Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike u voľne žijúceho vtáctva

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 2 .pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku u voľne žijúceho vtáctva v Slovenskej republike v roku 2021.

Jedná sa o výskyt nákazy u 2 kusov labute veľkej (Cygnus olor) nájdených na ploche ostrova na rieke Dunaj za Hlavným mestom Bratislava v blízkosti Danubiany , kú Kalinkovo okr. Senec.

Dňa 26.01.2021 boli veterinárnym inšpektormi zaslané na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len „NRL“) 2 uhynuté labute, ktoré boli nájdené v oblasti popísanej vyššie.

Dňa 28.01.2021 NRL protokolom o vyšetrení číslo: 6210/2021 potvrdilo vo vzorkách oboch labutí vírus vtáčej chrípky. Následne metódou sekvenačnej analýzy bolo zistené, že sa jedná o kmeň vírusu vtáčej chrípky H5N5, ktorý súčasne cirkuluje u vtáctva v Európe a ktorý bol potvrdený aj u labute nájdenej na Veľkom Draždiaku v Bratislave v polovici januára 2021

Na základe uvedeného príslušná RVPS prijala vyššie opatrenia v zmysle platných predpisov., pre obce v okruhu 3 km od nálezu - pre chovateľov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí

 • Vykonanie aktualizácie súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej forme.
 • Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  • a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  • b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi,
  • c. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  • d. oznamovať na RVPS akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
   • - pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
   • - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
   • - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
   • - akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
 • Vykonávať zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, následné vyhľadávanie uhynutých vtákov, v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva.
 • Oznamovať výskyt uhynutých vtákov na príslušnú RVPS (ktorá následne rozhodne o odbere vzoriek alebo o neškodnom odstránení kadáverov
 • O všetkých nariadených opatreniach, zákazoch a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov v mieste obvyklým spôsobom.

Zákazy uplatňované v monitorovacej oblasti:

1. Zákaz premiestňovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí a ich produktov z monitorovacej oblasti bez povolenia príslušnej RVPS,
2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach,
3. Zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia príslušnej RVPS


Súradnice nálezu labutí : GPS: 48.0535, 17.1979