Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Povolenie pre užívateľov vedľajších živočíšnych produktov na kŕmenie

aktualizované dňa 22.4.2022

Výnimku používania VŽP na kŕmenie vybraných druhov zvierat podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009 na základe písomnej žiadosti a splnenia požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 142/2011 a požiadaviek vyhlášky MP RV SR č. 148/2012 vydáva RVPS miestne príslušná miestu, kde sú zvieratá držané. Výnimku odstraňovanie VŽP alebo odvodených produktov iným spôsobom ako určuje článok 12, článok 13 a článok 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009 vydáva miestne príslušná RVPS na základe písomnej žiadosti subjektu a splnenia požiadaviek vyhlášky MP RV SR č. 148/2012. Je zakázané odstrániť VŽP (napr. uhynuté zviera alebo časti zabitého zvieraťa) a odvodené produkty iným spôsobom, ako určujú články 12 až 14 nariadenia /ES) č. 1069/2009, ak to orgán veterinárnej správy na základe oznámenia – písomnej žiadosti nepovolí. Povolenie na zriadenie miesta na zakopávanie spoločenských zvierat –„cintorín pre spoločenské zvieratá“ vydáva na základe písomnej žiadosti a splnení požiadaviek vyhlášky MP RV SR č. 148/2012 mieste príslušná RVPS k miestu kde majú byť zvieratá zakopávané.

Osobitné kŕmne účely (Článok 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009)

Materiál kategórie 1:

 1. Odchylne od článkov 13 a 14 môže príslušný orgán povoliť za podmienok, ktorými sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, zber a použitie materiálu kategórie 2, ak pochádza zo zvierat, ktoré neboli utratené alebo neuhynuli v dôsledku choroby alebo podozrenia z choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá, a materiálu kategórie 3 na kŕmenie: a) zoo zvierat; b) cirkusových zvierat; c) plazov a dravých vtákov, okrem zoo zvierat alebo cirkusových zvierat; d) kožušinových zvierat; e) voľne žijúcich zvierat; f) psov z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov; g) psov a mačiek v útulkoch; h) červov a lariev slúžiacich ako návnada pri rybolove.
 2. Odchylne od článku 12 a v súlade s podmienkami ustanovenými podľa odseku 3 tohto článku môže príslušný orgán povoliť: a) kŕmenie zoo zvierat materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 8 písm. b) bode ii) a materiálom získaným zo zoo zvierat a b) kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami a iných živočíšnych druhov, ktoré žijú v prirodzenom prostredí, materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 8 písm. b) bode ii) v záujme podporovania biodiverzity.
 3. Opatrenia na vykonávanie tohto článku sa môžu ustanoviť, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých: a) sa môže povoliť zber a používanie uvedené v odseku 1, pokiaľ ide o pohyb, skladovanie a používanie materiálu kategórie 2 a kategórie 3 na kŕmenie, vrátane prípadov nových rizík, a b) sa v určitých prípadoch odchylne od povinnosti ustanovenej v článku 21 ods. 1 kŕmenie materiálom kategórie 1 v zmysle odseku 2 tohto článku môže povoliť, vrátane: i) ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa mŕtvymi telami a iných živočíšnych druhov v určitých členských štátoch, ktoré sa takýmto materiálom môžu kŕmiť; ii) opatrení na predchádzanie rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 52 ods. 4.

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 1 (Článok 12 nariadenia (ES) č. 1069/2009)

Materiál kategórie 1:

 1. sa odstráni ako odpad spaľovaním: i) priamo bez prvotného spracovania alebo ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;
 2. sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním v prípade, že materiál kategórie 1 je odpadom: i) priamo bez prvotného spracovania alebo ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;
 3. sa v prípade materiálu kategórie 1 okrem materiálu uvedeného v článku 8 písm. a) bod i) a ii) odstráni spracovaním tlakovou sterilizáciou, trvalým označením výsledného materiálu a zakopaním na povolenej skládke;
 4. sa v prípade materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 8 písm. f) odstráni zakopaním na povolenej skládke;
 5. sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho alebo
 6. sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami.

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 2 (Článok 13 nariadenia (ES) č. 1069/2009)

Materiál kategórie 2:

 1. sa odstráni ako odpad spaľovaním: i) priamo bez prvotného spracovania alebo ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;
 2. sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním v prípade, že materiál kategórie 2 je odpadom: i) priamo bez prvotného spracovania alebo ii) po spracovaní, resp. pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán po spracovaní tlakovou sterilizáciou, a po trvalom označení výsledného materiálu;
 3. sa odstráni na povolenej skládke po spracovaní tlakovou sterilizáciou a po trvalom označení výsledného materiálu;
 4. sa použije na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovacích látok, ktoré sa uvádzajú na trh v súlade s článkom 32 po prípadnom spracovaní tlakovou sterilizáciou a trvalom označení výsledného materiálu;
 5. sa kompostuje alebo transformuje na bioplyn: i) po spracovaní tlakovou sterilizáciou a trvalom označení výsledného materiálu alebo ii) po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade hnoja, tráviaceho traktu a jeho obsahu, mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva, vajec a vaječných produktov, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby;
 6. sa pridá do pôdy bez spracovania v prípade hnoja, obsahu tráviaceho traktu oddeleného od tráviaceho traktu, mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby;
 7. sa v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov silážuje, kompostuje alebo transformuje na bioplyn;
 8. sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho alebo
 9. sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami.

Odstraňovanie a použitie materiálu kategórie 3 (Článok 14 nariadenia (ES) č. 1069/2009)

Materiál kategórie 3:

 1. sa odstráni ako odpad spaľovaním po prvotnom spracovaní alebo bez neho;
 2. sa zhodnotí alebo odstráni spoluspaľovaním po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade, že materiál kategórie 3 je odpadom;
 3. sa odstráni na povolenej skládke po spracovaní;
 4. sa spracuje s výnimkou materiálu kategórie 3, ktorý sa rozkladom alebo znehodnotením zmenil tak, že predstavuje neprijateľné riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat prostredníctvom tohto produktu, a použije sa: i) na výrobu krmiva pre hospodárske zvieratá okrem kožušinových zvierat, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 31 s výnimkou materiálu uvedeného v článku 10 písm. n), o) a p); ii) na výrobu krmiva pre kožušinové zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 36; iii) na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 35, alebo iv) na výrobu organických hnojív alebo zúrodňovacích látok, ktoré sa uvádzajú na trh v súlade s článkom 32;
 5. sa použije na výrobu surového krmiva pre spoločenské zvieratá, ktoré sa uvádza na trh v súlade s článkom 35;
 6. sa kompostuje alebo transformuje na bioplyn;
 7. sa v prípade materiálu pochádzajúceho z vodných živočíchov silážuje, kompostuje alebo transformuje na bioplyn;
 8. sa v prípade schránok mäkkýšov okrem schránok uvedených v článku 2 ods. 2 písm. f) a vaječných škrupín použije za podmienok určených príslušným orgánom, ktorými sa predchádza rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat;
 9. sa použije ako palivo s prvotným spracovaním alebo bez neho;
 10. sa použije na výrobu odvodených produktov uvedených v článkoch 33, 34 a 36 a uvádza na trh v súlade s týmito článkami;
 11. sa v prípade kuchynského odpadu uvedeného v článku 10 písm. p) spracuje tlakovou sterilizáciou alebo spracovateľskými metódami uvedenými v článku 15 ods. 1 prvý pododsek písm. b), alebo sa kompostuje či transformuje na bioplyn alebo
 12. sa pridá do pôdy bez spracovania v prípade surového mlieka, mledziva a produktov z nich odvodených, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko akejkoľvek choroby prenosnej prostredníctvom týchto produktov na ľudí alebo zvieratá.