Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre chovateľov, dodávateľov a užívateľov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na vedecké účely

Živé zvieratá \ Informácie o zvieratách používaných v projektoch
aktualizované dňa 2. júla 2013
Dňom 01.01.2013 vstúpili do platnosti dva nové právne predpisy: Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z.“) a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (ďalej len „ vyhláška MPRV SR č. 436/2012 Z. z.“). Týmito právnymi predpismi sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EU z 22.09.2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (ďalej len „smernica 2010/63/EU“).

Nadobudnutím účinnosti nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a vyhlášky MPRV SR 436/2012 Z. z. sa zrušilo nariadenie vlády SR č. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovili požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely (ďalej len „ nariadenie vlády SR č. 23/2009 Z. z.).

Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. transponuje smernicu 2010/63/EU v plnom rozsahu. Podrobnosti na vykonanie nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. sú ustanovené vo vyhláške MPRV SR č. 436/2012 Z. z. a v novele zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Príslušným orgánom a kompetentnou autoritou v oblasti ochrany zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely je Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. i) bod 2 a 3 zákona č. 39/2007 Z. z. ŠVPS SR schvaľuje zariadenie chovateľa, užívateľa a dodávateľa, schvaľuje postupy vykonávané na zvieratách.

Novinky v nariadení vlády 377/2012 Z. z. a vo Vyhláške MPRV SR č. 436/2012 Z. z. :

 • Nariadenie vlády SR 377/2012 Z. z. zavádza nové termíny ako chovateľ, dodávateľ a užívateľ. Sú to osoby (fyzické osoby, fyzické osoby podnikatelia, alebo právnické osoby), ktoré držia (dodávateľ, užívateľ), chovajú (chovateľ) alebo používajú zvieratá na vzdelávacie alebo vedecké účely (užívateľ) vo svojich zariadeniach. Dodávateľ zvieratá nerozmnožuje, ani nepoužíva na vykonávanie projektov. On ich iba nakupuje od schváleného chovateľa a dodáva buď iným chovateľom alebo užívateľom. Chovateľ zvieratá iba rozmnožuje a chová za účelom ich použitia v postupoch, alebo ich orgánov a tkanív v postupoch Pri vykonávaní uvedených činností musí byť chovateľ, dodávateľ aj užívateľ schválený príslušným orgánom ŠVPS SR.
 • Nariadenie vlády sa vzťahuje aj na samostatne sa vyživujúce larválne formy a plodové formy cicavcov od poslednej tretiny ich normálnbeho vývinu a hlavonožce. To znamená, že použitie týchto jedincov v postupe si vyžaduje schválenie postupu, v ktorom sa budú jedince používať.
 • Zavádza sa nový terminus technicus – postup a projekt, ktorý je definovaný v § 2 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. Postup je vlastne pokus.
 • Vo vyhláške MPRV SR č. 436/2012 Z. z. sa v § 2 definuje: žiadateľ - ktorým je chovateľ, dodávateľ a užívateľ. GMZ ako geneticky modifikované zvieratá, generický projekt – regulovaná metodika
 • Toto nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. sa nevzťahuje podľa § 1 ods. 8 na vymedzené oblasti, čím sa zužuje škála oblastí, kedy je potrebné pri použití zvierat požiadať príslušný orgán ŠVPS SR o schválenie postupu.
 • Doplnil sa v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. účel postupu § 4 písm. f) použitím zvierat na účel vysokoškolského vzdelávania alebo odborného vzdelávania na účely získania, udržania si alebo zlepšenia zručnosti potrebných na výkon povolania. Použitie zvierat vo výučbe podlieha schvaľovaniu postupov, tak, že sa predkladá žiadosť o schválenie postupov na ŠVPS SR podľa vzoru v prílohe č. 2 Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012.
 • V prílohe č. 2 tohto nariadenia sa vymedzujú metódy usmrcovania určených druhov zvierat, ktoré sa musia dodržiavať. ŠVPS SR môže na základe vedeckého odôvodnenia udeliť výnimku a schváliť iný ako určený spôsob usmrcovania. Usmrcovanie môže vykonať iba spôsobilá osoba.(§ 22)
 • Ohrozené druhy zvierat sa môžu používať po splnení požiadaviek ustanovených v § 6 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z..
 • Primáty sa môžu používať po splnení požiadaviek ustanovených v § 7 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z..
