Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Šaľa

Vyhlási na www.open.slovensko.sk výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesta:

 • Voľné štátnozamestnanecké miesto
 • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia zvierat – referát zdravia a ochrany zvierat, CEHZ
 • Funkcia: odborný radca – veterinárny inšpektor
 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat, odber vzoriek, veterinárna certifikácia
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa

Kontaktná osoba v prípade záujmu o voľné štátnozamestnanecké miesto:

 • MVDr. Svetlana Laczkóová
 • +421 907 744 118

 • Voľné štátnozamestnanecké miesto
 • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia zvierat – hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
 • Funkcia: odborný radca – veterinárny inšpektor
 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat, odber vzoriek, veterinárna certifikácia, VŽP, NPKR a krmív
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa

Kontaktná osoba v prípade záujmu o voľné štátnozamestnanecké miesto:

 • MVDr. Svetlana Laczkóová
 • +421 907 744 118

 • Voľné štátnozamestnanecké miesto
 • Organizačný útvar: Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
 • Funkcia: odborný radca – veterinárny inšpektor
 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: veterinárno-hygienický dozor na bitúnku, vyšetrovanie mäsa na trichinely, kontrola v prevádzkarňach spracovateľov mäsa, potravinový dozor v maloobchodnej sieti
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa

Kontaktná osoba v prípade záujmu o voľné štátnozamestnanecké miesto:

 • MVDr. Svetlana Laczkóová
 • +421 907 744 118