Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválenie prevádzkovateľov vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

aktualizované dňa 21. apríla 2016

Schválenie činnosti, prevádzkarni a závodov na odstraňovanie VŽP vykonáva ŠVPS SR na základe písomnej žiadosti podanej v zmysle § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. a splnenia požiadaviek nariadenia (ES) č. 1069/2009 a príslušnej prílohy nariadenia (EÚ) č. 142/2011. u:
 1.  všetkých spracovateľských závodov - spracovanie vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 1, kategórie 2, kategórie 3
  a) tlakovou sterilizáciou alebo
  b) spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b) nariadenie (ES) č. 1069/2009 alebo
  c) alternatívnymi metódami schválenými v súlade s článkom 20 nariadenie (ES) č. 1069/2009
 2.  Spaľovní - likvidácia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov ako odpadu spálením, okrem prevádzkarní alebo zariadení, ktoré majú povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES,
 3. Spoluspaľovní - likvidácia alebo zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ak sú odpadom spoluspálením, okrem prevádzkarní alebo zariadení, ktoré majú povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES,
 4.  Zariadenia na predbežné spracovanie - zaobchádzanie so vedľajšími živočíšnymi produktmi po ich sústredení činnosťami, ako napríklad triedenie, rezanie, chladenie, mrazenie, solenie, odstraňovanie koží a usní alebo osobitného rizikového materiálu.
 5. Zberné strediská

  Schválenie činnosti, prevádzkarni
  na odstraňovanie VŽP vykonáva miestne príslušná RVPS na základe písomnej žiadosti podanej v zmysle § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. a splnenia požiadaviek nariadenia (ES) č. 1069/2009 a príslušnej prílohy nariadenia (EÚ) č. 142/2011 na tieto činnosti:
 6.  Energetické spaľovacie zariadenia v ktorých sa používajú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty ako palivo – napr. spaľovanie kafilerických alebo živočíšnych tukov v dieselových motoroch
 7. Sklady VŽP
 8. Sklady odvodených produktov - skladovanie odvodených produktov určených na:
  a) likvidáciu zakopaním alebo spálením alebo určených na zhodnotenie alebo likvidáciu spoluspálením,
  b) použitie ako palivo,
  c) použitie ako krmivo, okrem prevádzkarní alebo zariadení schválených alebo registrovaných v súlade s nariadením (ES) č. 183/2005,
  d) použitie ako organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky, okrem skladovania na miestach priamej aplikácie.
 9. Technické závody:
  - závody na spracovanie krvi, krvné produkty, zdravotnícke pomôcky
  - závody na spracovanie surových koží, kožiek, garbiarne
  - spracovanie neopracovanej vlny, srsť
  - úprava loveckých trofejí a výroba preparátov zo zvierat
  - spracovanie peria a častí peria, štetín ošípaných
  - spracovanie včelích produktov (vosk, peľ, materská kašička, propolis)
  - spracovanie kostí, rohov, kopýt, paznechtov a výrobkov z nich
  - spracovanie vaječných škrupín (kraslice)
 10. Oleochemické závody
 11. Výroba krmiva pre spoločenské zvieratá - výrobcovia krmív pre spoločenské zvieratá z vedľajších živočíšnych produktov
 12. Spracovanie hnoja, výroba organických hnojív a zúrodňovacích látok
 13. Bioplynové stanice - transformácia vedľajších živočíšnych produktov (hnoj, močovka) a/alebo odvodených produktov na bioplyn a rezíduá digescie,
 14. Kompostárne - transformácia vedľajších živočíšnych produktov a/alebo odvodených produktov na kompost.

 

Žiadosť na schválenie

Predložená písomná žiadosť na schválenie činnosti, závodu prevádzkarne pre VŽP a odvodené produkty podľa čl. 24 nariadenia 1069/2009/ES a podľa § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. musí obsahovať:


 1. Obchodné meno, sídlo, IČO prevádzkovateľa
 2.  Meno zodpovedného konateľa
 3.  Prevádzkareň – názov, adresa
 4.  Druh a rozsah činnosti
  - Napr. schválenie spracovateľského závodu na vedľajšie živočíšne produkty, materiál kategórie 3, pri použití spracovateľskej metódy č 1 – tlaková sterilizácia, podľa prílohy IV kapitola III bod A nariadenia komisie (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa ....
  Materiál kategórie 3: vypísať podľa čl. z 1069/2009/ES
 5. Meno, adresa zodpovednej osoby za činnosť
 6.  K žiadosti je potrebné priložiť:
  - overený výpis z obchodného registra s uvedenou činnosťou nie starší ako 3 mesiace,
  - overený výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, kde musí byť uvedená činnosť zapísaná a aj uvedené miesto vzťahujúce sa na vykonávanie činnosti, ak je uvedená osoba vlastníkom nehnuteľnosti,
  - list vlastníctva na stavbu, pozemok v ktorej sa má činnosť vykonávať alebo kópiu nájomnej zmluvy na stavbu, pozemok v ktorej sa má činnosť vykonávať,
  - záväzný posudok RVPS na stavbu ku kolaudačnému rozhodnutiu,
  - rozhodnutie RÚVZ,
  - rozhodnutie orgánov životného prostredia,
  - popis spracovateľskej metódy, popis činnosti,
  - zadefinovanie konečného bodu ak sa dá stanoviť,
  - situačný plán – umiestnenie prevádzky v krajine (mapa), popis vzdialeností od obydlí, cesty, vodné toky, nádrže, farmy zvierat,...,
  - situačný plán prevádzkarne – rozmiestnenie a popis všetkých budov, cesty, vchody v rámci oplotenej časti prevádzky,
  - situačný plán prevádzkarne, popis priestorov, miestností, zariadení,
  - toky – pohyb osôb, pohyb VŽP - suroviny, pohyb medziproduktu, pohyb odvodeného produktu
predložiť vypracované a verifikované tieto dokumenty:
- Validačný postup pre vybranú metódu spracovania,
- HACCP,
- Plán vlastných kontrol,
- Vedenie evidencie – vysledovateľnosť,
- Obchodné doklady, ich systém vystavovania a uchovávania,
- Sanitačný program,
- Hygienické požiadavky,
- Program odpadov – čistička vody, komunálny odpad, ŽVP inej kategórie.