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 8 v postupoch sa nemôžu používať zvieratá odchytené z voľnej prírody. Je možné, na základe vedeckého odôvodnenia, udeliť cez ŠVPS SR výnimku. Odchyt zvierat vykonáva spôsobilá osoba ( spôsobilosť podľa § 22 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z.). (napr. za účelom štúdie besnoty na netopieroch, resp. inej cicavčej populácie zvierat)
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 9 v prílohe č. 1 je uvedený zoznam druhov zvierat, ktoré musia pochádzať od schváleného chovateľa, alebo dodávateľa ak sa majú použiť v postupoch. Do zoznamu bol doplnený škrečok zlatý a čínsky, pieskomil mongolský, žaba a danio pruhované . To znamená, že ak chce užívateľ použiť vo svojom projekte zvieratá uvedené na zozname v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. , musia tieto zvieratá pochádzať od schváleného chovateľa alebo dodávateľa, ktorí sú schválení podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. Vyhláška MPRV SR 436/2012 Z. z. zdôrazňuje v § 4 , že v postupoch sa môžu používať aj iné druhy zvierat ako sú ustanovené v nariadení vlády SR v § 9 a v prílohe č. 1 nariadenia vlády. Vo vyhláške sa podrobnejšie určuje zdroj nákupu zvierat, ktoré nie sú uvedené na zozname v prílohe č. 1. v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. Tieto zvieratá môžu pochádzať aj od neschválených chovateľov alebo dodávateľov, ktorí musia spĺňať podmienku, že sú registrovaní na ŠVPS SR. To znamená, že sú pod kontrolou veterinárneho orgánu. Kura domáca použitá na vedecké účely nemôže napr. pochádzať z dedinského dvora, kde orgány veterinárnej správy nevykonávajú veterinárny dozor. Musí pochádzať z hydinárskeho podniku, ktorý má pridelené registračné číslo a je pod stálou kontrolou veterinárnych orgánov.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 10 v postupoch sa nesmú používať túlavé zvieratá a zdivočené zvieratá domácich druhov. V prípade existencie vedeckého odôvodnenia môže ŠVPS SR vydať výnimku na ich použitie v postupe. (napr. štúdia besnoty na túlavých psoch, mačkách)
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. §11 na to, aby sa mohli použiť zvieratá v postupoch, musí byť postup schválený ŠVPS SR. Schválený postup sa môže vykonať iba v schválenom zariadení užívateľa.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 12 postup sa nesmie vykonať ak existuje iná, uznaná metóda – alternatívna- ktorá si nevyžaduje použitie zvierat. Postup by sa nemal ukončovať uhynutím zvierat, tzn. mal by sa nastaviť tak, aby zvieratá netrpeli do konca postupu, kedy uhynú, ale usmrcovali sa počas postupu skôr ako pred ich uhynutím v bolestiach z následkov ich poškodenia v rámci postupu.. Podľa § 3 Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z., sa ustanovuje pre užívateľov povinnosť v tom, že ku každej žiadosti o schválenie pokusu sa musí priložiť doklad o vyhľadávaní alternatívnej metódy k predloženému postupu na schválenie. Priloží sa spôsob vyhľadávania metód, zoznamy registrov, na ktorých sa vyhľadávalo a výsledky vyhľadávania. Relevantná alternatíva sa vyhľadáva na overených medzinárodných registroch alternatívnych metód (ECVAM, ICCVAM, GO3R-PubMed, NC3Rs, CAAT systematic review). Zdrojom informácii môže byť aj netechnické zhrnutie projektov zverejnené na webovom sídle ŠVPS SR.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 13 anestézia, analgézia sa v postupoch musí používať, hlavne tam, kde dochádza k vážnym zraneniam. Ak sa dosiahne účel postupu okamžite sa vykonajú opatrenia na minimalizovanie utrpenia zvierat.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 14 každý postup sa bude klasifikovať z hľadiska spôsobovanej krutosti na zvieratách. Podrobný popis jednotlivých stupňov klasifikácie krutosti je v prílohe č. 4 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. Užívateľ, ktorý bude predkladať žiadosť o schválenie postupu, musí sám priradiť stupeň krutosti svojmu postupu. V prílohe č. 4 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. sú uvedené príklady manipulácie so zvieratami, ich použitie a poškodzovanie v rámci vykonávania projektu. Jednotlivé typy poškodenia sú charakterizované stupňom krutosti. V oddiele II. prílohy č. 4 je vysvetlený postup, akým sa stupne krutosti vyjadrujú. V rámci schvaľovacieho procesu sa zhodnotí správnosť priradeného stupňa krutosti, ktorý sa v prípade nesúladu príslušným orgánom zmení. Na základe tejto zmeny sa bude postup ďalej posudzovať. Od stupňa krutosti závisí, či sa bude postup spätne posudzovať, či bude možné z neho zvieratá opätovne použiť v ďalších postupoch. Krutosť sa hodnotí na základe pozorovania s doplnením merania klinických príznakov (TK, hmotnosť, teplota). Nesmie sa prihliadať na individuálnu interpretáciu krutosti, ale na všeobecne druhovo vypracovaných hodnotiacich listov. Experimentátor by mal vypracovať zoznam očakávaných klinických príznakov na základe zákrokov, ktoré sa budú v projekte vykonávať. Ak užívateľ vykonáva určité typy projektov, mal by vypracovať pre jednotlivé postupy individuálne hodnotiace listy. Ak sa hodnotí krutosť celého projektu, v ktorom sa krutosť „kumuluje“ musí sa brať do úvahy druh zvieraťa, jeho predchádzajúce použitie v projekte, trvanie a frekvencia zákroku, spôsob monitoringu, ukončenie postupu smrťou zvieraťa v nadväznosti na poškodenia, ktoré mu boli v rámci postupu spôsobené. Táto smrť sa hodnotí ako krutá. Náhodná smrť sa hodnotí podľa konkrétneho prípadu.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 15 pripúšťa možnosť opätovného použitia toho istého zvieraťa vo viacerých postupoch. Veľmi sa však prihliada na stupeň krutosti, do ktorej bol zaradený predchádzajúci postup, v ktorom sa zviera používalo. Skutočnosť opätovného používania zvierat v postupoch je nutné doplniť do žiadosti o schválenie postupu, v ktorej sa musí uviesť číslo rozhodnutia o schválení postupu, v ktorom sa zviera pred tým použilo a stupeň krutosti tohto postupu. V § 6 vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. je jasne stanovené, že za opätovné použitie zvierat sa nepovažuje, ak sa so zvieraťom viackrát manipuluje v rámci jedného projektu napr. príprava zvieraťa na projekt, vyvolanie diabetes mellitus, neskôr aplikácia testovaných látok, kontrolné odbery a vykonávanie ďalších testov napr. behaviorálnych, metabolických a na koniec usmrtenie zvieraťa. V tomto prípade bolo zviera použité niekoľkokrát, ale v rámci toho istého projektu. Neposudzuje sa to ako opätovné použitie zvierat. Ak sa tento projekt ukončí a následne zviera po projekte prežíva a bude sa používať úplne v inom schválenom projekte, vtedy hovoríme o jeho opätovnom použití.
  Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 16 formovanie nových geneticky modifikovaných línií sa považuje za postup, tzn. podlieha schvaľovacej činnosti. Chovateľ, alebo užívateľ, ktorý tvorí novú geneticky modifikovanú líniu zvierat musí požiadať o túto činnosť ŠVPS SR. Geneticky modifikovaná línia sa bude považovať za stabilnú až po odžití druhej generácie s požadovaným fenotypom alebo genotypom. Ak zviera na konci postupu prežíva, musí mu byť poskytnutá taká starostlivosť a umiestnenie, aby zviera nepociťovalo bolesť, stres, utrpenie. Po ukončení postupu je možné so zvieraťom, ktoré prežíva, postupovať podľa § 7 ods. 1 vyhlášky MPRV 2012 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 17 zavádza sa možnosť spoločného využívania tkanív a orgánov medzi schválenými dodávateľmi, chovateľmi a užívateľmi. Je to za účelom znižovania počtu zvierat používaných v postupoch. V praxi to znamená, že užívateľ, ktorý vykonáva postup s viacerými zvieratami, a na konci postupu ich usmrtí a potrebuje len určitý orgán, môže v rámci postupu, ponúknuť zvyšné orgány a tkanivá, ktoré užívateľ nepotrebuje iným schváleným užívateľom na vykonanie ich napr. pilotných postupov, in vitro postupov. Títo užívatelia už nemusia usmrtiť zviera za účelom získania určeného orgánu alebo tkaniva. Informácia o získavaní orgánov, alebo dodávaní orgánov cez program spoločného využívania orgánov a tkanív sa vpisuje do žiadosti o schválenie postupu. Príslušný orgán ŠVPS SR, zverejní na webovom sídle požiadavky na informácie ohľadne spoločného využitia tkanív a orgánov.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 18 je tu novinka navrátenia použitého zvieraťa z postupu do domácej starostlivosť, do prirodzeného prostredia alebo chovného systému (chovateľovi) ale iba za predpokladu dodržania podmienok ustanovených v § 18 ods. 1. Taktiež musí byť vypracovaný režim návratu týchto zvierat do domácej starostlivosti socializáciou zvierat, resp. zavedením programu rehabilitácie. Návrat použitých zvierat do domácej starostlivosti sa musí v žiadosti o schválenie postupu vypísať. Taktiež musí žiadateľ preukázateľne potvrdiť vypracovanie režimu pre návrat zvierat tzn. predložením vypracovaného systému socializácie zvierat, resp. vypracovaného systému rehabilitácie pre voľne žijúce zvieratá. Pustenie zvierat na slobodu sa netýka geneticky modifikovaných zvierat.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 19 ŠVPS SR udeľuje schválenie chovateľom, dodávateľom a užívateľom. Toto schválenie je obmedzené na obdobie 5 rokov. Tu je zmena oproti zrušenému NV SR č. 23/2009 Z. z., v ktorom rozhodnutie o schválení zariadenia malo platnosť na dobu neurčitú, kým zariadenie spĺňalo požiadavky ustanovené zákonom. Podľa tohto nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. bude rozhodnutie o schválení zariadenia chovateľa platné iba 5 rokov. Po uplynutí predpísanej lehoty bude musieť chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ opätovne požiadať o schválenie svojho zariadenia ŠVPS SR.
 • Schvaľovanie zariadenia chovateľa, dodávateľa sa vykoná na základe vyplnenej a podanej žiadosti na ŠVPS SR. Žiadosť sa vyplní podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 časť A vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. Žiadosť o schválenie zariadenia užívateľa sa vyplní podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 časť B vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. Zariadenie, ktoré chová zvieratá pre vlastnú potrebu, teda nepredáva ich a nedodáva iným zariadeniam chovateľa, môže podať iba jednu žiadosť o schválenie užívateľského zariadenia podľa vzoru v prílohe č. 1 časť B vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z.
 • V každom zariadení chovateľa, užívateľa alebo dodávateľa musí byť vymenovaná osoba zodpovedná za zabezpečenie súladu s požiadavkami ustanovenými podľa tohto nariadenia. Zmena tejto osoby sa hlási ŠVPS SR. Táto osoba musí v zariadení dohliadať a súčasne zodpovedať za prijatie a dodržiavanie požiadaviek ustanovených v Nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. a vo Vyhláške MPRV SR č. 436/2012 Z. z.
