Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený 3 a 4 výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike u voľne žijúceho vtáctvaNárodné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 4.februára.2021 3. a 4 .pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku u voľne žijúceho vtáctva v Slovenskej republike v roku 2021.

1. Výskyt u labute veľkej na jazere Veľký Draždiak , okr. Bratislava V. U uhynutej labute potvrdený vysokopatogénny kmeň H5N5. Ide o sekundárny výskyt /potvrdenie nakoľko na danom mieste bola už pozitivita u labutí zachytená v polovici mesiaca január 2021
2. Dňa 1.2.2021 bol na RVPS Komárno prostredníctvom rybárskej stráže ako aj občanov obce Kameničná nahlásený hromadný úhyn labutí na zamrznutej ploche mŕtveho ramena rieky Váh – vodná plocha Konkoly. Dňa 2.2.2021 v spolupráci s hasičským zborom RVPS Komárno asanovala uvedenú vodnú plochu ( 18 uhynutých labutí) Z čerstvých kadáverov boli zaslané vzorky na laboratórne vyšetrenie a potvrdil sa vysokopatogénny kmeň H5N5


Opatrenia vydané RVPS Bratislava ostávajú v platnosti , Nové opatrenia a boli vydané príslušnou RVPS Komárno Na základe uvedeného príslušná RVPS prijala vyššie opatrenia v zmysle platných predpisov., pre obce v okruhu 3 km od nálezu - pre chovateľov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí ( rovnaké ako vydala RVPS Bratislava resp. RVPS Senec pri predchádzajúcich potvrdeniach

  Vykonanie aktualizácie súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme.

  Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi,
  c. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  d. oznamovať na RVPS akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií: - pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%, - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni, - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%, - akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

  • Vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, následné vyhľadávanie uhynutých vtákov, v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva.

  • Oznamovať výskyt uhynutých vtákov na príslušnú RVPS (ktorá následne rozhodne o odbere vzoriek alebo o neškodnom odstránení kadáverov.

  • O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov v mieste obvyklým spôsobom.Zákazy uplatňované v monitorovacej oblasti:

1. Zákaz premiestňovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí a ich produktov z monitorovacej oblasti bez povolenia príslušnej RVPS,
2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach,
3. Zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia príslušnej RVPS