Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy 17.1.2023


Výskyt vtáčej chrípky v SR v chove hydiny

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa  17.01.2023  pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v drobnochove hydiny. Sekvenáciou potvrdený  kmeň  je H5N1, ktoré momentálne cirkulujú v Európe. Uvedený serotyp prejavuje vysokú virulenciu , čo sa prejavuje rýchlym priebehom nákazy a  masívnym úhynom  

Choroba bola zistená  v súkromnom chove dospelej hydiny (drobnochovateľ) v obci Bzenov okr. Prešov.

V chove pôvodne chovaných 23 kusov kury domácej  a 2 kačice

V ostatných dňoch bol   v chove pozorovaný hromadný úhyn hydiny.

Ku dňu potvrdenia nákazy uhynuli všetky kury domáce . 2 kačice boli utratené, čo znamená, že depopulácia ohniska nákazy bola realizovaná.
Predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru –18.1.2023

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov   postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy ( opatrenia na kontrolu moru hydiny),  vykonala  epizootologické šetrenie, ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy. Predbežným šetrením sa  aj vzhľadom na lokalizáciu obce v bezprostrednej blízkosti vodných  tokov a nálezov pozitívnych voľne žijúcich vtákov na vtáčiu chrípku v predchádzajúcom období  predpokladá nakazenie voľne žijúcim vtáctvom , nakoľko hydina mala prístup do vonkajšieho prostredia. ( 50 metrov od chovu/objektu  je potok Svinka). Ďalšou možnou cestou zavlečenia nákazy do spomínaného chovu  bol nákup hydiny od neidentifikovaného predajcu s neznámym pôvodom chovu.

V zmysle článku 7,11, 12, 15 a 21 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu  sa potvrdzuje ohnisko, nariaďujú opatrenia po potvrdení aviárnej influenzy v ohnisku, opatrenia biologickej bezpečnosti, vymedzuje sa  ochranné pásmo a pásmo dohľadu a opatrenia na čistenie a dezinfekciu.

Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prešove  preto nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania do  10 km okolo ohniska ( berúc do úvahy charakter územia).

Opatrenia pre ohnisko nákazy:

  • usmrtenie bezodkladne na mieste všetku hydinu a iné vtáctvo žijúce v zajatí v chove
  • likvidácia  všetky kadáverov a vajec v chove pod úradným dohľadom úradného veterinárneho lekára
  • zneškodnenie alebo vhodne ošetrenie spôsobom, ktorý zabezpečí zničenie vírusu moru hydiny, všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované, ako sú krmivá, podstielka, kal a hnoj podľa pokynov úradného veterinárneho lekára  vecne príslušnej  RVPS
  • vykonanie predbežnej očisty a dezinfekcie budov využívaných na ustajnenie hydiny, pastvín, pôdy, zariadení, ktoré môžu byť kontaminované, a dopravných prostriedkov používaných na presun hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, kadáverov, mäsa, krmiva, hnoja, kalu, podstielky a iného materiálu alebo látok, ktoré môžu byť kontaminované podľa pokynov úradného veterinárneho lekára
  • zákaz prísunu do chovu iného vtáctva žijúceho v zajatí, hydiny a domácich zvierat triedy cicavce a zákaz odsunu domácich zvierat triedy cicavce z chovu bez povolenia RVPS Prešov okrem domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí.

 

Opatrenia pre pásma  o.i. zahŕňajú vykonanie súpisu všetkej  chovanej hydiny, umiestnenie chovanej hydiny tak aby nemohlo dôjsť ku kontaktu s voľne žijúcich vtáctvom, zabezpečenie zvýšenej biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch hydiny, minimalizovanie počtu ľudí ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi držanými v zajatí , viesť záznamy o návštevách chovu , informovať o nariadených opatreniach a nákazovej situácii občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu ( nariadené obciam) ako aj zvýšený dohľad nad voľne žijúcim vtáctvom.
V tejto súvislosti sa zakazuje akýkoľvek presun živej a zabitej hydiny, vrátane produktov (mäsa, vajec)  v pomenovaných obciach, prísun a odsun hydiny je možný len so súhlasom príslušnej RVPS, manažment podstieľky- zákaz vynášania a rozhadzovania či inej manipulácie, konanie trhov , výstav a iného zhromažďovania hydiny ako aj vypúšťanie hydiny a iného vtáctva za účelom zazverovania

 

3 km ochranné pásmo
Okres Prešov :  Bzenov, Rokycany, Janov, Radatice

10 km: zóna:
Okres Prešov: Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Petrovany, Kendice, Záborské, Dulova Ves, Haniska, Malý Šariš, Župčany, Svinia, Kojatice, Chminianska Nová Ves, Chmiňany, Ondrašovce, Brežany, Žipov, Krížovany, Hrabkov, Bajerov, Kvačany, Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá Dolina, Ľubovec, Prešov

Informácie o nákaze sú podobne  aj ako popis vývoja situácie v EÚ na stránke.

Nákazy a choroby zvierat - Vtáčia chrípka (svps.sk)

 

Vytýčenie pásiem 3km a do 10 km okolo ohniska

Upozorňujeme chovateľov na platné mimoriadne núdzové opatrenie vydané v súvislosti s vtáčou chrípkou

Mimoriadne núdzové opatrenie č.k. mno - 4373/ 2005 (svps.sk)