Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Podávanie sťažností, petícií

aktualizované dňa 11.6.2021

Sťažnosti


 1. Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznámení výsledku prešetrenia upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

 2. Sťažnosť možno podať:
  1. písomne – Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
  2. ústne do záznamu - odbor auditu a kontroly ŠVPS SR
  3. faxom – 02/60257 345
  4. mailom

 3. Sťažnosť musí obsahovať:
  - meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa
  - v prípade právnickej osoby musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  Sťažnosť musí byť adresná, čitateľná, zrozumiteľná a sťažovateľom podpísaná. Anonymné sťažnosti sa nevybavujú. Sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou musí sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

 4. Sťažnosťou je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ”),ktorým:
  1. sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť”) orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy (sťažovateľ sa musí domáhať ochrany svojich individuálnych práv alebo právom chránených záujmov, nemusí ich však kvalifikovať konkrétnou právnou úpravou, t. j. označiť konkrétne ustanovenia právnych predpisov, pokiaľ sú individuálne práva alebo právom chránené záujmy z obsahu sťažnosti identifikovateľné),
  2.  poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy
   Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojej žiadosti dopustí trestného činu alebo priestupku.

 5. Sťažnosťou nie je podanie, ktoré:
  1.  má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
  2.  poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr. Občianskym súdnym poriadkom, Trestným poriadkom etc.), najmä ak ide o podanie, ktoré je podľa svojho obsahu podaním účastníka konania, podaním jeho právneho zástupcu alebo podaním vedľajšieho účastníka konania a obsahuje vyjadrenia návrhy či námietky, o ktorých je potrebné rozhodnúť v rámci samotného konania,
  3. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu [napr. § 59 ods. 1 písm. h) a § 65 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]; takéto podanie vybaví Kancelária ústavného súdu podľa osobitného predpisu alebo ho postúpi do 10 pracovných dní od doručenia tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu, a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal,
  4.  smeruje proti rozhodnutiu orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy v konaní podľa iného právneho predpisu,
  5.  orgánu verejnej správy, v ktorom poukazuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy
  6.  osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.
 6. Prešetrenie a vybavenie sťažnosti vykonáva odbor auditu a kontroly ŠVPS SR v zákonných lehotách, t. j. do 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže ústredný riaditeľ ŠVPS SR predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 pracovných dní.

 7. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

 8. Na postup orgánu verejnej správy pri prešetrovaní sťažnosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak nie je v zákone o sťažnostiach ustanovené inak.
   


Petície


 1. Podávanie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 2. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
  Každý má právo, spôsobom neodporujúcim zákonu, vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili.

 3. Petícia musí byť písomná, označená slovom petícia a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločenského záujmu. Osoba, ktorá petíciu podporuje čitateľne uvedie meno, priezvisko adresu trvalého pobytu a k týmto údajom pripojí svoj podpis. Právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo; osoba oprávnená konať v jej mene čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a k týmto údajom pripojí svoj podpis (ďalej len „podstatné náležitosti“)

 4. Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa písomná forma považuje za zachovanú, ak sú v nej uvedené podstatné náležitosti o tom, kto ju podáva a zároveň je k dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov elektronický formulár, ktorý možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom.

 5. ŠVPS SR je povinná petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušná vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal.

 6. Ak petícia nemá podstatné náležitosti, ŠVPS SR bezodkladne vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak osoba, ktorá petíciu podala, v tejto lehote nedostatky neodstráni, ŠVPS SR petíciu odloží.

 7. ŠVPS SR neberie do úvahy podporu petície osobou, ktorá o sebe uviedla podstatné náležitosti nečitateľne alebo nepravdivo.

 8. ŠVPS SR je povinná prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistila skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá podala petíciu.

 9. Ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, ŠVPS SR písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

 10. Na vybavovanie petícií sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
   

Prijaté petície


    ŠVPS SR prijala dňa 10.4.2017 petíciu pracovníkov RVPS pod ev. č. 17/2017/003310 ...


Ochrana osobných údajov

Informácia o ochrane osobných udajov (kliknite pre zobrazenie/skrytie)


Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) o spracúvaní osobných údajov na základe zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov:

Prevádzkovateľ:
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava, IČO: 00156426 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa e-mail: gdpr@svps.sk, tel.: 02 602 57 215, 119.

Účel spracúvania osobných údajov: Vybavovanie sťažnosti, petícií a archivácia v databáze sťažností a petícií v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno a priezvisko sťažovateľa, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa.

Tretie strany / prijímatelia, ktorým budú / môžu byť osobné údaje poskytnuté: Iné príslušné orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, exekútorské úrady alebo iné oprávnené subjekty na základe všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov: Osobné údaje budú spracúvané počas trvania uvedeného účelu spracúvania, osobné údaje, ktoré sa po skončení trvania účelu spracúvania stanú nepotrebnými - osobné údaje v dátových súboroch budú vymazané z elektronických médií a dokumenty s osobnými údajmi v písomnej forme budú zlikvidované skartovaním s výnimkou tých údajov v elektronickej forme a písomných dokumentov, ktoré musia byť po skončení účelu spracúvania uchovávané u prevádzkovateľa z dôvodu plnenia zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov; dokumenty s osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov budú skartované po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ nebude využívať osobné údaje dotknutých osôb na iný ako uvedený účel, spracúvať ich v rozsahu nad uvedený rozsah a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou uvedených subjektov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Európskej únie ani Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nebude osobné údaje dotknutých osôb zverejňovať ani poskytovať tretím stranám. Prevádzkovateľ nespracúva údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Okrem práva na informácie uvedené v článku 1 až 7 majú dotknuté osoby právo: požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, na opravu osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, na výmaz (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; osobné údaje sa spracúvali nezákonne...), namietať voči spracúvaniu ich osobných údajov, podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona.

Pri podávaní sťažnosti/petície je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

Dotknutá osoba je pri podávaní sťažnosti/petície povinná poskytnúť osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto dokumente. Následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov bude nevybavenie sťažnosti/petície.