Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Registrácia prevádzkovateľov vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

aktualizované dňa 11.6.2021

Registráciu vykonáva ŠVPS SR na základe podanej písomnej žiadosti v zmysle § 39a zákona č. 39/2007 Z. z. a požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 142/2011.

Registrácii podliehajú:
  1. prepravcovia VŽP alebo odvodených produktov s výnimkou prepravy hnoja na farme pôvodu
  2. obchodníci, ktorí vykonávajú alebo sprostredkujú obchod s VŽP alebo odvodenými produktmi
  3. spracovatelia mlieka, ak sú schválení podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 a uvádzajú VŽP ako krmivo pre zvieratá
  4. výroba kozmetických výrobkov, veterinárnych liekov, liekov, diagnostických zdravotníckych pomôcok,
  5. uvádzanie na trh zdravotníckych pomôcok,
  6. producent VŽP – vznikajú VŽP pri činnosti, napr. činnosť regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia, dezinsekcia alebo depaserizácia )
  7. iné činnosti na ktoré sa nevyžaduje schválenie – producenti VŽP, prevádzkarne kde sa VŽP alebo odvodený produkt príjme a následne sa spracuje v zmysle inej legislatívy – technické určenie, kozmetika, farmácia, dekoračné predmety, čističky odpadových vôd...

Žiadosť podpísaná konateľom sa zasiela na adresu:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17
842 13 Bratislava