úseku veterinárnej farmácie a kontrolu pri výrobe veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok, pri veľkodistribúcii veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok
  • vydáva povolenie na výrobu a veľkodistribúciu veterinárnych liekov
  • schvaľuje veterinárne prípravky ( dezinfekčné, vitamínové, vitamíno-minerálne, minerálne, kozmetické, diagnostické, probiotiká) a veterinárne zdravotnícke pomôcky
  • vykonáva posudkovú činnosť pri registrácii veterinárnych liekov a schvaľovaní veterinárnych prípravkov
  • povoľuje klinické skúšanie veterinárnych liekov
  • vedie zoznam registrovaných veterinárnych liekov, schvaľovacích veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôcok
  • nariaďuje pozastavenie alebo stiahnutie veterinárneho lieku z obehu alebo veterinárnej zdravotníckej pomôcky
  • vykonáva kontrolu reklamy veterinárnych liekov
  • ukladá pokuty za porušenie zákona


Podľa zákona č.140/98 o liekoch a zdravotníckych pomôckach je ústav autorizovaný na skúšanie a posudzovanie kvality veterinárnych liekov, veterinárnych imunopreparátov, medikovaných krmív, vitamínových, minerálnych, kozmetických a diagnostických prípravkov pre zvieratá.

Rozhodnutím Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo je ústav ďalej aj autorizovanou skúšobňou SKTC - 121 na vykonávanie posudzovanie zhody v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. pre oblasť veterinárno-zdravotníckych pomôcok.