Prejsť na hlávný obsah

Podávanie podnetov, sťažností,
petícií a žiadostí o poskytnutie informácií

Podávanie sťažností

Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznámení výsledku prešetrenia upravuje zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z.z.“).

Sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z.z. je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ”), ktorým:

Sťažnosťou podľa zákona č. 9/2010 Z.z. nie je podanie, ktoré:

Sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. ŠVPS SR prijíma len týmito technicky vykonateľnými spôsobmi:

Sťažnosť musí v prípade fyzickej osoby obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, v prípade právnickej osoby musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť adresná, čitateľná, zrozumiteľná a sťažovateľom podpísaná (vlastnoručný podpis alebo overený elektronický podpis pri podaní prostredníctvom elektronickej podateľne). Sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou (e-mail) musí sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Anonymné sťažnosti sa zo zákona nevybavujú.

Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.

Prešetrenie a vybavenie sťažnosti vykonáva odbor auditu a kontroly ŠVPS SR v zákonných lehotách, t. j. do 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže ústredný riaditeľ ŠVPS SR predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 pracovných dní.

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Na postup orgánu verejnej správy pri prešetrovaní sťažnosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak nie je v zákone o sťažnostiach ustanovené inak.


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.