Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválenie prevádzkovateľov vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

aktualizované dňa 3. septembra 2019

Schválenie činnosti, prevádzkarni a závodov na odstraňovanie VŽP vykonáva ŠVPS SR na základe písomnej žiadosti podanej v zmysle § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. a splnenia požiadaviek nariadenia (ES) č. 1069/2009 a príslušnej prílohy nariadenia (EÚ) č. 142/2011. u:
 1.  všetkých spracovateľských závodov - spracovanie vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 1, kategórie 2, kategórie 3
  a) tlakovou sterilizáciou alebo
  b) spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b) nariadenie (ES) č. 1069/2009 alebo
  c) alternatívnymi metódami schválenými v súlade s článkom 20 nariadenie (ES) č. 1069/2009

Schválenie činnosti, prevádzkarni a závodov na odstraňovanie VŽP vykonávajú Regionálne veterinárne a potravinové správy na základe písomnej žiadosti podanej v zmysle § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. a splnenia požiadaviek nariadenia (ES) č. 1069/2009 a príslušnej prílohy nariadenia (EÚ) č. 142/2011. u:
 1.  Spaľovní - likvidácia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov ako odpadu spálením, okrem prevádzkarní alebo zariadení, ktoré majú povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES,
 2. Spoluspaľovní - likvidácia alebo zhodnocovanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ak sú odpadom spoluspálením, okrem prevádzkarní alebo zariadení, ktoré majú povolenie na prevádzku v súlade so smernicou 2000/76/ES,
 3.  Zariadenia na predbežné spracovanie - zaobchádzanie so vedľajšími živočíšnymi produktmi po ich sústredení činnosťami, ako napríklad triedenie, rezanie, chladenie, mrazenie, solenie, odstraňovanie koží a usní alebo osobitného rizikového materiálu.
 4. Zberné strediská

  Schválenie činnosti, prevádzkarni
  na odstraňovanie VŽP vykonáva miestne príslušná RVPS na základe písomnej žiadosti podanej v zmysle § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. a splnenia požiadaviek nariadenia (ES) č. 1069/2009 a príslušnej prílohy nariadenia (EÚ) č. 142/2011 na tieto činnosti:
 5.  Energetické spaľovacie zariadenia v ktorých sa používajú vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty ako palivo – napr. spaľovanie kafilerických alebo živočíšnych tukov v dieselových motoroch
 6. Sklady VŽP
 7. Sklady odvodených produktov - skladovanie odvodených produktov určených na:
  a) likvidáciu zakopaním alebo spálením alebo určených na zhodnotenie alebo likvidáciu spoluspálením,
  b) použitie ako palivo,
  c) použitie ako krmivo, okrem prevádzkarní alebo zariadení schválených alebo registrovaných v súlade s nariadením (ES) č. 183/2005,
  d) použitie ako organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky, okrem skladovania na miestach priamej aplikácie.
 8. Technické závody:
  - závody na spracovanie krvi, krvné produkty, zdravotnícke pomôcky
  - závody na spracovanie surových koží, kožiek, garbiarne
  - spracovanie neopracovanej vlny, srsť
  - úprava loveckých trofejí a výroba preparátov zo zvierat
  - spracovanie peria a častí peria, štetín ošípaných
  - spracovanie včelích produktov (vosk, peľ, materská kašička, propolis)
  - spracovanie kostí, rohov, kopýt, paznechtov a výrobkov z nich
  - spracovanie vaječných škrupín (kraslice)
 9. Oleochemické závody
 10. Výroba krmiva pre spoločenské zvieratá - výrobcovia krmív pre spoločenské zvieratá z vedľajších živočíšnych produktov
 11. Spracovanie hnoja, výroba organických hnojív a zúrodňovacích látok
 12. Bioplynové stanice - transformácia vedľajších živočíšnych produktov (hnoj, močovka) a/alebo odvodených produktov na bioplyn a rezíduá digescie,
 13. Kompostárne - transformácia vedľajších živočíšnych produktov a/alebo odvodených produktov na kompost.