Prejsť na hlavný obsah
Beta verzia. Ospravedlňujeme sa za sa nepohodlie pri prezeraní, na úprave stránky sa pracuje.

Legislatíva - vybrané predpisy SR a EU

Na stránke nájdete najdôležitejšie právne predpisy SR a EU súvisiace s činnosťou ŠVPS SR. Tento prehľad nie je úplným zdrojom platných a účinných právnych predpisov. Jediným takým zdrojom je Zbierka zákonov a EUR-Lex (europa.eu)Filter

Typ Predpis Názov Oblasť SK/EU
ostatné 607/2009 Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov Víno a vinohradníctvo EU
Nariadenie 396/2005 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS Rezíduá pesticídov EU
Nariadenie 2019/1715 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“) RASFF, AAC,FF EU
Nariadenie 2017/625 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín Úradné kontroly potravín EU
Nariadenie 178/2002 Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín Úradné kontroly potravín EU
Nariadenie 852/2004 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín Hygiena potravín EU
Nariadenie 1169/2011 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom Označovanie potravín EU
ostatné 2018/775 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/775 z 28. mája 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania článku 26 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o pravidlá uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky potraviny Označovanie potravín EU
Nariadenie 1924/2006 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách Označovanie potravín EU
Nariadenie 2019/343 Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/343 z 28. februára 2019, ktorým sa stanovujú výnimky z článku 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách na používanie určitých druhových opisov Označovanie potravín EU
ostatné 2013/63/EÚ Vykonávacie Rozhodnutie Komisie z 24. januára 2013, ktorým sa prijímajú usmernenia na vykonávanie osobitných podmienok v prípade zdravotných tvrdení ustanovených v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 Označovanie potravín EU
ostatné 828/2014 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 828/2014 z 30. júla 2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách Označovanie potravín EU
Nariadenie 432/2012 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdrvotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí Označovanie potravín EU
Nariadenie 2020/2235 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2235 zo 16. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat, vzory úradných certifikátov a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií zvierat a tovaru do Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie, úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 599/2004, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 636/2014 a (EÚ) 2019/628, smernica 98/68/ES a rozhodnutia 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES  Hygiena potravín EU
Nariadenie 2019/627 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/627 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly Hygiena potravín EU
Nariadenie 2019/624 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/624 z 8. februára 2019 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 Hygiena potravín EU
Nariadenie 2019/1139 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1139 z 3. júla 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly potravín živočíšneho pôvodu súvisiace s požiadavkami týkajúcimi sa informácií o potravinovom reťazci a produktmi rybolovu a s odkazom na uznané testovacie metódy detekcie morských biotoxínov a metódy testovania surového a tepelne ošetreného kravského mlieka  Hygiena potravín EU
Nariadenie 2015/1375 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1375 z 10. augusta 2015, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly trichinel v mäse (kodifikácia) Hygiena potravín EU
Nariadenie 16/2011 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2012 z 11. januára 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu Hygiena potravín EU
Nariadenie 931/2011 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 931/2011 z 19. septembra 2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu Hygiena potravín EU
Nariadenie  2074/2005 Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 Hygiena potravín EU
Nariadenie 2073/2005 Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny Hygiena potravín EU
Nariadenie 853/2004 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu Hygiena potravín EU
Nariadenie 1829/2003 Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách GMO EU
Nariadenie 1830/2003 Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES GMO EU
Nariadenie 29/2012 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012 z 13. januára 2012 o obchodných normách na olivový olej olivové oleje EU
Nariadenie 2568/91 Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991, o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach olivové oleje EU
Nariadenie 1308/2013 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 organizácia trhu - čerstvé ovocie a zelenina EU
