Úvodná stránka

Zoznam držiteľov povolenia na poskytovanie maloobchodného predaja veterinárneho lieku na diaľku
List of authorisation holders for retail sale of veterinary medicinal products at a distance

V súlade s §124b ods.6 Zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Poradové číslo Meno a priezvisko Identifikačné číslo organizácie (IČO) Číslo osvedčenia na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti Miesto a sídlo vykonávania súkromnej veterinárnej činnosti Číslo povolenia na maloobchodný predaj veterinárnych liekov Adresa miesta vykonávania maloobchodného predaja veterinárnych liekov Dátum pozastavenia povolenia na maloobchodný predaj veterinárnych liekov Dátum zrušenia povolenia na maloobchodný predaj veterinárnych liekov Adresa webového sídla (držitelia povolenia predaja veterinárnych liekov na diaľku)
Number Name and surname Organization identification number (OIN) Private veterinary certificate number Place of private veterinary activity Authorization number for the retail sale of veterinary medicinal products Address of the place of retail sale of veterinary medicinal products Date of suspension of the marketing authorization for retail sale veterinary medicinal products Date of revocation of the marketing authorization for retail sale veterinary medicinal products Website address (holders of retail sale of veterinary medicinal products at a distance)

Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj
List of pharmacies performing online dispensing