Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Datasety  ŠVPS SR

aktualizované dňa 30.6.2022

1. Zoznamy schválených/registrovaných potravinárskych prevádzkarní

Popis: Zoznamy prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení a zoznamy prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, len pre vnútroštátny trh SR. Dataset obsahuje zoznamy nasledovných položiek: Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou (mraziarenské sklady, prebaľovacie prevádzkarne, veľkoobchodné trhy), Mäso domácich kopytníkov (bitúnky, rozrábkarne), Mäso z hydiny a zajacovitých (bitúnky, rozrábkarne), Zverina zo zveri z farmových chovov (bitúnky, rozrábkarne), Zverina z voľne žijúcej zveri (prevádzkarne na manipuláciu so zverou, rozrábkarne), Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso (prevádzkarne), Mäsové výrobky (prevádzkarne), Živé lastúrniky (expedičné a purifikačné strediská), Produkty rybolovu (plavidlá, prevádzkarne, trhy, aukčné siene), Surové mlieko a mliečne výrobky (zberné strediská, prevádzkarne), Vajcia a vaječné výrobky (trieiarne, prevádzkarne), Žabie stehienka a slimáky (prevádzkarne), Škvarené živočíšne tuky a oškvarky (zberné strediská, prevádzkarne), Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá (prevádzkarne), Želatína (prevádzkarne, Osobitne povolené zberné strediská a garbiarne), Kolagén (prevádzkarne, Osobitne povolené zberné strediská a garbiarne), Med (prevádzkarne), SK schválené potravinárske prevádzkarne (len vnútroštátny trh SR) podľa nariadenia vlády SR č. 283/2009, Prevádzkarne na predaj malých množstiev vajec konečnému spotrebiteľovi podľa nariadenia vlády SR č. 360/2011, Zberné strediská pre ulovenú voľne žijúcu zver

Aktualizované dňa: 5.1.2021

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

2. Zoznamy schválených/povolených/registrovaných prevádzkarní vo veterinárnej oblasti v zmysle nariadenia (ES) č. 73/2008

Popis: Zoznamy schválených/povolených/registrovaných prevádzkarní vo veterinárnej oblasti. Dataset osahuje zoznamy nasledovných položiek: Zberné strediská, Sprostredkovatelia obchodu, Inseminačné stanice na odber a skladovanie spermy, Tímy na odber a produkciu embryí, Karanténne zariadenia alebo strediská, Prevádzkarne pre hydinu, Prevádzkarne, zariadenia a strediská, Národné referenčné a ostatné laboratóriá, Chovy nebezpečných živočíchov, Karanténne stanice a útulky pre spoločenské zvieratá, Chov rýb, Kontrolne miesta pri preprave zvierat, Register prepravcov zvierat, Register farmových chovov s voľne žijúcou zverou, Pokusné zariadenia, Čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov, Chovy zajacov a králikov, Inseminačné stanice kancov.

Aktualizované dňa: 5.1.2021

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

3. Register prepravcov zvierat

Popis: Register schválených prepravcov zvierat

Aktualizované dňa: 5.1.2021

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

4. Zoznamy schválených prevádzkarni na živočíšne vedľajšie produkty

Popis: Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa nariadenia Európskeho spoločenstva a Rady. č.1069/2009. Dataset osahuje zoznamy nasledovných položiek: Zariadenia na predbežné spracovanie a sklady VŽP, Sklady odvodených produktov, Spaľovne/Spoluspaľovne/Energetické spaľovacie zariadenia, Spracovateľské závody, Oleochemické závody, Zariadenia na výrobu bioplynu, Výrobne kompostu, Výrobne krmív pre spoločenské zvieratá, Technické závody, Zoznam registrovaných špecifických užívateľov, Zberné strediská, Výroba organických hnojív a zúrodňujúcich látok, Iné registrované subjekty, Odosielanie VŽP v rámci spoločenstva podľa článku 48 nariadenia 1069/2009.

Aktualizované dňa: 5.1.2021

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

5. Národné referenčné laboratóriá

Popis: Zoznam národných referenčných laboratórií (smernice 64/432/EEC, 90/539/EEC, 92/35/EEC, 92/66/EEC, 92/119/EEC, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC and 2005/94/EC) a laboratória schválené na vykonávanie sérologických testov na monitorovanie účinnosti vakcín proti besnote (rozhodnutie 2000/258/ES)[

Aktualizované dňa: 5.1.2021

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

6. Faktúry za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie

Popis: Zoznam faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Aktualizované dňa: 5.1.2021

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

7. Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie

Popis: Zoznam objednávok na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Aktualizované dňa: 5.1.2021

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

8. Zoznamy poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat

Popis: Zoznamy poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat

Aktualizované dňa: 5.1.2021

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

9. Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Popis: Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Aktualizované dňa: 21.11.2018

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

10. Evidencia údajov o všetkých diagnostikovaných prípadoch BSE v SR

Popis: Evidencia údajov

Aktualizované dňa: 21.11.2018

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

11. Evidencia údajov o všetkých diagnostikovaných prípadoch TSE - scrapie u oviec v SR

Popis: Evidencia údajov

Aktualizované dňa: 21.11.2018

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

12. Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky

Popis: Názvy a popisy analytických a vyšetrovacích metód používaných pre úradnej kontrole

Aktualizované dňa: 21.11.2018

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

13. Zoznam certifikátov na potravinárske výrobky

Popis: Zoznam certifikátov vydaných certifikačným orgánom, obsahujúci základné informácie ako číslo certifikátu, dátum vydania certifikátu, názov a sídlo výrobcu, typ výrobku s chráneným označením, pre ktorý je daný certifikát vydaný

Aktualizované dňa: 21.11.2018

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

14. Zoznamy certifikátov vydávaných oprávnenými pracovníkmi RVPS

Popis: Archivácia zdravotných veterinárnych certifikátov vystavených RVPS

Aktualizované dňa: 29.11.2018

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

15. Zoznam veterinárnych certifikátov určených na vývoz do tretích krajín

Popis: Zoznam veterinárnych certifikátov určených na vývoz do tretích krajín rozdelených podľa jednotlivých krajín

Aktualizované dňa: 22.11.2018

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

16. Zoznam veterinárnych cerifikátov na dovoz do SR pre neharmonizované komodity

Popis: Zoznam veterinárnych certifikátov určených na dovoz neharmonizovaných komodít, rozdelené podľa jednotlivých komodít

Aktualizované dňa: 22.11.2018

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

17. Evidencia KMO/AMO/BESNOTA

Popis: Evidencia údajov o príjemke, dodávateľa, adresy, dátumu zastrelenia, dátumu odovzdania, počtu vzoriek, ceny za vzorku ...

Aktualizované dňa: 29.11.2018

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD

18. Evidencia výpočtovej techniky

Popis: Evidencia pasportizácie výpočtovej techniky

Aktualizované dňa: 22.11.2018

Aktualizácia: podľa potreby

Dokumenty na stiahnutie: XML, XSD