ostatné 543/2011 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny organizácia trhu - čerstvé ovocie a zelenina EU
ostatné 2021/1890 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1890 z 2. augusta 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 543/2011, pokiaľ ide o obchodné normy v sektore ovocia a zeleniny organizácia trhu - čerstvé ovocie a zelenina EU
Smernica 2002/63 SMERNICA KOMISIE 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu č. 79/700/EHS Rezíduá pesticídov Odber vzoriek EU
Nariadenie 1881/2006 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách Kontaminanty v potravinách EU
Nariadenie 401/2006 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách Odber vzoriek EU
Nariadenie 333/2007 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 333/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu hladín mikroprvkov a procesných kontaminujúcich látok v potravinách Odber vzoriek EU
Nariadenie 1882/2006 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1882/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na úradnú kontrolu hladiny dusičnanov v určitých potravinách Odber vzoriek EU
Nariadenie 2015/705 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/705, z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a kritériá účinnosti metód analýzy na účely úradnej kontroly obsahu kyseliny erukovej v potravinách a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 80/891/EHS Odber vzoriek EU
Nariadenie 2017/644 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/644 z 5. apríla 2017, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 589/2014 Odber vzoriek EU
Nariadenie 1337/2013 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre čerstvé, chladené a mrazené mäso z ošípaných, oviec, kôz a hydiny označovanie potravín EU
Nariadenie 1333/2008 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách Prídavné látky do potravín EU
Nariadenie 1760/2000 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 označovanie potravín EU
Nariadenie 1379/2013 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 označovanie potravín EU
Nariadenie 1536/92 Nariadenie Rady (EHS) č. 1536/92 z 9. júna 1992 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované tuniaky a malé makrely trhové normy- produkty rybolovu EU
Nariadenie 2136/89 Nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 z  21. júna 1989 stanovujúce spoločné normy na odbyt pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek trhové normy- produkty rybolovu EU
Nariadenie 2015/1474 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1474 z 27. augusta 2015 o používaní recyklovanej horúcej vody na odstránenie povrchovej mikrobiálnej kontaminácie jatočných tiel  hygiena potravín EU
Nariadenie 101/2013 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 101/2013 zo 4. februára 2013 o používaní kyseliny mliečnej na zníženie povrchovej mikrobiálnej kontaminácie jatočných tiel hovädzieho dobytka hygiena potravín EU
Nariadenie 1151/2012 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z  21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny Politika kvality EU
Nariadenie 668/2014 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z  13. júna 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny Politika kvality EU
ostatné 2010/791 Rozhodnutie Komisie z  20. decembra 2010 obsahujúce zoznam výrobkov uvedených v bode III ods. 1 druhom pododseku prílohy XII k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 trhové normy EU
Nariadenie 664/2014 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá Politika kvality EU
Nariadenie 665/2014 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 665/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o podmienky používania nepovinného výrazu kvality „horský výrobok“ Politika kvality EU
Nariadenie 543/2008 Nariadenie Komisie (ES) č. 543/2008 zo 16. júna 2008 , ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso trhové normy EU
Nariadenie 589/2008 Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia trhové normy EU
Nariadenie 1308/2013 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 organizácia trhu-mlieko, roztierateľné tuky, olivové oleje EU
Nariadenie 2019/723 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/723 z 2. mája 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa majú používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi  úradné kontroly EU
Nariadenie 2019/787 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 lieh a liehoviny EU
Smernica 2014/40/EÚ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES tabak a tabakové výrobky EU
ostatné 2014/109/EÚ Delegovaná smernica Komisie 2014/109/EÚ z 10. októbra 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ stanovením knižnice obrázkových varovaní, ktoré sa majú používať na tabakových výrobkoch tabak a tabakové výrobky EU
ostatné 2015/2186 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2186 z 25. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát odosielania a sprístupňovania informácií o tabakových výrobkoch tabak a tabakové výrobky EU
ostatné 2015/2183 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2183 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát oznámenia týkajúceho sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek tabak a tabakové výrobky EU
