Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Legislatíva

aktualizované dňa 11.6.2021
Zaujímavé stránky
EURlex, právne predpisy Európskej únie uverejnené v slovenskom jazyku po 1. máji 2004 v Úradnom vestníku Európskej únie môžete nájsť na stránke
Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR úradné preklady právnych predpisov Európskej únie prijaté pred 1. májom 2004 je možné nájsť na stránkach
Ministerstvo pôdohospododárstva a rozvoja vidieka
Elektronická zbierka zákonov

Základná legislatíva

 • Zákon 65/2021 Z. z. Dátum účinnosti: 15. 03. 2021
  Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/65/vyhlasene_znenie.html
 • Zákon 69/2021 Z. z. Dátum účinnosti: 01. 01. 2022
  Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
  Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/69/vyhlasene_znenie.html
 • Zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - konsolidovaná verzia zákona  (účinnosť od 01.09.2018) format PDF
 • Zákon č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov - konsolidovaná verzia zákona do 13.12.2019  format PDF od 14.12.2019 format PDF
 • Zákon č.17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z.o správnych poplatkoch v znenín eskorších predpisov (účinnosť od 01.03.2018)  format PDF
 • Zákon 178/1998 zo 14. mája 1998, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákonač. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov - konsolidovaná verzia zákona format PDF
 • Zákon č.491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami format PDF (aktualizované dňa 5.12.2018)
 • Zákon č.274/2006 Z.z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka  format PDF
 • Zákon 387/2013 z 22. októbra 2013 o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov  format PDF
 • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (časová verzia predpisu účinná od:15.6.2018 do 31.12.2018)   format PDF
 • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov  format PDF (účinnosť od 01.01.2019)
 • Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)  format PDF (účinnosť do 31.12.2018)
 • Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon - úplné znenie)  format PDF (účinnosť od 01.01.2019)


 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1363/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu "umelé nanomateriály"  format PDF
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 828/2014 z 30. júla 2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách  format PDF
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004  format PDF
 • Nariadenie (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (pohode zvierat)  format PDF
 • Vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (pohode zvierat) [oznámené pod číslom K(2006) 4026]  format PDF
 • Rozhodnutie Komisie z 21. mája 2007 o usmerneniach na pomoc členským štátom pri príprave jediného integrovaného viacročného národného plánu kontroly ustanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (oznámené pod číslom K(2007) 2009)  format PDF
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2017/625 o úradných kontrolách  format PDF (účinnosť od 14.12.2019)
 • Nové označovanie vín v zmysle nariadenia rady č. 1234/2007, nariadenia komisie č. 606/2009, 607/2009 a zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve formát PDF


 • Nariadenie vlády SR č. 493/2008 Z.z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti format PDF, Nariadenie vlády SR č. 79/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti format PDF
 • Vyhláška č.285/2017 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 8.novembra 2017 o identifikácii a registrácii včelstiev (účinnosť od 01.12.2017)  format PDF

Potravinový kódex SR

 • Potravinový kódex Slovenskej republiky je vykonávacím predpisom zákona o potravinách, je zložený z jednotlivých výnosov Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a je rozdelený do troch častí:
       1. Vymedzenie pojmov a spôsob skúšania potravín a tabakových výrobkov
       2. Všeobecné požiadavky
       3. Komoditné hlavy
   
  Potravinový kódex Slovenskej republiky upravuje požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.

Ďalšia legislatíva