Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Biologické aspekty v intezívnom chove hospodárskych zvierat - medzinárodný seminár k implementácii Európskeho dohovoru o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely

aktualizované dňa 11. novembra 2010

Slovenská republika sa v období od polovice novembra do polovice mája 2008 stala po prvý krát predsedníckym štátom Rady Európy (RE), čím napĺňa programové vyhlásenie vlády SR. Počas výkonu predsedníctva SR nielen oficiálne predsedá rozhodovaciemu orgánu Rady Európy - Výboru ministrov, ale najmä napĺňa svoje programové priority a realizuje podujatia prezentované ako oficiálne podujatia predsedníctva.

        Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej len „MP SR“), na základe konzultácii so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ďalej len „ŠVPS SR“) a MZV SR, predstavilo na zasadnutí koordinačného výboru návrh zorganizovať medzinárodný seminár k implementácii Európskeho Dohovoru o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely (ďalej len „Dohovor“) ako oficiálne podujatie slovenského predsedníctva. Nakoľko podujatie efektívne zapadlo do formulovaných odborných priorít, bolo zaradené do oficiálneho programu SR a bolo prezentované na pôde Rady Európy v Štrasburgu pri preberaní predsedníctva ministrom zahraničných vecí SR.

        Na základe uvedených skutočností ŠVPS SR prevzala záväzok zorganizovať medzinárodný seminár k implementácii Dohovoru so zameraním na biologické aspekty v intenzívnom chove hospodárskych zvierat. Medzinárodný seminár sa uskutoční v dňoch 13. – 14. marca 2008 v Bratislave, v priestoroch auly ŠVPS SR. Podujatie sa uskutočňuje pod oficiálnou záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR.

 

        Európsky Dohovor o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely bol prijatý v Štrasburgu v marci 1976 a vstúpil do platnosti 10. septembra 1978. Dohovor sa vzťahuje na zvieratá chované za účelom produkcie potravín, vlny, kože, kožušín alebo na iné farmárske účely. Ochrana zavedená Dohovorom má za cieľ zabrániť utrpeniu alebo zraneniam pri chove, ustajnení, výžive a starostlivosti o zvieratá, hlavne v moderných intenzívnych systémoch chovu. Z tohto dôvodu Dohovor ukladá zmluvným stranám povinnosť zaviesť zásady pohody zvierat, kontrolovať podmienky a stav zdravia zvierat ako aj podmienky technického vybavenia chovu. SR je v súčasnosti v pozícii pozorovateľa k Dohovoru v úvodnej fáze prístupového procesu, ale nakoľko ide o zmluvu, ktorej stranou je aj Európske spoločenstvo, SR prijala opatrenia pre zabezpečenie plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich.

        Seminár k ochrane farmových zvierat je výnimočnou aktivitou nielen na Slovensku, kde sa doteraz usporiadalo niekoľko národných školení k praktickým otázkam ochrany farmových zvierat ale aj na medzinárodnej scéne. Uskutočnenie seminára za oficiálnej účasti predsedu Dohovoru bude prostredníctvom prijatých záverov a odporúčaní prínosom pre ukončenie prístupového procesu a implementáciu Dohovoru nielen pre Slovenskú republiku ale aj pre ďalšie členské krajiny, ktoré sú v pozícii pozorovateľa. Zároveň bude pozitívnym signálom pre Radu Európy v úsilí SR napredovať v tejto oblasti.

 

        Organizačno-technickým a odborným gestorom podujatia je ŠVPS SR. Program podujatia, ktorý tvorí prílohu tejto tlačovej správy, bol vypracovaný v spolupráci ŠVPS SR a MP SR v zmysle konzultácií s jednotlivými vystupujúcimi expertmi a je orientovaný na tri hlavné okruhy –
a) medzinárodné aspekty,
b) národné tendencie a
c) praktické skúsenosti.

 

        Zámerom medzinárodného seminára je výmena informácií a skúseností pri uplatňovaní Dohovoru, jeho protokolov, technických dokumentov a odporúčaní Stáleho výboru Dohovoru, implementácii Dohovoru v národných podmienkach, problémoch pri vykonávaní povinností vyplývajúcich z Dohovoru, porovnanie požiadaviek Dohovoru s právnymi aktmi Európskeho Spoločenstva ako aj návrh opatrení a stratégie pre budúce efektívne zabezpečovanie výkonu Dohovoru. Medzinárodný seminár poskytne priestor pre diskusiu širokej škály subjektov zaujímajúcich sa o ochranu zvierat chovaných na farmárske účely, ktorými sú chovateľská verejnosť, orgány štátnej správy, vedecká a akademická obec ako i mimovládne organizácie. Podujatie umožňuje prezentovať SR ako vyspelú krajinu v oblasti ochrany zvierat.

        Na medzinárodný seminár sú pozvaní odborníci zo všetkých 47 členských krajín Rady Európy – kompetentné úrady, hlavní veterinárni lekári, národní experti pre Dohovor, zástupcovia mimovládnych organizácii, farmárskych združení, akademickej a vedeckej obce. Očakáva sa účasť 40 zahraničných expertov a 50 – 70 účastníkov zo Slovenska. Spomedzi zahraničných odborníkov nosné vystúpenia prednesú zástupca medzinárodného sekretariátu - predseda Dohovoru k štatútu Dohovoru a zástupca Európskej komisie, DG SANCO k porovnaniu implementácie Dohovoru a právnych aktov EÚ. Okrem očakávanej diskusie k prezentáciám bola zástupcom jednotlivých krajín daná možnosť predniesť krátky národný príspevok k stavu implementácie Dohovoru. Za slovenských odborníkov v problematike ochrany zvierat vystúpia zástupcovia ŠVPS SR, MP SR, Slovenskej akadémie vied, Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu, Univerzity veterinárneho lekárstva Košice, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra a zástupcovia chovateľských zväzov a Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

 

        Popri hlavnom programe sa uskutoční aj bilaterálne rokovanie s predsedom Dohovoru, Dr. Davidom Pritchardom, na úrovni ústredného riaditeľa ŠVPS SR, navrhovaného národného kontaktného bodu pre Dohovor, za účasti zástupcov MP SR ako odborného gestora prístupového procesu k Dohovoru. Cieľom stretnutia bude prerokovanie záverov z multilaterálnych zasadnutí strán Dohovoru, prípadných finančných záväzkov a poskytnutia technickej pomoci zo strany sekretariátu Dohovoru v prístupovom procese SR.

 

Program k medzinárodnému semináru na stiahnutie: formát PDF