Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2021 v Slovenskej republike

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2021 u vtákov chovaných v zajatí.

Jedná sa o výskyt nákazy u vtáctva žijúceho v zajatí v Zoologickej záhrade KOŠICE. Úhyn 2 kačíc a 1 kačice ktorá vykazovala klinické príznaky ochorenia úhyn bol pozorovaný od 05.01.2021. Vzorky na laboratórne vyšetrenie boli zaslané na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL).

Prítomnosť vírusu bola dňa 07.01.2021 doposiaľ potvrdená v dvoch vzorkách Kačice pižmovej (Carina moschata).

Ku dňu 31.12.2020 sa v ZOO nachádzalo 109 druhov vtáctva s celkovým počtom 479 kusov.

Pravdepodobný zdroj nákazy je voľne žijúce vtáctvo a kontakt s vtákmi chovanými v ZOO.

Opatrenia vydané RVPS Košice – mesto majú zabrániť šíreniu nákazy a o.i. zahŕňajú
1. Uzátvora areálu ZOO
2. Okamžité usmrtenie všetkých vtákov s klinickými príznakmi ochorenia.
3. Bezpečný spôsob likvidácie kadáverov prostredníctvom kafilerického zariadenia.
4. Zabezpečenie vykonania predbežného čistenia a dezinfekcie areálu
5. Zabezpečenie biologickej bezpečnosti chovov vtákov chovaných v zajatí a to ustajnením vtákov chovaných v zajatí tak, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu s inými vtákmi chovanými v zajatí, kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom, zabezpečiť osobnú hygienu, vtáky napájať len pitnou vodou
6. Zabezpečenie chovu vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch.
7. Denné bezodkladné oznamovanie na RVPS Košice-mesto akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
    - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
    - akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
8. Používanie osobných ochranných pomôcok pri manipulácii s hydinou.
9. Nenapájať vtáky vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
10. Používať účinné dezinfekčné prostriedky (dezinfekčné rohože) pri vstupoch a výstupoch z každého oddeleného chovného priestoru (objektu, budovy), v ktorom sú chované vnímavé zvieratá – vtáctvo a tiež pri vstupe do areálu (pre osoby aj vozidlá).
11. Zabezpečiť zber uhynutých voľne žijúcich vtákov v celom areáli ZOO Košice a každý nález uhynutého voľne žijúceho vtáka okamžite hlásiť na RVPS Košice – mesto.
12. Zlikvidovanie zariadenia, materiálov, ktoré sú alebo môžu byť kontaminované vírusom AI a ktoré nemožno účinne vyčistiť, vydezinfikovať alebo ošetriť.

Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Košice - mesto taktiež nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy v ochrannom pásme minimálne 3 km okolo ohniska.

AI

AI

AI