Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne - SEKCIA X.   Registrovaní špecifickí užívatelia [ Registered users of ABP and DP for specific purposes ]


1. Použitie pre diagnostické, vzdelávacie a vedecké účely [ Use for diagnostic, educational and research purposes ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie.Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
SK21-UDERDP EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Bratislava Bratislava 1 Bratislavský 3- písm. a),e),f),g),i),j),k) bod ii), písm. l) UDER / TRANS   platí do 29.06.2019 
SK22-UDERDP EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Nové Zámky Nové Zámky Nitriansky 3- písm. a),e),f),g),i),j),k) bod ii), písm. l) UDER / TRANS   platí do 29.06.2019 
SK19-UDERDP INSTITUTE EUROPHAM, s.r.o.
Kežmarok Kežmarok Prešovský 3- písm. j) - mlieč UDER / OTHER    
SK09-UDERDP Odbor chemického výskumu a výroby, VIPO,a.s.
Partizánske Partizánske Trenčiansky 3- technická želatína, konský glej UDER / GEL, OTHER    
SK18-UDERDP Oddelenie potravinárskej technológie, Ústav biotechnológie a potravinárstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava Bratislava 1 Bratislavský 3- písm. a) - uši z ošípaných zabitých na bitúnku UDER / SLHBP TRANS    
SK20-UDERDP Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Mlynská Dolina
Bratislava Bratislava 4 Bratislavský 3- písm. h) plazma UDER / BLPT   platí do 13.04.2016 
SK14-UDERDP Skúšobné laboratórium Prešov
ŠVPÚ- VPÚ DK
Prešov Prešov Prešovský 1-písm. a), b) bod ii),písm. d) 2-písm. a),c),f) 3-písm. a),b),c),h),i),k),l),m) UDER / CAD    
SK06-UDERDP Štátna veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Bratislava Bratislava 4 Bratislavský 3- biologické látky kategórie B UDER / OTHER    
SK11-UDERDP Štátna veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
PS Dolný Kubín
Doný Kubín Dolný Kubín Žilinský 1-písm. a), b) bod ii),písm. d) 2-písm. a),c),f) 3-písm. a),b),c),h),i),k),l),m) UDER / CAD TRANS    
SK17-UDERDP Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústa v Košiciach
Košice Košice Košický 1- písm. a),c),d) 2- písm. c),f) 3- písm. a).b)c)h)i)j)k)l),m) UDER / CAD, SLHBP    
SK08-UDERABP Univerzita veterinárkeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Klinika koní univerzity
Košice Košice Košický 3- písm. b)bod i) UDER / SLHBP    
SK23-UDERDP Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ústav epizootológie a preventívnej veterinárnej medicíny
Košice Košice Košický 3- písm.h)(krv, krvné séra) 2-písm.a)(rektálne stery) UDER / BLPT, MANU   platí do 30.08.2019 
SK15-UDERDP Ústav anatómie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Košice Košice Košický 1- písm. a) bod iii),iv),v) 2- písm. f) 3- písm. a), b)bod i), písm. i), m) UDER / CAD, SLHBP    
SK04-UDERDP Ústav epizootológie a preventívnej veterinárnej medicíny,
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie
Košice Košice Košický 3 UDER / BLPT   vzorky séra alebo krvi z prirodzene perzistentne infikovaného hovädzieho dobytka vírusom bovinnej vírusovej diarhoe (Bovine Viral Diarrhea Virus - BVD vírus 
289. KE - SK Ústav patologickej anatómie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Košice Košice Košický 2, 3 UDER / RAW    
SK16-UDERDP Ústav patologickej anatómie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Košice Košice Košický 1- písm. a) bod iii),v) 2- písm. f) 3- písm. a), b)bod i) UDER / CAD, SLHBP    
KV - BA 03 SK Ústav zoologie Slovenskej Akadémie Vied
Bratislava Bratislava Bratislavský 3 UDER / RAW    
SK03-UDERDP Veterinárna ústav vo Zvolene
Národné referenčné laboratórium pre TSE
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3-diagnostika TSE UDER / OTHER   biologického materiálu určeného na diagnostické účely v rámci medzilaboratórnych porovnávacích kruhových testov a diagnostiky transmisívnych spongiformných encefalopatií platí do 17.03.2020 
SK12-UDERDP Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Bratislava Bratislava 4 Bratislavský 1-písm. a), b) bod ii),písm. d) 2-písm. a),c),f) 3-písm. a),b),c),h),i),k),l),m) UDER / CAD TRANS    
SK07-UDERDP Veterinárny ústav vo Zvolene
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3- diagnostika BTV/EHDV UDER / BLPT   biologického materiálu určeného na diagnostické účely v rámci medzilaboratórnych porovnávacích kruhových testov a diagnostiky BTV/EHDV platí do 19.03.2020 -vírusový kmeň TBEV, validácia metódy 
SK10-UDERDP Veterinárny ústav vo Zvolene
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3- biologický materiál - diagnostika ASF, AHS,CSF UDER / BLPT, OTHER   biologického materiálu určeného na diagnostické účely v rámci medzilaboratórnych porovnávacích kruhových testov a diagnostiky ASF,AHS,CSF platí do 24.03.2020 
SK13-UDERDP Veterinárny ústav vo Zvolene
Zvolen Zvolen Banskobystrický 1-písm. a), b), c) 2-písm. f) 3-písm. h),i),k),l),n) UDER / CAD TRANS    
SK05-UDERDP Veterinárny ústav vo Zvolene
Národné referenčné laboratórium pre besnotu
Zvolen Zvolen Banskobystrický 3- diagnostika besnoty UDER / OTHER   biologického materiálu určeného na diagnostické účely v rámci medzilaboratórnych porovnávacích kruhových testov a diagnostiky besnoty 
SK24-UDERDP Výskumný ústav chemickej technológie-VÚCHT a.s.
Teran SK, spol. s r.o. - laboratórium č. 306
Bratislava Bratislava 3 Bratislavský 3- PAP -chitosan UDER / OTHER, PAP   platí do 08.9.2019 

počet prevádzkarní : (24)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP XX Zariadenie na predbežné spracovanie / Intermediate Plant
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie pre diagnostiku, vzdelávanie a vedecké účely / Use for diagnostics, education, research
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Použitie na hnojenie / Use for fertilisers
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment