Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Lists of approved establishments in the veterinary field


EU schválené/povolené  zariadenia vo veterinárnej oblasti (podľa v nariadení (ES) č. 73/2008)  - [EU APPROVED ESTABLISHMENTS (COUNCIL DIRECTIVE 2008/73/EC)]

Kapitola I – Zariadenia vo veterinárnej oblasti [Chapter I – Establishments in the veterinary field]

Sekcia I. Zberné strediská - [Assembly centres]
Sekcia II. Sprostredkovatelia obchodu - [Dealers]
Sekcia III. Inseminačné stanice na odber a skladovanie spermy - [Semen collection and storage centres]
Sekcia IV. Tímy na odber a produkciu embryí - [Embryo collection and production teams]
Sekcia V. Karanténne zariadenia alebo strediská - [Quarantine facilities or centres]
Sekcia VI. Prevádzkarne pre hydinu - [Establishments for poultry]
Sekcia VII. Prevádzkarne, zariadenia a strediská - [Bodies, institutes and centres]

Kapitola III – Laboratóriá [Chapter III – Laboratories]

Sekcia I. Národné referenčné laboratóriá - [National reference laboratories]
Sekcia II. Ostatné laboratóriá - [Other laboratories]


Ostatné schválené/povolené  zariadenia vo veterinárnej oblasti - [OTHER APPROVED ESTABLISHMENTS]

Zoznamy vedené podľa zákona 39/2007 Z.z., podľa Nariadení vlády a nariadení Európskeho spoločenstva a Rady.

Chovy nebezpečných živočíchov
Karanténne stanice a útulky pre spoločenské zvieratá
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat
Chov rýb - [Fish farming]
Kontrolne miesta pri preprave zvierat
Register prepravcov zvierat
Register farmových chovov s voľne žijúcou zverou
Pokusné zariadenia
Čistenie a dezinfekcia dopravných prostriedkov
Chovy zajacov a králikov
Kožušinové zvieratá
Inseminačné stanice kancov
Zberné strediská pre spoločenské zvieratá


Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ - [List of approved establishments as referred to in Article 12 of Commission Implementing Decision 2014/709/EU]

Zoznam schválených prevádzkarní podľa článku 12 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709 / EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ v platnom znení.
 

Sekcia 0. Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou - [General activity establishments]
Sekcia I. Mäso domácich kopytníkov - [Meat of domestic ungulates]
Sekcia V. Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - [Minced meat, meat preparations and mechanically sep. meat]
Sekcia VI. Mäsové výrobky - [Meat products]