Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený 3. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2020 v Slovenskej republike

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 3. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020. ( prvý výskyt u vtákov chovaných v zajatí).

Jedná sa o výskytu u vtáctva žijúceho v zajatí v národnej zoologickej záhrade Bojnice.

Prvý úhyn niektorých vodných vtákov bol náhle pozorovaný dňa 22.1.2020. Vzorky na laboratórne vyšetrenie boli zaslané zvoznou linkou na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL).

Prítomnosť vírusu bola dňa 25.1.2020 doposiaľ potvrdená u kačice striebristej ( Spatula versicolor) a Lyžičiara bieleho ( Platalea leucorodia).

Zvieratá ktoré boli držané v skupine s uhynutými alebo vykazovali rôzne odchýlky normálneho správania a zdravotného stavu boli utratené. Ku dňu 26.01.2020 sa v ZOO nachádza 158 druhov vtáctva s celkovým počtom 493 kusov.

ZOO Bojnice je až do zrušenia opatrení vydaných Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou ( RVPS) v Prievidzi uzatvorená pre verejnosť. Pravdepodobný zdroj nákazy je voľne žijúce vtáctvo.

Opatrenia vydané RVPS Prievidza majú zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy a o.i. zahŕňajú
 1. Okamžité usmrtenie všetkých vtákov s klinickými príznakmi ochorenia.
 2. Bezpečný spôsob likvidácie kadáverov prostredníctvom kafilerického zariadenia.
 3. Zabezpečenie vykonania predbežného čistenia a dezinfekcie areálu
 4. Zabezpečenie biologickej bezpečnosti chovov vtákov chovaných v zajatí a to ustajnením vtákov chovaných v zajatí tak, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu kontaktu s inými vtákmi chovanými v zajatí, kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom, zabezpečiť osobnú hygienu, vtáky napájať len pitnou vodou
 5. Zabezpečenie chovu vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch.
 6. denné bezodkladné oznamovanie na RVPS Prievidza akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
  • akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
 7. Používanie osobných ochranných pomôcok pri manipulácii s hydinou.
 8. Nenapájať vtáky vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
 9. Používať účinné dezinfekčné prostriedky (dezinfekčné rohože) pri vstupoch a výstupoch z každého oddeleného chovného priestoru (objektu, budovy), v ktorom sú chované vnímavé zvieratá – vtáctvo a tiež pri vstupe do areálu (pre osoby aj vozidlá).
 10. Zabezpečiť zber uhynutých voľne žijúcich vtákov v celom areáli ZOO Bojnice a každý nález uhynutého voľne žijúceho vtáka okamžite hlásiť na RVPS Prievidza.
 11. Zlikvidovanie zariadenia, materiálov, ktoré sú alebo môžu byť kontaminované vírusom AI a ktoré nemožno účinne vyčistiť, vydezinfikovať alebo ošetriť.

Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prievidzi taktiež nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.Potvrdený 3. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2020 v Slovenskej republike– aktuálna informácia