Prejsť na hlávný obsah

Podávanie podnetov, sťažností,
petícií a žiadostí o poskytnutie informácií

Podávanie petícií

Podávanie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom SNR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločenského záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Každý má právo, spôsobom neodporujúcim zákonu, vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili.

Petícia musí byť písomná, označená slovom petícia a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločenského záujmu. Osoba, ktorá petíciu podporuje čitateľne uvedie meno, priezvisko adresu trvalého pobytu a k týmto údajom pripojí svoj podpis. Právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo; osoba oprávnená konať v jej mene čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a k týmto údajom pripojí svoj podpis (ďalej len „podstatné náležitosti“).

Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa písomná forma považuje za zachovanú, ak sú v nej uvedené podstatné náležitosti o tom, kto ju podáva a zároveň je k dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov elektronický formulár, ktorý možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom.

ŠVPS SR je povinná petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušná vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal.

Petíciu podľa zákona č. 85/1990 Zb. ŠVPS SR prijíma len týmito technicky vykonateľnými spôsobmi:

Ak petícia nemá podstatné náležitosti, ŠVPS SR bezodkladne vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak osoba, ktorá petíciu podala, v tejto lehote nedostatky neodstráni, ŠVPS SR petíciu odloží.

ŠVPS SR neberie do úvahy podporu petície osobou, ktorá o sebe uviedla podstatné náležitosti nečitateľne alebo nepravdivo.

ŠVPS SR je povinná prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistila skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá podala petíciu.

Ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, ŠVPS SR písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

Na vybavovanie petícií sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.