Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený 6. a 7. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike u voľne žijúceho vtáctva

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 18.11.2021 v poradí 6. výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich vtákov v SR v roku 2021. Jednalo sa o nález uhynutej labute veľkej v lokalite Skalické rybníky v katastrálnom území Skalice, v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Senica. Potvrdený bol subtyp H5N1.

GPS nálezu: 48.8416, 17.1970

Dňa 23. a 24.11.2021 bol oznámený 7. výskyt tejto nákazy. Jednalo sa o nález 4 uhynutých labutí veľkých v lokalite Vodnej nádrže Ružiná v okrese Lučenec, v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Lučenec. Potvrdený bol subtyp H5N1.

GPS nálezu: 48.4355, 19.5629

Príslušné kompetentné veterinárne autority nariadili veterinárne opatrenia v prípade potvrdenia nákazy, s cieľom zabrániť jej šíreniu. Tieto sa vzťahujú na chovateľov hydiny a držiteľov vtákov chovaných v zajatí (komerčných aj drobnochovateľov), orgány samosprávy, užívateľov poľovníckych revírov.

Vykonanie aktualizácie súpisu všetkých chovov hydiny, holubov, a iných vtákov chovaných v zajatí, zabezpečenie opatrení biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch hydiny a vtákov chovaných v zajatí, zamedzenie priamych a nepriamych kontaktov domácej hydiny s voľne žijúcimi vtákmi, sledovanie zdravotného stavu a oznamovanie príznakov nasvedčujúcich vtáčej chrípke (pokles príjmu krmiva, vody, pokles znášky, zvýšený úhyn, atď.), vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, oznamovať výskyt uhynutých vtákov, zákazy premiestňovania hydiny a vtákov držaných v zajatí z monitorovacích oblastí bez súhlasu príslušnej RVPS, zákazy zhromažďovania hydiny a vtákov držaných v zajatí na veľtrhoch, výstavách, trhoch a iných podujatiach, zákaz manipulácie s podstielkou a hnojom bez povolenia príslušnej RVPS atď.