Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Rezíduá a monitoringy

Orgánom úradnej kontroly v oblasti rezíduí látok s anabolickým účinkom a nepovolených látok, veterinárnych liekov, látok, ktoré môžu byť použité na veterinárne účely a kontaminantov a ich monitoringu je ŠVPS SR. Nadriadeným orgánom ŠVPS SR je MPRV SR. ŠVPS SR ako kompetentná autorita v tejto oblasti v priebehu roka zabezpečuje riešenie úloh vyplývajúcich z praktického uplatňovania právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva.  Úradná kontrola rezíduí je riadená nasledovnou legislatívou  

I. Kontrolný systém rezíduí v rámci Národného plánu kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v Slovenskej republike

Systém kontroly rezíduí

Systém kontroly rezídu

NPKR

OKKEVF každoročne vypracováva Národný plán kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v Slovenskej republike (ďalej len ,,NPKR“) v súlade s nariadením vlády č. 320/2003 Z. z., pričom pri tvorbe NPKR zohľadňuje požiadavky Európskej Komisie a výsledky z NPKR v Slovenskej republike za predchádzajúci rok. NPKR pre každý rok pre všetky Členské štáty schvaľuje Európska Komisia, za účelom jednotného monitorovania rezíduí a bezpečného obchodovania so živými zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu bez nálezu rezíduí. Následne k príslušnému NPKR je odborom kontroly hygieny krmív, ekológie a veterinárnej farmácie vypracovávaný metodický pokyn, na základe ktorého vykonávajú veterinárni inšpektori úradné kontroly, odbery vzoriek, došetrovania, prejednávanie priestupkov, ukladanie pokút a opatrení na farmách a bitúnkoch v Slovenskej republike.V príslušnom metodickom pokyne sú detailne rozpracované pre jednotlivé RVPS počty odberov vzoriek s určením na konkrétnu analýzu rezíduí, postupy a pod.. Veterinárni inšpektori príslušných RVPS vykonávajú na farmách a na bitúnkoch úradné kontroly, ktorých súčasťou je odber vzoriek. Analýzy vykonávajú príslušné ŠVPÚ.

Protokoly o skúškach z vykonaných analýz v týchto úradných vzorkách zasielajú príslušné ŠVPÚ na RVPS a v prípade pozitívneho nálezu aj na ŠVPS SR. ŠVPÚ nahrávajú výsledky aj do databázy na ŠVPS SR. Výsledky z NPKR za každý rok ŠVPS SR zasiela v súlade s platnou legislatívou na Európsku Komisiu.Analýzy úradných vzoriek na kontrolu rezíduí v rámci NPKR vykonávajú výlučne úradné laboratóriá určené ŠVPS SR. Laboratóriá a sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy STN ISO/IEC 17025:1999. Pravidelne musia potvrdzovať svoju kompetentnosť účasťou na medzilaboratórnych testoch kontroly kvality skúšok. Medzilaboratórne testy spôsobilosti organizujú národné referenčné laboratória na národnej úrovni, na medzinárodnej úrovni komunitné referenčné laboratóriá a organizácie zaoberajúce sa organizovaním testov napr. FAPAS. Analýzy úradných vzoriek sa vykonávajú podľa medzinárodne akceptovaných metodík a postupov. V rámci úradných kontrol rezíduí sú kontrolované látky rozdelené do dvoch skupín:Skupinu A tvoria látky s anabolickým účinkom a nepovolené látky, ktoré sú ďalej rozdelené na:1 stilbény, deriváty stilbénov a ich soli a estery;2. antityreoidné látky (tyreostatiká);3. steroidy;4. laktóny kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu;5. beta – agonisti;6. látky uvedené v osobitnom predpise (chloramfenikol, nitrofuránové metabolity, nitroimidazoly a ich metabolity).

Limitom pre rezíduá látok zo skupiny A je nulová tolerancia. Rezíduá sa sledujú v živých zvieratách, zabitých zvieratách, v živočíšnych produktoch a v krmivách.Skupinu B tvoria veterinárne lieky, látky, ktoré môžu byť použité na veterinárne účely a kontaminanty, ktoré sa delia na:1. antibakteriálne látky vrátane sulfónamidov a chinolínov; 2. iné veterinárne lieky;a) antihelmintiká,b) antikokcidiká,c) karbamáty a pyretroidy,d) sedatíva,e) nesteroidné protizápalové lieky,f) ostatné farmakologicky aktívne látky.3. ostatné látky a kontaminanty prostredia;a) organochlórové zlúčeniny vrátane PCB,b) organofosfáty,c) chemické prvky,d) mykotoxíny,e) farbivá,f) iné.Limity stanovené pre rezíduá látok zo skupiny B sú uvedené v príslušnej hore uvedenej legislatíve. Rezíduá týchto látok sa sledujú predovšetkým v zabitých zvieratách, v živočíšnych produktoch a v krmivách.

II. Kontrolný systém kontaminantov v rámci Národných monitorovacích programov

Systém kontroly kontaminantov

Systém kontroly kontaminantov

Okrem hore uvedeného NPKR spracováva OKKEVF aj ďalšie monitoringy. Monitoringy sú vnútornou záležitosťou každého štátu. Ich nespornou výhodou je skutočnosť, že prinášajú opakované podklady o stave, ktorý je uvedený v metodike, čo má strategický význam pre rozhodovanie, ako veci riešiť, či sa stav zlepšuje alebo zhoršuje a pod.ŠVPS SR spracováva každoročne:

  1. Koordinovaný cielený monitoring – KCM
  2. Monitoring spotrebného koša - MSK
  3. Monitoring poľovnej zveri a rýb - MPZ
  4. Radiohygienická kontrola poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku - RHK

KCM

V KCM sa sleduje rastlinná produkcia z honov a živočíšna pro¬dukcia z fariem. Veterinárni inšpektori RVPS odoberajú vzorky napájacej vody, žľabovej vzorky krmiva, mlieko, orgány a mäso hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných z fariem v rovnakom katastrálnom území. Uvedená skladba vzoriek sa odoberá 2x ročne.Úspešnému vykonaniu odberov v systéme KCM musí každoročne predchádzať:- rekognoskácia poľnohospodárskych honov resp. získanie podkladov o typoch pestovaných plodín na jednot¬livých poľnohospodárskych honoch určených metodikou; - rekognoskácia poľnohospodárskych chovov - získanie prehľadu o chove zvierat na farmách t.j. či nedošlo k takým zmenám vo vybraných chovoch, ktoré by znemožňovali odber vzoriek živočíšneho pôvod. Koordinovaný cielený monitoring bol zrušený dňa 7.9.2012 pokynom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

MSK

V rámci monitoringu spotrebného koša ide o sledovanie kontaminácie potravín v spotre-biteľskej sieti. Jeho cieľom je získať údaje o kontaminácii po¬žívatín v „nákupnom koši“ (vrátane importu) t.j. vyhodnocuje také potraviny, ktoré prichádzajú konzumentovi priamo na stôl. Získané podklady sa využívajú pre zhodnotenie expozície spotrebiteľa a na tvorbu stratégie ďalšej výživovej politiky štátu. Súčasťou tohto monitoringu je napojenie na GEMS/FOOD EURO.Pri výbere lokality odberu vzoriek sa nevychádza zo znečistenia danej oblasti, nakoľko potraviny lokálneho pôvodu v stravovacích zvyklostiach spotrebiteľov majú čoraz nižší ba až zanedbateľný vplyv. Odber vzoriek MSK sa realizuje v určených týždňoch dvakrát ročne. Uvádzané typy požívatín sa nakupujú v maloobchodnej spotrebiteľskej sieti. V rámci jedného odberu sa nakupuje jeden „spotrebný kôš“ naplnený určenými požívatinami domáceho pôvodu a tiež z dovozu (z krajín EU a aj z iných krajín). Principiálne ide o zisťovanie záťaže obyvateľstva cudzorodými látkami z potravín v príslušnom okrese (mieste odberu). Monitoring spotrebného koša bol zrušený dňa 7.9.2012 pokynom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

MPZ

MPZ je usmerňovaný podľa aktuálnych požiadaviek do oblastí s predpokladom environmentálnej záťaže. Pri laboratórnych analýzach s nálezom prekročenia platného maximálneho limitu sa zvažujú možnosti vykonania opatrení. Ak to okolnosti umožňujú, došetrujú sa príčiny prekročenia platného maximálneho limitu, vydávajú sa pokyny a prijímajú sa opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v zmysle platných právnych predpisov. MPZ je zameraný na získanie informácií o voľne žijúcej zveri (vysoká zver, diviak) a rýb (dravé, nedravé) vo vybraných oblastiach SR. Monitoring je zameraný na detekciu rezíduí chemických prvkov - kovov (As, Hg, Pb, Cd, Ni), polychlórovaných bifenylov (PCB). U rýb sa vyšetrujú aj rezíduá perzistentných organických polutantov – POPs (chlórované pesticídy a dioxíny). U voľne žijúcej zveri sa zaraďujú do monitoringu chlórované pesticídy.V rámci MPZ sa zisťuje výskyt rezíduí kontaminantov u voľne žijúcej zveri a v rybách v oblastiach s environmentálnou záťažou.

RHK

Na účely monitoringu rádionuklidov zostavuje ŠVPS SR v spolupráci s odborným garantom (z ŠVPÚ Bratislava pracovisko v Nitre) každoročne plán na odber úradných vzoriek zo zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a húb v rámci Radiohygienickej kontroly poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku. Program RHK pozostáva z dlhodobého plošného sledovania vybraných komodít vhodných na indikáciu prieniku umelých rádionuklidov do potravinového reťazca človeka. Zdrojom umelých rádionuklidov môžu byť havarijné udalosti spojené s únikom rádionuklidov do životného prostredia, neodborné alebo nekvalifikované narábanie so zdrojmi rádionuklidov, prípadne úmyselná kontaminácia prostredia a potravinových zdrojov. Veterinárni inšpektori RVPS vykonávajú odbery vzoriek v súlade s platným metodickým pokynom, následne zasielajú vzorky na analýzy do ŠVPÚ. RHK je zostavovaný a vyhodnocovaný v súlade s platnou európskou legislatívou.