Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Farmácia legislatíva

aktualizované dňa 11.6.2021

Legislatíva na úseku veterinárnej farmácie :

 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2010R0037:20101212:SK:PDF
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0011:0022:SK:PDF
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 346/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú chemické, farmaceutické a analytické postupy, skúšky bezpečnosti a rezíduí vzťahujúce sa na spisovú dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania vykonávaného na účely registrácie veterinárnych liekov
  http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=209167&FileName=zz2009-00346-0209167&Rocnik=2009
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008, o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0007:0024:SK:PDF
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 609/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat
  http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208720&FileName=zz2008-00609-0208720&Rocnik=2008
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 100/2012 Z. z., z 9. marca 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív
  http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/100-2012-z-z.p-34640.pdf
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 504/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z.
  http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18150&FileName=04-z504&Rocnik=2004
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č 41/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív
  http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17671&FileName=04-z041&Rocnik=2004
 • Zákon NR SR č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 128/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a požiadavkách na správnu veľkodistribučnú prax
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax
 • Rozhodnutie Rady 1999/879/ES, ktoré sa týka uvádzania na trh a podávania bovinného somatotropínu (BST) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 90/218/EHS
 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov