Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Krmivá

aktualizované dňa 15. apríla 2015

      Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v oblasti krmív zodpovedá za riadenie a usmerňovanie úradných kontrol krmív a odber úradných vzoriek krmív a napájacej vody na analýzy, ktoré vykonávajú regionálne veterinárne a potravinové správy.
Orgány štátnej správy v oblasti krmív a výživy zvierat vzájomne spolupracujú a oblasti spolupráce sú ustanovené zákonom. Spolupráca výkonných orgánov je účinne koordinovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom národného kontrolného plánu. Úradné kontroly krmív sú vykonávané veterinárnymi inšpektormi orgánov veterinárnej správy a inšpektormi Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohosopdárskeho v celom reťazci od výroby až po použitie krmív.

Systém kontroly veterinárnych liekov

Ciele pre oblasť krmív

Pri úradných kontrolách krmív sa veterinárni inšpektori zameriavajú najmä na kontrolu a overovanie:
 • funkčnosti a účinnosti systémov vnútornej kontroly v krmivárskych podnikoch s prihliadnutím na výsledky vlastných kontrol vo vzťahu k bezpečnosti krmív na zdravie zvierat, ľudí alebo životné prostredie,
 • bezpečnosti krmív vo vzťahu k zákazu požívania určitých látok, rezíduí a povolených látok vo vzťahu k potravinovému reťazcu,
 • označovania krmív posudzovaním deklarovaného zloženia, tvrdení a iných informácií, z pohľadu neuvádzania odberateľa do omylu,
 • označovania krmív z pohľadu ich vysledovateľnosti.

1. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

 

1.1 Úradné veterinárne kontroly krmív

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydáva v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov metodický pokyn "Úradné veterinárne kontroly krmív", ktorým :
 • usmerňuje výkon úradných veterinárnych kontrol na úseku bezpečnosti krmív,
 • stanovuje úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti a úradného veterinárneho lekára - veterinárneho inšpektora pri výkone úradných veterinárnych kontrol,
 • nariaďuje a usmerňuje vedenie evidencie, vypĺňanie hlásení z veterinárnych kontrol a ich zasielanie na nadriadené orgány,
 • poskytuje usmernenie na postupy riešenia zistených nedostatkov pri veterinárnych kontrolách krmív a pri ukladaní opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ukladaní pokút.
Na zabezpečenie výkonu úradných kontrol si regionálne veterinárne a potravinové správy vypracovávajú každoročne regionálny plán veterinárnych kontrol podľa oblastí zamerania vo frekvencii určenej v metodickom pokyne na výkon úradných kontrol.
 

1.1.1 Formy úradných veterinárnych kontrol krmív

Regionálne veterinárne a potravinové správy prostredníctvom veterinárnych inšpektorov vykonávajú úradné kontroly krmív vo forme:
 • bežných plánovaných kontrol - inšpekcií,
 • odberov úradných vzoriek na analýzy,
 • riešenia podnetov,
 • úradnej certifikácie,
 • úradných kontrol vykonaných v súvislosti so šetrením hlásenia zo systému RASFF,
 • cielených kontrol,
 • dodatočných úradných kontrol.

 

1.1.2 Analýza rizík

Veterinárni inšpektori zohľadňujú pri výbere subjektu na veterinárnu kontrolu na úseku hygieny krmív nasledovné informácie :
 • farmy z hľadiska druhu a počtu zvierat,
 • spôsob nadobúdania krmív (vlastné krmivá, nakupované v rámci SR, nákup z EÚ),
 • použitie krmív s obsahom živočíšnych bielkovín,
 • použitie organických hnojív a zúrodňujúcich látok na báze spracovaných živočíšnych bielkovín pri výrobe objemových krmív,
 • výroba a použitie medikovaných krmív,
 • možnosť zámeny krmiva,
 • minulosť prevádzkovateľa - podnety z iných kontrol v rámci RVPS, ktoré môžu naznačovať nedodržiavanie predpisov.

 

1.1.3 Zameranie veterinárnych kontrol krmív

Veterinárni inšpektori zohľadňujú pri výbere subjektu na veterinárnu kontrolu na úseku hygieny krmív nasledovné informácie :
Veterinárni inšpektori vykonávajú kontroly krmív:
 • na farmách registrovaných chovateľov potravinových zvierat so zameraním na kontrolu:
     -  zdravotnej nezávadnosti / bezpečnosti krmív pri kŕmení na farmách s chovom potravinových zvierat,
     -  zákazu skrmovania kuchynského odpadu v chovoch potravinových zvierat,
     -  zákazu skrmovania spracovanej živočíšnej bielkoviny potravinovým zvieratám (TSE).

 • u schválených / registrovaných výrobcov so zameraním na kontrolu:
     -  krmív pre potravinové zvieratá s vydaným povolením na zapracovanie spracovaných živočíšnych bielkovín,
     -  krmív vyrábaných z kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu nadobudnutých z krajín EÚ,
     -  krmív určených na obchodovanie a vývoz do tretích krajín,
     -  krmív pre spoločenské zvieratá,
     -  výrobcov medikovaných krmív.


1.2 Odber úradných vzoriek krmív

Štátna veterinárna a potravinová správa SR v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov každoročne vydáva metodický pokyn – Odber úradných vzoriek krmív (VPO), ktorým upravuje úradné kontroly - odber úradných vzoriek na analýzy na úseku kontroly krmív. Na základe platnej legislatívy a stanovenej analýzy rizika sa minimálne raz ročne aktualizuje. Vychádza z viacročného plánu úradných kontrol Slovenskej republiky, ktorý je za oblasť „Kontrolný systém krmivá a výživa zvierat“ spracovaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

Prioritami pre krmivá podľa právnych aktov SR, Európskej únie a úloh vyplývajúcich z rokovaní Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat - Sekcie výživy zvierat sú:

 • kontrola doplnkových látok (kokcidiostatík) a použitých liečiv deklarovaných v medikovaných krmivách,
 • monitoring deoxynivalenolu, zearalenónu, ochratoxínu A, T-2 a HT-2, fumonizínov, aflatoxínu B1 v krmivách a vo výrobkoch určených na kŕmenie zvierat,
 • monitoring obsahu dioxínov,
 • zákaz používania všetkých antibiotík vo výžive potravinových zvierat,
 • vyšetrenie krmív na salmonely v celom reťazci od výrobcu až po kŕmenie pre všetky druhy zvierat,
 • vysledovateľnosť krmív,
 • obchod s krmivami v rámci EÚ,
 • vývoz, tranzit a dovoz krmív z tretích krajín.

2. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv na úseku medikovaných krmív vykonáva:

 • štátny dozor a inšpekcie pri výrobe medikovaných krmív z hľadiska správnej výrobnej praxe,
 • štátny dozor a inšpekcie u veľkodistribútorov medikovaných krmív z hľadiska správnej veľkodistribučnej praxe,
 • štátny dozor a úradnú kontrolu pri príprave, uchovávaní, uvádzaní na trh medikovaných krmív v súčinnosti s územne príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
 • rozhoduje o registrácii medikovaných krmív, predĺžení registrácie, zmene registrácie a zrušení registrácie medikovaných krmív,
 • vedie a pravidelne aktualizuje zoznam vydaných povolení na prípravu a uvádzanie na trh medikovaných krmív,
 • vedie a pravidelne aktualizuje zoznam hromadne vyrábaných registrovaných veterinárnych premixov v SR a schválených veterinárnych premixov (nepodliehajúcich registrácii podľa zákona č. 362/2011 Z. z.) v SR,
 • ukladá opatrenia a sankcie pri zistení porušenia zákona,
 • má kompetencie podľa ďalších pôsobností ustanovených v zákone č. 362/2011 Z. z. a v zákone č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.


3. Hraničné inšpekčné stanice

Činnosť hraničných inšpekčných staníc riadi odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Hraničné inšpekčné stanice sú zodpovedné za výkon kontroly zdravotnej bezpečnosti krmív pri:

 • dovoze kŕmnych surovín a krmív živočíšneho pôvodu z tretích krajín,
 • tranzite kŕmnych surovín a krmív živočíšneho pôvodu z tretích krajín.


Výber konkrétnych subjektov kontroly pre daný rok vykoná RVPS na základe analýzy rizika. Plán odberov úradných vzoriek krmív a vody na napájanie zvierat spracuje ŠVPS SR pre každý rok a RVPS si určia v pláne subjekty od ktorých úradné vzorky odoberú (v prílohe 11 – Odber úradných vzoriek krmív v roku 2015 (VPO)).

4. Výrobcovia medikovaných krmív

Zoznam držiteľov povolenia na výrobu medikovaných krmív

5. Legislatíva na úseku krmív

 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)
 • Nariadenie vlády SR č. 389/2005 Z. z. o správnej farmárskej praxi
 • Nariadenie vlády SR č. 41/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív
 • Nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády SR č. 430/2007 Z. z., nariadenia vlády č. 50/2009 Z. z., nariadenia vlády č. 240/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 347/2010 Z. z., (ďalej len „nariadenie vlády č. 438/2006 Z. z.“) implementovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES) o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá v platnom znení
 • Nariadenie vlády SR č. 380/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív
 • Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení nariadenia vlády č. 496/2010 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 493/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
 • Nariadenie vlády SR č. 609/2008 Z. z. ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistov, v platnom znení
 • Vestník MP RV SR č. 23/2013 Zoznam kŕmnych doplnkových látok
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 233/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá v platnom znení
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva v platnom znení
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív
 • Nariadenie komisie (EÚ) č. 225/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokiaľ ide o schvaľovanie prevádzok, ktoré uvádzajú produkty získané z rastlinných olejov a zmesových tukov na použitie v krmivách na trh, a pokiaľ ide o osobitné požiadavky na výrobu, skladovanie, prepravu olejov, tukov a z nich získaných produktov a na ich testovanie na dioxíny
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat v platnom znení
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií v platnom znení
 • Rozhodnutie Komisie č. 2004/217/ES, ktorým sa prijíma zoznam materiálov, ktorých obeh alebo používanie na účely výživy zvierat je zakázaný
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1774/2002/ES (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) v platnom znení
 • Nariadenie komisie EÚ č. 142/2011, ktorým sa vykonáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa smernice v platnom znení
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS v znení zmien
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív v platnom znení
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 278/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 152/009, pokiaľ ide o stanovenie hladín dioxínov a polychlorovaných bifenylov
 • Nariadenia Komisie (ES) č. 322/2009 o časovo neobmedzených povoleniach určitých doplnkových látok do krmív
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 124/2009, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy prítomnosti kokcidiostatik a histomonostatík v potravinách spôsobenej nevyhnutným prenosom týchto látok do cieľového krmiva
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES) o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá v platnom znení
 • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES), pokiaľ ide o najvyššie množstvá dusitanu, melamínu, prenosu určitých kokcidiostatík a histomonostatík, a ktorým sa zjednocujú jej prílohy I a II ;
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 277/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES), pokiaľ ide o najvyššie prípustné obsahy aktívnu prahovú koncentráciu dioxínov a polychlórovaných bifenylov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 744/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32 (ES), pokiaľ ide o najvyššie prípustné hladiny arzénu, flóru, olova, ortuti, endosulfátu, dioxínov, Ambrosia spp., diklazurilu a lasalocidu A sodného a aktívne prahové koncentrácie v prípade dioxínov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 107/2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá melamínu v konzervách s potravinami pre spoločenské zvieratá
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1275/2013, ktorým sa mení príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá arzénu, kadmia, olova, dusitanov, prchavého horčičného oleja a škodlivých botanických nečistôt
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernice 79/373/ES, 80/151/EHS,82/471/EHS
 • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 454/2010 o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokiaľ ide o ustanovenia o označovaní krmív
 • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 568/2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha č. III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokiaľ ide o zákaz bielkovinových produktov získaných z kvasiniek Candida kultivovaných na n-alkánoch na trh a ich používanie vo výžive zvierat
 • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 939/2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu 767/2009 o povolených toleranciách pri označovaní zloženia kŕmnych surovín alebo kŕmnych zmesí uvedených v čl. 11 ods. 5
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 400/2014 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2015, 2016 a 2017 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 242/2010, ktorým sa vytvára Katalóg kŕmnych surovín
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 619/2011, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradnej kontroly krmív, pokiaľ ide o prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu, v prípade ktorého prebieha povoľovacie konanie alebo povolenie ktorého vypršalo
 • Odporúčanie komisie 2011/25/EÚ, ktorým sa stanovujú usmernenia na rozlišovanie medzi kŕmnymi surovinami, kŕmnymi doplnkovými látkami, biocídnymi výrobkami a veterinárnymi liekmi
 • Nariadenia Komisie - ktorými sa stanovujú maximálne limity rezíduí pre kŕmne doplnkové látky
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 56/2013 zo 16. januára 2013, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií
 • Právne predpisy, novely už platných predpisov aktuálne na stránke http://www.zbierka.sk/