ostatné 2016/779 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/779 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá týkajúce sa postupov na určenie toho, či tabakový výrobok má charakteristickú arómu tabak a tabakové výrobky EU
ostatné 2016/786 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/786 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovuje postup na zriadenie a fungovanie nezávislého poradného výboru na pomoc Ālenským Őtátom a Komisii pri urĀovaní toho, Āi tabakové výrobky majú charakteristickú arómu tabak a tabakové výrobky EU
Nariadenie 1925/2006 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín pridávanie vitamínov, minerálov a ďalších látok do potravín EU
Nariadenie 2016/429 Nariadenie EP A Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat("právna úprava v oblasti zdravia zvierat") zdravie a ochrana zvierat EU
Delegované nariadenie 2018/1629 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1629 z 25. júla 2018, ktorým sa mení zoznam chorôb stanovený v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) zdravie zvierat EU
Delegované nariadenie 2019/2035 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035 z 28. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec zdravie zvierat EU
Delegované nariadenie 2020/686 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/686 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o schvaľovanie zariadení pre zárodočné produkty, požiadavky na vysledovateľnosť a na zdravie zvierat pri premiestňovaní zárodočných produktov určitých držaných suchozemských zvierat v rámci Únie zdravie zvierat EU
Delegované nariadenie 2020/687 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu zdravie zvierat EU
Delegované nariadenie 2020/688 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/688 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie zdravie zvierat EU
Delegované nariadenie 2020/689 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/689 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá dohľadu, eradikačných programov a štatútu bez výskytu choroby pre určité choroby zo zoznamu a objavujúce sa choroby zdravie zvierat EU
Delegované nariadenie 2020/691 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/691 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení pre akvakultúru a prepravcov vodných živočíchov zdravie zvierat EU
Nariadenie 2018/1882 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu zdravie zvierat EU
Nariadenie 2020/690 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/690 zo 17. decembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o choroby zo zoznamu podliehajúce programom dohľadu Únie, geografický rozsah pôsobnosti takýchto programov a choroby zo zoznamu, v prípade ktorých možno stanoviť štatút kompartmentov bez výskytu choroby zdravie zvierat EU
Nariadenie 2020/999 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/999 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 v súvislosti so schvaľovaním zariadení pre zárodočné produkty a vysledovateľnosťou zárodočných produktov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých zdravie zvierat EU
Nariadenie 2021/260 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/260 z 11. februára 2021, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne opatrenia na obmedzenie vplyvu určitých chorôb vodných živočíchov v súlade s článkom 226 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a zrušuje rozhodnutie Komisie 2010/221/EÚ zdravie zvierat EU
Nariadenie 2020/2002 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2002 zo 7. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o nahlasovanie chorôb zo zoznamu Únii a podávanie správ Únii o nich, formáty a postupy predkladania programov dohľadu Únie a eradikačných programov a podávania správ o nich, formáty a postupy pre žiadosti o uznanie štatútu bez výskytu choroby a pokiaľ ide o počítačový informačný systém  zdravie zvierat EU
Nariadenie 2021/520 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/520 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých držaných suchozemských zvierat zdravie zvierat EU
Nariadenie 2021/597 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EU) 2021/597 z 12. apríla 2021, ktorým sa stanovujú núdzové opatrenia v súvislosti s potvrdenými prípadmi zamorenia malým úľovým chrobákom v Taliansku zdravie zvierat EU
Nariadenie 2021/605 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/605 zo 7. apríla 2021, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných zdravie zvierat EU
Nariadenie 2021/620 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/620 z 15. apríla 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o schválenie štatútu bez výskytu choroby a bez vakcinácie v určitých členských štátoch alebo ich pásmach alebo kompartmentoch, pokiaľ ide o určité choroby zo zoznamu, a schválenie eradikačných programov pre uvedené choroby zo zoznamu zdravie zvierat EU