 • Vyhláška MPRV SR č. 436/2012 Z. z. § 10 chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ môžu požiadať ŠVPS SR o zmenu v rozhodnutí o schválení svojho zariadenia. V tomto § je uvedené, čo musí takáto žiadosť obsahovať. V § 10 sú presne ustanovené dôvody, na základe ktorých sa môže zmena v rozhodnutí vykonať.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 20 ŠVPS SR môže pozastaviť platnosť rozhodnutia o schválení zariadenia alebo zrušiť schválenie zariadenia, ak nespĺňa ustanovenia tohto nariadenia a vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z.
 • Vyhláška MPRV SR č. 436/2012 Z. z. ustanovuje v § 11 situácie, na základe ktorých môže ŠVPS SR pozastaviť platnosť rozhodnutia o schválení alebo na základe závažnosti nedostatkov v dodržiavaní požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. je možné schválenie zariadenia zrušiť.
 • Jednou zo zásadných podmienok zachovania schválenia zariadenia je podávanie každoročného hlásenia do 31. Januára za predchádzajúci kalendárny rok o počte použitých zvierat na vedecké a vzdelávacie účely a iných požadovaných informácií. Hlásenie bude chovateľ, dodávateľ, užívateľ každoročne podávať tak, že vyplní a zašle 15 vypracovaných tabuliek zverejnených na webovom sídle ŠVPS SR. Návod na vypracovávanie tabuliek a doplnenie všetkých požadovaných informácii je uvedený vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie č. 2012/707/EU - spoločný formát predkladania informácií týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na vedecké účely zo dňa 16.11.2012, ktorý zverejní na webovom sídle ŠVPS SR. Iba toto hlásenie a požadované informácie sa môžu doručiť elektronickou poštou, faxom, osobne a poštou.
 • Pri pozastavení platnosti rozhodnutia o schválení zariadenia alebo jeho zrušení je chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ povinný zabezpečiť naďalej dobré životné podmienky držaným, chovaným alebo používaným zvieratám.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 21 V prílohe č. 5 tohto nariadenia sú ustanovené požiadavky na zariadenie a na starostlivosť a umiestnenie zvierat u schváleného chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa. V tabuľkách v prílohe č. 5 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. s uvedenými minimálnymi rozmermi pre umiestnenie zvierat sú ustanovené dátumy, od ktorých každý chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ musí plniť uvedené ustanovenia. Svoje zariadenie musí vybaviť takými klietkami, boxami, výbehmi, ktoré budú spĺňať minimálne požiadavky na umiestnenie a starostlivosť pre jednotlivé druhy zvierat ustanovené v prílohe č. 5 tohto nariadenia.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 22 V každom zariadení chovateľa, užívateľa alebo dodávateľa musí byť dostatočný počet spôsobilých osôb. Spôsobilosť sa získa absolvovaním kurzu odbornej prípravy a vykonaním záverečnej skúšky vo vlastnom vzdelávacom zariadení ŠVPS SR na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (ďalej len „IVVL“). Spôsobilosť sa potvrdí, po absolvovaní skúšky, získaním osvedčenia o spôsobilosti. Každý kto navrhuje projekty, kto ich vykonáva, kto sa stará o zvieratá a ich usmrcuje musí získať osvedčenie o spôsobilosti. Ak chcú v zariadení pracovať osoby, ktoré ešte neabsolvovali odborný kurz vzdelávania, musia pracovať pod dohľadom osoby, ktorá už vlastní osvedčenie o spôsobilosti a spĺňa požiadavky na vzdelanie ustanovené v zákone č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. V zákone č. 39/2007 Z. z,. budú ustanovené podrobnosti o akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý bude v trvaní 15 vyučovacích hodín. Na vzdelávací kurz sa bude žiadateľ prihlasovať vyplnením prihlášky, ktorej vzor bude zverejnený na webovom sídle IVVL. Žiadateľ zašle vyplnenú žiadosť na adresu IVVL.
 • V zákone č. 39/2007 Z. z. budú ustanovené minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie požadovanej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s postupmi na zvieratách. V zákone č. 39/2007 Z. z. budú presne ustanovené požiadavky na vzdelanie osôb navrhujúcich projekty, vykonávajúcich projekty a tých, ktorí sa starajú o zvieratá a ich usmrcujú. Taktiež sa uvádza požiadavka o ďalšom celoživotnom vzdelávaní všetkých pracovníkov zariadenia, za ktoré bude zodpovedný zamestnávateľ. Každý chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ musí zaviesť systém na kontrolu preukazovania požadovanej odbornej spôsobilosti, Európska komisia navrhovala takýto systém napr. zavedením bodového systému na možnosť zastávania určených úloh. Absolvovanie kurzu odbornej prípravy na IVVL bude napr. za 30 bodov, absolvovanie kongresov v SR bude za 10 bodov, pasívna účasť na zahraničných kongresoch 10 bodov, aktívna 20 bodov. Stáž v zahraničí 50 bodov atď. stanoví sa celkový minimálny počet bodov na vykonávanie určených úloh.
 • Všetky určené osoby sú povinné na udržanie svojich vedomostí každé 4 roky opakovane absolvovať odborný kurz vzdelávania. Osoby vykonávajúce dohľad nad osobami, ktoré ešte neabsolvovali kurz, musia byť držiteľom osvedčenia o spôsobilosti a súčasne získať najmenej vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a mať 5 ročnú prax v požadovanom odbore.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 23 v každom zariadení musí byť osoba/osoby, vykonávajúca vymenované úlohy. Osoba vykonávajúca úlohy ustanovené v § 23 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. je vlastne osoba, ktorá musí vlastniť osvedčenie o spôsobilosti podľa § 22 ods. 1 písm. c). Osoba určená v § 23 ods. 2 nariadenia vlády je osoba , ktorá je zodpovedná za realizáciu projektu spolu s osobou zodpovednou za starostlivosť o zvieratá a ich dobré životné podmienky zvierat (§ 22 ods. 1 písm. c) a § 23 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z.
