Prejsť na hlávný obsah

Podávanie podnetov, sťažností,
petícií a žiadostí o poskytnutie informácií

Podávanie podnetov

ŠVPS SR a RVPS prijímajú podania fyzických a právnických osôb naznačujúce podozrenie z porušenia povinnosti alebo zákazu a nedodržania legislatívnych požiadaviek alebo obmedzení fyzickými alebo právnickými osobami v SR. Na účel ďalšej komunikácie ŠVPS SR považuje podnety za podania, ktoré nie sú upravené:

 • a) zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z.z.“)
 • b) zákonom SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.“) alebo
 • c) zákonom NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.“).

ŠVPS SR prijíma podnety len týmito technicky vykonateľnými spôsobmi:

 • a) osobne
 • b) telefonicky
 • c) písomne
 • d) faxom
 • e) elektronickou poštou na ktorúkoľvek e-mailovú adresu ŠVPS SR, prednostne na informacie@svps.sk
 • f) prostredníctvom elektronickej podateľne – portálu: www.slovensko.sk
 • g) prostredníctvom elektronického formulára.

Z dôvodu minimalizácie chybovosti, skrátenia doby na doručenie príslušnému orgánu a zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prešetrenia, musí byť podnet:

 • a) čitateľný
 • b) zrozumiteľný
 • c) musí byť z neho jednoznačné proti komu smeruje
 • d) musí byť z neho jednoznačné na aké nedostatky poukazuje
 • e) musí byť z neho jednoznačné čoho sa podávateľ domáha.

Prešetrenie podnetov nie je podmienené dodržaním lehoty na vybavenie podnetov žiadnym všeobecne záväzným predpisom Slovenskej republiky alebo priamo aplikovateľným právnym aktom Európskej únie. Napriek tomu, ŠVPS SR a RVPS ročne prijímajú tisícky podnetov, pričom venujú náležitú pozornosť každému podnetu a podľa ich urgencie, aktuálnosti, závažnosti, dostupnosti personálnych zdrojov vynakladaných aj na iné zákonom ustanovené úradné kontroly a iné úradné činnosti ich zaraďujú do plánu úradných kontrol. ŠVPS SR a RVPS prešetrujú anonymné podania len v prípadoch, ak sú konkrétne a signalizujú porušenie právnej normy, pričom podávateľ predložil údaje uvedené v predchádzajúcom odseku a podávateľ nedokázal nápravu zabezpečiť uplatnením svojho iného občianskeho práva (napr. reklamačného práva).

Z uvedených dôvodov ŠVPS SR striktne odporúča podávanie podnetov prostredníctvom elektronického formulára, ktorý po čestnom, správnom a úplnom zadaní povinných údajov (údaje v elektronickom formulári označené hviezdičkou) zabezpečí dostatočnú presnosť potrebných údajov na účinné a hospodárne prešetrenie podnetu a zabezpečí bezplatné potvrdenie podávajúcemu o prijatí podania. Správne vyplnený formulár bude automaticky presmerovaný na príslušnú RVPS a v kópii na ŠVPS SR, za účelom výkonu jej kompetencie usmerňovať, riadiť a kontrolovať výkon RVPS na úseku štátnej správy vo veterinárnej oblasti, v oblasti úradnej kontroly potravín, veterinárnej farmácie a ďalších zákonom ustanovených kompetencií.


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.