Nariadenie 2021/963 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/963 z 10. júna 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, (EÚ) 2016/1012 a (EÚ) 2019/6, pokiaľ ide o identifikáciu a registráciu zvierat čeľade koňovité a stanovenie vzorov identifikačných dokladov pre uvedené zvieratá zdravie zvierat EU
Nariadenie 2021/1070 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1070 z 28. júna 2021, ktorým sa na obmedzené obdobie stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu infekcie vírusom nodulárnej dermatitídy zdravie zvierat EU
Nariadenie 2021/2037 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2037 z 22. novembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o výnimky z povinností prevádzkovateľov týkajúcich sa registrácie zariadení pre akvakultúru a vedenia záznamov zdravie zvierat EU
Nariadenie 2022/160 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/160 zo 4. februára 2022, ktorým sa stanovuje jednotná minimálna frekvencia určitých úradných kontrol na overenie dodržiavania požiadaviek Únie na zdravie zvierat v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006 zdravie zvierat EU
Nariadenie 2022/214 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/214 zo 17. februára 2022, ktorým sa menia určité prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/620, pokiaľ ide o schválenie alebo zrušenie štatútu bez výskytu choroby určitých členských štátov alebo ich pásiem alebo kompartmentov v súvislosti s určitými chorobami zo zoznamu a schválením eradikačných programov pre určité choroby zo zoznamu zdravie zvierat EU
Nariadenie 1/2005 (ES) Nariadenie Rady (ES) o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 ochrana zvierat EU
Nariadenie 1099/2009 (ES) Nariadenie Rady (ES) o ochrane zvierat počas usmrcovania ochrana zvierat EU
Vykonávacie nariadenia Komisie 2012/707/EÚ Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje spoločný formát predkladania informácií podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely ochrana zvierat EU
Odporúčanie 2016/336 (EÚ) Odporúčanie Komisie (EÚ) o uplatňovaní smernice Rady 2008/120/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných, pokiaľ ide o opatrenia na zníženie potreby kupírovania chvostov ochrana zvierat EU
Nariadenie 1739/2005 ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi ochrana zvierat EU
Smernica 1999/22 ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi ochrana zvierat EU
Vykonávacie nariadenia Komisie 2021/934 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/934 z 9. júna 2021, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu klasického moru ošípaných zdravie zvierat EU
Vykonávacie nariadenia Komisie 577/2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 Text s významom pre EHP identifikácia a registrácia zvierat EU
Vykonávacie nariadenia Komisie 576/2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 Text s významom pre EHP EU
Delegované nariadenie 772/2018  ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013, pokiaľ ide o preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu infekcie parazitom Echinococcus multilocularis u psov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) č. 1152/2011 (Text s významom pre EHP ) Identifikcia a registrácia zvierat EU
Vykonávacie nariadenia Komisie 963/2021 ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, (EÚ) 2016/1012 a (EÚ) 2019/6, pokiaľ ide o identifikáciu a registráciu zvierat čeľade koňovité a stanovenie vzorov identifikačných dokladov pre uvedené zvieratá Identifikcia a registrácia zvierat EU
Vykonávacie nariadenia Komisie 520/2021 ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých držaných suchozemských zvierat Identifikcia a registrácia zvierat EU
Vykonávacie nariadenia Komisie 160/2022 ktorým sa stanovuje jednotná minimálna frekvencia určitých úradných kontrol na overenie dodržiavania požiadaviek Únie na zdravie zvierat v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1082/2003 a (ES) č. 1505/2006 Identifikcia a registrácia zvierat EU
Rozhodnutie Komisie 2006/563 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u voľne žijúceho vtáctva v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/115/ES zdravie zvierat EU
Nariadenie 2160/2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín zdravie zvierat EU
Nariadenie 1177/2006 ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o požiadavky na používanie špecifických metód kontroly v rámci národných programov kontroly salmonely u hydiny zdravie zvierat EU
Nariadenie 200/2010 ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Únie zameraný na zníženie prevalencie sérotypov Salmonella v dospelých chovných kŕdľoch Gallus gallus, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/268 z 15. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydiny zdravie zvierat EU
Nariadenie 517/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Únie znížiť prevalenciu určitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2160/2003 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 200/2010, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/268 z 15. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydiny zdravie zvierat EU