 • Osoba podľa § 23 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády zabezpečí podľa § 16 vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. aby výsledky z dennej kontroly podmienok klimatického prostredia boli zaznamenané v záznamníku formou nameraných hodnôt teploty a relatívnej vlhkosti. Namerané hodnoty sa budú ukladať do pamäti záznamníku tak, aby ich bolo možné archivovať v PC. Určená osoba bude kontrolovať dodržiavanie požiadaviek na teplotu a relatívnu vlhkosť.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 24 každé zariadenie chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa musí zmluvne zabezpečiť veterinárneho lekára s odbornosťou na laboratórne zvieratá, alebo kvalifikovaného odborníka na poskytovanie poradenstva. Starostlivosť o zdravie zvierat a ich liečenie môže vykonávať iba veterinárny lekár.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 25 v každom schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa musí byť zriadený poradný výbor na dobré životné podmienky zvierat, podľa požiadaviek ustanovených v § 25 ods. 2. , ktorý je zodpovedný za rozširovanie informácií z oblasti 3R v schválenom užívateľskom zariadení medzi vedeckými pracovníkmi.
 • Ak chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ má malý počet zamestnancov (1-3) môže úlohy poradného výboru plniť jeden výbor pre viacerých chovateľov, jeden výbor pre viacerých dodávateľov a jeden výbor pre viacerých užívateľov. Ak má vysoká škola – ako právnická osoba – schválených niekoľko užívateľských zariadení na používanie zvierat na vedecké účely, môže mať táto vysoká škola zriadený iba jeden poradný výbor na dobré životné podmienky zvierat. Vo vyhláške MPRV SR č. 436/2012 Z. z. sú ustanovené podrobnosti o štatúte poradného výboru.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 26 určujú sa úlohy poradného výboru, spôsob vedenia záznamov o jeho činnosti.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 27 ustanovujú sa požiadavky na chov primátov v zajatí.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 28 sa určujú záznamy, ktoré musí chovateľ, dodávateľ a užívateľ viesť. Pri kontrole vykonávanou ŠVPS SR sa predkladajú všetky vedené záznamy kontrolovaným subjektom. Doplnené povinnosti o vedení záznamov sa ustanovujú vo vyhláške MPRV SR č. 436/2012 Z. z. v § 14. Ako novinka sa dopĺňajú do § 14 ods. 5 povinnosti pre vedenie záznamov v rámci GM zvierat. V § 14 ods. 6-7 sa ustanovujú povinnosti o vypracovaní prevádzkového poriadku a jeho štruktúre. Povinnosť viesť záznamy chovateľmi, dodávateľmi a užívateľmi je ustanovená v § 37 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • Vedením požadovaných záznamov si chovateľ, dodávateľ a užívateľ pripravuje podklady na vyplnenie hlásenia o počte použitých zvierat na vedecké účely podľa vzorových tabuliek zverejnených na webovom sídle ŠVPS SR a vyplnených požiadaviek podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2012/707/EU - spoločný formát predkladania informácií týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na vedecké účely zo dňa 16.11.2012, ktorý je zverejnený na webovom sídle ŠVPS SR. Rozhodnutie komisie slúži ako návod na vyplnenie a podávanie hlásenia za zariadenie.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 29 informácie, ktoré sa vedú o psoch, mačkách a primátoch navyše, okrem povinných záznamov z § 28.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 30 ustanovuje podrobnosti o označovaní a identifikácii psov, mačiek a primátov.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 31 ustanovujú sa podmienky starostlivosti a umiestnenia zvierat , povinnosti chovateľom, dodávateľom a užívateľom pri držaní a chovaní zvierat.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 32 ustanovuje sa frekvencia kontrol v zariadeniach chovateľa, dodávateľa a užívateľa. Kontroly budú vykonávané ŠVPS SR na základe analýzy rizika podľa požiadaviek v ods. 2. Kontroly sa budú vykonávať aj bez predchádzajúceho upozornenia o vykonaní kontroly tzv. neohlásené kontroly.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 33 vykonávanie inšpekcií členských štátov Európskej únie odborníkmi z Európskej komisie. Odborníci z Európskej komisie môžu vykonať v Slovenskej republike inšpekciu na dodržiavanie požiadaviek ustanovených v tomto nariadení.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 34 žiadosť o schválenie projektu môže predložiť iba užívateľ alebo osoba zodpovedná za projekt. Je to osoba, ktorá dohliada na projekt od jeho začatia po ukončenie projektu. Túto funkciu môže zastávať pracovník (§ 22 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z.), ktorý navrhuje postupy a projekty, ktorý zároveň plní funkcie ustanovené v § 23 ods. 2 písm. a) a b)., alebo osoba vykonávajúca projekt (§ 22 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z.), ktorá plní tiež funkcie z § 23 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 35 zmenil sa systém podávania žiadosti o schválenie projektu. Žiadosť o schválenie projektu musí obsahovať informácie : 1.návrh projektu (zhrnie sa celý projekt s podrobnosťami o používaní zvierat), 2.netechnické zhrnutie projektu, vypracuje sa podľa § 40 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z.. Takto vypracované netechnické zhrnutie sa zverejní na webovom sídle príslušného orgánu pre verejnosť. Zavádza sa nový systém schvaľovania „Zjednodušený administratívny postup“, ktorý sa bude používať pre regulované skúšky, tzn. pre metódy, ktoré sú schválené, odborne uznávané, validované napr. OECD metodiky, metódy skúšania chemických látok ustanovené vo Výnose MH SR č. 2/2005 Z. z. príloha č. 5 metódy z časti B a iné farmaceuticko-toxikologické metódy. Podrobnosti sú v § 39 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. Pri zjednodušenom administratívnom postupe nebude potrebné prikladať k žiadosti netechnické zhrnutie projektu. Súčasťou žiadosti musia byť vypracované odpovede na dané okruhy uvedené v prílohe č. 6 nariadenia vlády to sú 3. obsahové náležitosti podľa prílohy č. 6 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z.
