Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený 2. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2020 v Slovenskej republike– aktuálna informácia

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 17.01.2020 2. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020.

Jedná sa o súkromný úžitkový drobnochov nosníc na produkciu vajec pre vlastnú spotrebu v obci Cífer v okrese Trnava. Chov je umiestnený v zadnej časti dvora rodinného domu, kde je umiestnený kurín pre nosnice, s voľný výbehom. Chov nebol zabezpečený proti kontaktu hydiny s voľne žijúcim vtáctvom. Počas dňa bola hydina voľne pustená a na noc zatváraná do kurína. Počet nosníc v chove: 19 ks.

Prvý úhyn 3 nosníc zistil majiteľ 15.1.2020, ďalšia uhynula 16.1.2020 ráno čo majiteľ telefonicky oznámil na RVPS Trnava. V ten istý deň boli odobraté uhynuté nosnice a boli zaslané zvoznou linkou na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL). Majiteľ bol poučený o tom, aby zvieratá držal v uzatvorenom priestore a dodržiaval hygienické zásady aby bola obmedzená možnosť prenosu prípadnej nákazy.

Zvieratá sa v chove už nenachádzajú, všetky zvieratá boli usmrtené. Predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru hydiny 20.1.2020.

Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trnave nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska. ( vrátane ostatných vecne príslušných RVPS v SR podľa geografického umiestnenia obcí a zaradenia do pásma pozorovania).


Potvrdený  2. výskyt aviárnej influenzy (AI) v roku 2020 v Slovenskej republike