Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Registrácia prevádzkovateľov vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov

aktualizované dňa 21. apríla 2016

Registráciu vykonáva ŠVPS SR na základe podanej písomnej žiadosti v zmysle § 39a zákona č. 39/2007 Z. z. a požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 142/2011.

Registrácii podliehajú:
 1. prepravcovia VŽP alebo odvodených produktov s výnimkou prepravy hnoja na farme pôvodu
 2. obchodníci, ktorí vykonávajú alebo sprostredkujú obchod s VŽP alebo odvodenými produktmi
 3. spracovatelia mlieka, ak sú schválení podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 a uvádzajú VŽP ako krmivo pre zvieratá
 4. výroba kozmetických výrobkov, veterinárnych liekov, liekov, diagnostických zdravotníckych pomôcok,
 5. uvádzanie na trh zdravotníckych pomôcok, .....
 6. iné činnosti na ktoré sa nevyžaduje schválenie

Žiadosť na registráciu

Predložená písomná žiadosť na registráciu činnosti s VŽP alebo odvodenými produktmi podľa čl. 23 nariadenia 1069/2009/ES a §39a zákona č. 39/2007 Z. z. musí obsahovať:

 1.  Obchodné meno, sídlo, IČO prevádzkovateľa
 2.  Meno zodpovedného konateľa
 3.  Prevádzkareň – názov, adresa
 4.  Druh a rozsah činnosti – uvádzať podľa nariadenia 1069/2009/ES čl. 23 a 24
  - Napr. registrácia činnosti prepravcu na vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty materiál kategórie 1- 3
  Materiál kategórie vypísať podľa čl. z 1069/2009/ES
 5.  Meno, adresa zodpovednej osoby za činnosť
 6.  K žiadosti je potrebné priložiť:
  - overený výpis z obchodného registra s uvedenou činnosťou nie starší ako 3 mesiace,
  - overený výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, kde musí byť uvedená činnosť zapísaná a aj uvedené miesto vzťahujúce sa na vykonávanie činnosti, ak je uvedená osoba vlastníkom nehnuteľnosti
  - popis činnosti – rozpísať plánovanú činnosť, akým spôsobom prebieha, koľko pracovníkov, spôsob označenia dopravných prostriedkov ak ide o prepravcu predložiť vypracované a verifikované tieto dokumenty:
  - Obchodné doklady- vzor, ich systém vystavovania a uchovávania,
  - Spôsob vedenia evidencie o VŽP alebo odvodených produktov - – vysledovateľnosť,
  - Hygienický poriadok ak sa jedná o prevádzkareň,
  - Hygienické požiadavky – čistenie dopravných prostriedkov, spôsob evidencie a vzor a spôsob potvrdenia o vykonanej dezinfekcií.

Žiadosť podpísaná konateľom sa zasiela na adresu:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17
842 13 Bratislava