 • Žiadosť o schválenie projektu predkladá buď užívateľ alebo osoba zodpovedná za projekt (§ 35 ods. 1 nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z.). Táto osoba plní aj povinnosti ustanovené v § 23 ods.2 a § 38 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z.
 • Vo vyhláške MPRV SR č. 436/2012 Z. z. sa v § 17 určuje systém podávania a vypĺňania žiadosti o schválenie projektu. Žiadosť sa zasiela na ŠVPS SR. Vypĺňa sa podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z.. Obsahuje okrem obsahových náležitostí z prílohy č. 6 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. aj určené informácie. Žiadosť musí mať veľa príloh : napr. vyjadrenie sa etickej komisie, doklad o vyhľadávaní alternatívnej metódy, vyjadrenie sa ku klasifikácii krutosti postupu, informácia, či sa jedná o program spoločného využívania orgánov, či sa majú zvieratá opätovne použiť, alebo vypustiť na slobodu alebo navrátiť do domácej starostlivosti. Musí sa samostatne vypracovať netechnické zhrnutie projektu, ktoré sa bude zverejňovať.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 36 predložená žiadosť o schválenie projektu sa bude posudzovať z hľadiska etického hodnotenia a z odborného. Etické hodnotenie sa vykoná podľa § 36. Na jeho hodnotení sa bude podieľať etická komisia, ktorá bude založená v každom schválenom zariadení užívateľa. Ak bude mať užívateľ schválených viac zariadení, môže jedna etická komisia hodnotiť všetky projekty, ktoré sa v zariadeniach užívateľa budú vykonávať. Je akceptovateľné zriadenie jednej etickej komisie pre viaceré schválené zariadenia, ale iba pre jedného a toho istého užívateľa (napr. vysoké školy –užívateľ- majú viaceré katedry, fakulty na ktorých sa vykonávajú projekty postupov na zvieratách, stačí, aby vysoká škola mala zriadenú iba jednu etickú komisiu, ktorá bude schvaľovať všetky projekty vykonávané na všetkých fakultách a katedrách danej vysokej školy). Etická komisia bude mať pripravený štatút, ktorý bude zverejnený na webovom sídle užívateľa. Bude posudzovať projekty postupov podľa § 36 ods. 1 a 2. Písomné vyjadrenie komisie je súčasťou žiadosti o schválenie projektu. Posudzovanie projektu z odborného hľadiska bude vykonávať poradný orgán hlavného veterinárneho lekára na ŠVPS SR. Poradný orgán bude eticky hodnotiť projekt podľa § 36 ods. 3 a návrh projektu a všetky priložené informácie k projektu z prílohy č. 6. Poradný orgán bude brať pri schvaľovaní projektu etické hodnotenie komisie užívateľa. Povinnosť zakladania etickej komisie v každom schválenom zariadení užívateľa je ustanovená v § 37 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. V § 19 vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. sú udelené požiadavky na založenie a činnosť poradného orgánu hlavného veterinárneho lekára, ktorý ho zakladá podľa § 6 ods. 5 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z.