Nariadenie 200/2012 týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v kŕdľoch brojlerov, stanoveného v nariadení (ES) č. 2160/2003, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/268 z 15. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydiny zdravie zvierat EU
Nariadenie 1190/2012 týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v kŕdľoch moriek, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/268 z 15. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydiny zdravie zvierat EU
zákon 152/1995 Z.z. o potravinách Úradné kontroly potravín SK
vyhláška 243/2015 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 6. októbra 2015 o požiadavkách na označovanie potravín Označovanie potravín SK
vyhláška 163/2014 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 16. júna 2014 o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa Označovanie potravín SK
vyhláška 164/2014 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 11. júna 2014 o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu Označovanie potravín SK
Nariadenie 360/2011 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam   Hygiena potravín SK
Nariadenie 359/2011 Z.z Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá   Hygiena potravín SK
vyhláška 423/2012 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 o mäse jatočných zvierat mäso jatočných zvierat SK
vyhláška 425/2012 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich produkty rybolovu SK
vyhláška 424/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012, ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich rastlinné tuky a oleje SK
vyhláška 2/2014 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia jedlé obilie a mlynské výrobky z obilia SK
vyhláška 24/2014 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 23. januára 2014 o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách pekárske, cukrárske výrobky a cestoviny SK
vyhláška 132/2014 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 15. mája 2014 o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich spracované ovocie a zelenina, huby, olejniny, suché škrupinové plody, zemiaky a výrobky z nich SK
vyhláška 37/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012, ktorou sa upravujú niektoré cukry niektoré cukry SK
vyhláška 40/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o kakau a čokoláde SK
ostatné 2313/3/2000-100 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/3/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky, upravujúca droždie a sušené pivovarské kvasnice droždie a sušené pivovarské kvasnice SK
vyhláška 309/2015 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 4. novembra 2015 o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách pochutiny, soľ, dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá SK
vyhláška 30/2014 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 31. januára 2014 o požiadavkách na nápoje nápoje SK
ostatné 1781/5/1999-100 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. júna 1999 č.1781/5/1999-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca termosterilizované pokrmy termosterilizované pokrmy SK
vyhláška 83/2016 Z.z. V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. januára 2016 o mäsových výrobkoch mäsové výrobky SK
vyhláška 343/2016 Z.z. V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 8. decembra 2016 o niektorých výrobkoch z mlieka mliečne výrobky SK
vyhláška 82/2018 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. marca 2018 o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch mrazené potraviny SK
vyhláška 29/2014 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 31. januára 2014 o majonézach a majonézových výrobkoch majonézy a majonézové výrobky SK
vyhláška 41/2012 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o mede med SK
ostatné 811/2/2002 - 100 V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/2/2002 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca zverinu zverina SK
ostatné S08975-OL-2014 Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách obsah soli vo vybraných potravinách SK
vyhláška 179/2016 Z.z. V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 2. mája 2016 o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko zahustené mlieko, sušené mlieko SK
vyhláška 180/2016 Z.z. V Y H L Á Š K A Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 2. mája 2016 o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch kazeíny a kazeináty SK
zákon 491/2001 Predpis č. 491/2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami organizácia trhu - čerstvé ovocie a zelenina SK
ostatné 06267/2006-SL Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie mikrobiolgické požiadavky SK
ostatné 608/9/2004 -100 Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu minerálna, pramenitá a balená pitná voda SK
ostatné 16798/2004 -OAP Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vod minerálna, pramenitá a balená pitná voda SK
ostatné 18794/2010 - OL V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. 10. 2010 č. 18794/2010-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP minerálna, pramenitá a balená pitná voda SK
