Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vzdelávanie v oblasti identifikácie a registrácie zvierat

aktualizované dňa 11.6.2021

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  realizuje projekt  vzdelávania z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

 

Na základe rozhodnutia Komisie na výber dopytovo orientovaných projektov zriadenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR za účelom výberu projektov bol nami predložený „Pilotný projekt odborného vzdelávania zamestnancov orgánov štátnej správy (okrem MP SR) vo veterinárnej a potravinovej oblasti“  schválený a dňa 10. júla 2006 bola podpísaná  zmluva na jeho realizáciu medzi MPSVR SR a ŠVPS SR. Realizácia projektu je územne  ohraničená  -  vzťahuje sa len na územie Bratislavského samosprávneho kraja.

  

Cieľom projektu je overenie systému špecifického vzdelávania pre výkon štátnej správy v oblasti veterinárnej a potravinovej bezpečnosti, teda  zabezpečenie vzdelávania aj pre oblasť:

 

                     „Vzdelávanie v oblasti identifikácie a registrácie zvierat“

 

ŠVPS SR v rámci realizácie projektu ESF organizuje  v mesiacoch september, október, november 2006 a február – jún 2007 t.j. 8 krát jednodňové školenie na hore uvedenú tému.

Školenie je určené pre zástupcov chovateľských zväzov hospodárskych zvierat s cieľom zvýšenia informovanosti chovateľov o systéme identifikácie a registrácie, o požiadavkách na držiteľov hospodárskych zvierat, o legislatívnom rámci, o postupoch registrácie a identifikácie a kontrolách plnenia požiadaviek. 

Tieto školenia sú pre účastníkov bezplatné.

 

Kontakt: MVDr. Lenka Beráčová, Botanická 17, 842 13 Bratislava, beracova@svssr.sk 

  

 

www.esf.gov.sk