  Žiadosť sa bude podávať poštou, ak to bude možné, bude sa zasielať aj e-mailovou poštou. ŠVPS SR nebude akceptovať zaslanie žiadosti o schválenie projektu iba e-mailovou poštou.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 37 pri schvaľovaní projektu sa bude posudzovať, či sa má projekt spätne posúdiť. Spätné posúdenie projektov sa vykoná iba pri projektoch klasifikovaných ako „krutý“ vo všetkých, v ktorých sa používajú primáty. Pri postupoch klasifikovaných ako „slabý“, „bez možnosti oživenia“ sa spätné posúdenie nevykonáva.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 38 projekty sa budú schvaľovať na obdobie 5 rokov. V rozhodnutí o schválení projektu bude informácia, či sa má projekt spätne posúdiť. Ak áno, projekt sa po uplynutí platnosti rozhodnutia najneskôr 5 rokov od jeho schválenia opätovne posúdi. Užívateľ, alebo predkladateľ projektu bude musieť pri spätnom zhodnotení projektu zaktualizovať netechnické zhrnutie svojho projektu, ktoré je zverejnené na webovom sídle ŠVPS SR.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 39 zjednodušený administratívny postup sa používa pri projektoch „bez možnosti zotavenia“, „slabý“ a „stredný“, v ktorých sa nepoužívajú primáty. V žiadosti sa uvedú požadované informácie ustanovené v § 39 ods. 2. V prípade akejkoľvek zmeny v rámci schváleného projektu, ktorá môže mať negatívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat si vyžaduje opätovné schválenie projektu s pozitívnym etickým hodnotením. V § 20 vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. sú ustanovené podrobnosti o systéme realizácie zjednodušeného administratívneho postupu. Postupy schválené v rámci tohto zjednodušeného systému budú mať platnosť 1 rok. Schváli sa celkový počet a druhy používaných zvierat na1 rok. Žiadateľ zašle žiadosť vyplnenú podľa prílohy č. 2 vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. a priloží požadované doklady podľa požiadaviek určených v § 39 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z.. Vykoná sa etické hodnotenie projektu. Netechnické zhrnutie projektu sa nemusí vypracovať. To znamená, že užívateľ požiada o vykonanie všetkých generických postupov, ktoré vo svojom zariadení s použitím zvierat vykonáva. ŠVPS SR prostredníctvom poradného orgánu a stanovísk etických komisií zariadení vydá rozhodnutie o schválení každého postupu s určením počtu zvierat, ktoré sa budú môcť v priebehu roku v rámci daného postupu použiť. Žiadateľ bude musieť, pred každým vykonaním schváleného generického projektu, písomne oznámiť druh projektu, ktorý ide na zvieratách vykonať. ŠVPS SR mu vykonanie povolí, ak počty použitých zvierat na tento projekt budú v rámci celkového počtu schválených zvierat na jeden rok na tento projekt. Niektoré projekty môže užívateľ vykonávať viackrát do roka. Z toho dôvodu sa bude sledovať počet použitých zvierat, ktorý nesmie byť prekročený. V prípade, ak by sa vykonaním daného projektu prekročil počet použitých zvierat, musí žiadateľ ešte pred vykonaním projektu a zaslania oznámenia o jeho vykonaní požiadať ŠVPS SR o nové schválenie generického projektu. ŠVPS SR písomne oznamuje žiadateľom povolenie na vykonanie schválených generických projektov.
 • Mení sa dĺžka doby na posudzovanie predloženej žiadosti o schválenie projektu. ŠVPS SR bude mať k dispozícii na schválenie 45 pracovných dní. V prípade potreby bude možné predĺženie schvaľovacieho procesu o 15 dní. Každé prijatie žiadosti od žiadateľov o schválenie projektu bude ŠVPS SR písomne potvrdzovať žiadateľovi podľa požiadaviek ustanovených v zákone č. 39/2007 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 40 v netechnickom zhrnutí projektu sa uvedú všetky podrobnosti, ktoré sú opísané v § 40 ods. 1. Musia sa dodržať všetky náležitosti uvedené v ods. 2 - 4, nakoľko forma, v akej bude doručené netechnické zhrnutie projektu príslušnému orgánu, bude zverejnená na webovom sídle ŠVPS SR. Vo vyhláške MPRV SR č. 436/2012 Z. z. sa v § 21 ustanovuje systém zverejňovania netechnického zhrnutia projektu, ktorý musí byť vypracovaný anonymne bez udávania názvu užívateľa a mien osôb vykonávajúcich projekt. Netechnické zhrnutie projektu sa iba prikladá k žiadosti o schválenie projektu. Bude sa zverejňovať na webovom sídle ŠVPS SR pod vygenerovaným číslom, ktoré mu bolo pridelené pri prijímaní žiadosti v podateľni ŠVPS SR. Každá aktualizácia netechnického zhrnutia, ktorá sa vykoná spätným hodnotením projektu, bude vo vygenerovanom priradenom čísle zviditeľnená tak, že sa k nemu priradí písmeno z abecedy. Vzor je uvedený v prílohe č. 1
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 41 v rozhodnutí o schválení projektu bude možné na základe žiadosti od žiadateľa vykonať zmeny. Podrobnosti sú ustanovené v § 22 vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. V § 22 ods. 2 vyhlášky sú presne vymedzené oblasti, kedy môže žiadateľ požiadať o zmenu alebo doplnenie v rozhodnutí o schválení projektu. V § 22 ods. 3 sú informácie, čo musí žiadosť o zmenu alebo doplnenie v rozhodnutí o schválení projektu obsahovať. Zmeny definované v § 22 ods. 2 si vyžadujú iba pozitívne zhodnotenie príslušného orgánu. Zmeny definované v § 22 ods. 5 si vyžaduje opätovné zhodnotenie projektu aj etickou komisiou zariadenia aj poradným orgánom hlavného veterinárneho lekára. Žiadosť o zmeny definované v § 22 ods. 5 sa musí podať podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. ako žiadosť o schválenie projektu. Je to z toho dôvodu, že zmeny v projekte typu klasifikácia krutosti postupu, zmena postupu, zmena v spôsobe humánneho usmrcovania, zmeny v počte použitých zvierat sú závažné zmeny, ktoré majú vplyv na welfare zvierat. Preto je potrebné opätovne zhodnotiť projekt postupov. V prípade, ak uplynula platnosť rozhodnutia o schválení projektu, ŠVPS SR nemôže dodatočne obnoviť jeho platnosť. Je potrebné v tomto prípade podať novú žiadosť o schválenie pokusu. Napr. platnosť rozhodnutia je do 28.10.2013. Nie je možné požiadať ŠVPS SR dňa 01.11.2013 o predĺženie platnosti tohto rozhodnutia, nakoľko jeho platnosť už vypršala a toto rozhodnutie je už neplatné. V tomto prípade je možné podať si novú žiadosť o schválenie projektu. V prípade, ak žiadateľ požiada o predĺženie platnosti rozhodnutia v čase jeho platnosti, tzn. pred tým, než uplynie posledný deň platnosti jeho rozhodnutia ŠVPS SR môže, na základe posúdenia skutočností, dôvodov predĺženia platnosti povoliť predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení projektu.