ostatné 26/2017 Opatrenie MZ SR z 9. októbra 2017 č. 26/2017, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004, č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov minerálna, pramenitá a balená pitná voda SK
vyhláška 292/2013 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 16. septembra 2013 o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu ovocné šťavy SK
vyhláška 44/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré ovocné džemy, rôsoly, marmelády, gaštanové pyré SK
vyhláška 39/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 26. januára 2012 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch kávové a čakankové extrakty SK
zákon 467/2002 Z.z. Zákon z 2. júla 2002 o výrobe a uvádzaní liehu na trh lieh a liehoviny SK
ostatné 1010/2004-100 Výnos MP SR a MZ SR z 15. apríla 2004 č.1010/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca lieh a liehoviny - neplatí celý výnos, platí iba § 8, ods. 16-21! lieh a liehoviny SK
zákon 335/2011 Z.z. Zákon zo 14. septembra 2011 o tabakových výrobkoch tabak a tabakové výrobky SK
vyhláška 212/2012 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. júla 2012, ktorou sa upravujú tabakové výrobky tabak a tabakové výrobky SK
zákon 89/2016 Z.z. Zákon z 25. novembra 2015 o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tabak a tabakové výrobky SK
zákon 377/2004 Z.z. Zákon z 26. mája 2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tabak a tabakové výrobky SK
zákon 39/2007 Z.z. Zákon z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti zdravie a ochrana zvierat SK
zákon 442/2004 Z. z. Zákon z 30. júna 2004 o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdravie a ochrana zvierat SK
vyhláška 285/2017 Z. z. Vyhláška z 8. novembra 2017 o identifikácii a registrácii včelstiev zdravie zvierat SK
ostatné 26682/2007-OL Ø  Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 10. decembra 2007 č.26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov (transponované smernice EÚ) Rezíduá pesticídov SK
Nariadenie 730/2002 Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia vlády č. 270/2003 Z. z. ochrana zvierat SK
Nariadenie 736/2002 Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc v znení nariadenia vlády č. 326/2003 Z. z. ochrana zvierat SK
Nariadenie 735/2002 Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády č. 325/2003 a 322/2012 Z. z. ochrana zvierat SK
Nariadenie 322/2003 Nariadenie vlády SR o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády č. 368/2007 a 365/2014 Z. z. ochrana zvierat SK
Nariadenie 275/2010 Nariadenie vlády SR , ktorým a ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa ochrana zvierat SK
Nariadenie 432/2012 Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania v znení nariadenia vlády č. 202/2014 Z. z. ochrana zvierat SK
Nariadenie 377/2012 Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády č. 199/2019 a 289/2020 Z. z., ochrana zvierat SK
vyhláška 436/2012 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely ochrana zvierat SK
vyhláška 143/2012 o chove nebezpečných živočíchov ochrana zvierat SK
vyhláška 350/2019 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia ochrana zvierat SK
vyhláška 283/2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá ochrana zvierat SK
zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny ochrana zvierat SK
zákon 15/2005 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi ochrana zvierat SK
zákon 150/2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov ochrana zvierat SK
vyhláška 110/2005 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ochrana zvierat SK
Nariadenie 297/2003 o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín zdravie zvierat SK
Nariadenie 367/2007 o opatreniach na kontrolu moru hydiny zdravie zvierat SK
Nariadenie 626/2004 o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz zdravie zvierat SK
vyhláška 20/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov identifikácia a registrácia zvierat SK
vyhláška 18/2012 o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov identifikácia a registrácia zvierat SK
Nariadenie 305/2003 o identifikácii a registrácii zvierat v znení Nariadenia vlády SR č. 429/2005 Z. z. identifikácia a registrácia zvierat SK
vyhláška 16/2012 o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat SK
vyhláška 342/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov SK
vyhláška 178/2012 o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri SK
vyhláška 19/2012 o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat SK
vyhláška 17/2012 o identifikácii a registrácii ošípaných v znené neskorších predpisov SK
Nariadenie 2022/2104 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2104 z 29. júla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o obchodné normy pre olivový olej, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2012 olivové oleje EU
Nariadenie 2022/2105 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2105 z 29. júla 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá kontroly zhody obchodných noriem pre olivový olej a analytické metódy charakteristík olivového oleja olivové oleje EU

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.