Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Uznanie ukončeného vzdelania - Postup pri uznaní zahraničných dokladov o ukončenom vzdelaní na strednej alebo vysokej škole

aktualizované dňa 21. augusta 2013
 vzdelávaním zameraným na odbornú prípravu na výkon uvedeného regulovaného povolania.

Vo veterinárnej oblasti patria medzi regulované povolania:
 1.  Veterinárny lekár
 2.  Veterinárny asistent

Veterinárny lekár

 

I. Podmienky na výkon regulovaného povolania veterinárny lekár sú upravené v § 23a zákona č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doklady o vzdelaní veterinárnych lekárov, ktorí majú záujem vykonávať odborné veterinárne činnosti na území Slovenskej republiky uznávajú :
 1.  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, ak má žiadateľ záujme vykonávať odborné veterinárne činnosti, ktoré sú predmetom výkonu štátnej správy vo veterinárnej oblasti
 2.  Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, ak má žiadateľ záujem vykonávať súkromné veterinárne činnosti.
Ak máte záujem vykonávať regulované povolanie veterinárny lekár, musíte predložiť nasledujúce doklady:
 • Vyplnenú žiadosť k regulovaným povolaniam
 • Kópiu preukazu totožnosti ( občiansky preukaz alebo pas)
 • Notárom overenú kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní (diplom)
 • Notárom overenú kópiu dodatku k diplomu ( výpis skúšok...)
 • Iné doklady, ak sú potrebné k posúdeniu žiadosti ( potvrdenie o praxi...)
 • Kolkové známky v hodnote 99,50 Eur alebo
 • Kolkové známky v hodnote 33 Eur, ak bol doklad o vzdelaní uznaný v inom členskom štáte Európskej únie, ako bol vydaný, aj overenú kópiu a preklad rozhodnutia o uznaní vzdelania z iného členského štátu Európskej únie.
Na základe posúdenia žiadosti a po splnení všetkých zákonných podmienok bude žiadateľovi vydané rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Lehota na vybavenie žiadosti - 3 mesiace od podania žiadosti a splnenia podmienok podľa § 23a ods. 4 zákona č. 442/2004 Z.z.

Oprávnenie používať v Slovenskej republike zahraničný akademický titul, ktorý bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad o udelení titulu pochádza a jeho skratku a to v jazyku tohto štátu, je možné získať len na základe rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní a to na účely výkonu regulovaného povolania veterinárny lekár podľa § 23a ods. 19 zákona č. 442/2004 Z.z., ak žiadateľ o uznanie splnil podmienky na výkon regulovaného povolania veterinárny lekár.

Takéto rozhodnutie vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky alebo Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Veterinárny asistent

II. Podmienky na výkon regulovaného povolania Uznanie ukončeného vzdelania - Postup pri uznaní zahraničných dokladov o ukončenom vzdelaní na strednej alebo vysokej škole sú upravené v § 10 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v Prílohe I oddiel III kapitola IV. B nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov ( Mimoriadne vydanie Úradného vestníka EÚ Kapitola 3, zv. 45).

Doklady o vzdelaní veterinárnych asistentov uznáva Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.


Žiadosť je možné podať na:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17
842 13 Bratislava


Kontakt:

JUDr. Bohuslav Harviľák
Vedúci odboru legislatívneho a právneho
Telefón: 02 602 57 521
Fax: 02 602 57 452
e-mail: harvilak@svps.sk