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 42 každý chovateľ, dodávateľ a užívateľ musí archivovať záznamy, ktoré vedie. Užívateľ je povinný archivovať hlavne schválené projekty do ich ukončenia,
  vrátane do ukončenia obdobia spätného posúdenia, ak si to projekt vyžadoval. Vo vyhláške MPRV SR č. 436/2012 Z. z. v § 12 sa ustanovujú povinnosti na vedenie a archivovanie určených vedených dokumentov.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 43 ak sa vykonajú postupy, ktoré sú uznané právne záväznými aktami EÚ, ich výsledky budú akceptované medzi štátmi Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Tým sa zabraňuje duplicite postupov.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 44 V každom členskom štáte Európskej únie musí byť zriadený „národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely“. V SR ho zriadilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Informácie o jeho činnosti, povinnostiach, štatúte sú na webovom sídle ministerstva. Národný výbor na ochranu zvierat používaných na vedecké účely spolupracuje s poradnými orgánmi pre dobré životné podmienky zvierat, ktoré musí mať zriadený každý chovateľ, dodávateľ alebo užívateľ.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 45 v tomto paragrafe sú ustanovené povinnosti príslušnému orgánu ŠVPS SR zasielať informácie podľa požiadaviek Európskej Komisie vypracovaných v rozhodnutí komisie č. 2012/707/EU - spoločný formát predkladania informácií týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na vedecké účely zo dňa 16.11.2012. V § 45 sú presne stanovené dátumy a požiadavky o informáciách, ktoré má ČŠ zasielať. Vzhľadom na tieto skutočnosti musí každý chovateľ, dodávateľ a užívateľ viesť požadované záznamy o vykonávaní pokusov, o ich počte a type s podrobnými informáciami podľa § 28 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z., § 14 Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z., za pomoci ktorých vyplní hlásenie za svoje zariadenie formou tabuliek , ktoré budú zverejnené na webovom sídle ŠVPS SR. Povinnosť pre chovateľov, dodávateľov a užívateľov viesť tieto záznamy je uvedená v § 37 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.
 • To znamená chovateľ, dodávateľ a užívateľ bude viesť záznamy podľa nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. , doplní ich informáciami podľa vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. Na základe týchto záznamov vyplní tabuľky zverejnené na webovom sídle ŠVPS SR.
 • Na webovom sídle ŠVPS SR bude ešte zverejnené rozhodnutie komisie č. 2012/707/EU - spoločný formát predkladania informácií týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na vedecké účely zo dňa 16.11.2012. Každý chovateľ, dodávateľ a užívateľ je povinný tento dokument preštudovať, aby vedel, ktoré informácie musí počas roka ešte zaznamenávať, aby vedel poslať hlásenie na ŠVPS SR nie len v tabuľkách zverejnených na webovom sídle, ale doplniť hlásenie aj o ďalšie podrobnosti a informácie, ktoré sú v rozhodnutí Komisie uvedené. Vyplnené tabuľky a ´ďalšie požadované informácie podľa rozhodnutia Komisie chovateľ, dodávateľ a užívateľ doručí na ŠVPS SR do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok. Nesplnenie tejto povinnosti , zaslať hlásenie, môže znamenať pre chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa, zrušenie jeho schválenia podľa požiadaviek ustanovených v § 37 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. Na základe informácií získaných z hlásení od chovateľov, dodávateľov a užívateľov ŠVPS SR vypracuje hlásenie za Slovenskú republiku. Podrobnosti budú postupne zverejňované na webovom sídle ŠVPS SR.
 • Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. § 46 v prílohe č. 5 tohto nariadenia je uvedený termín prechodného obdobia na dosiahnutie súladu s materiálno technickým vybavením zariadenia podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády č. 377/2012 Z. z. do 01.01.2017. To znamená, že všetky zariadenia chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa musia do 31.12.2016 zosúladiť rozmery klietok, výbehov, boxov a všetkých priestorov na držanie a chovanie zvierat s rozmermi uvedenými v prílohe č. 5 pre určený druh zvierat a zabezpečiť požiadavky na starostlivosť a umiestnenie zvierat s nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z.
 • Do 31.12.2012 boli povinné všetky chovné, dodávateľské a pokusné zariadenia spĺňať požiadavky na umiestnenie a starostlivosť o zvieratá podľa nariadenia vlády SR č. 23/2009 Z. z. Jedná sa hlavne o zariadenia, ktoré boli schválené počas platnosti nariadenia vlády SR č. 23/2009 Z. z. tzn. od 01.02.2009 do 31.12.2012. Rozhodnutia o schválení zariadení vydané v uvedenom období zostávajú v platnosti do 31.12.2016. Po tomto období musia byť všetky zariadenia schválené podľa požiadaviek na umiestnenie a starostlivosť o zvieratá ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z..
 • Zariadenia, ktoré neboli schválené do 31.12.2012 podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 23/2009 Z. z., ktoré chcú vykonávať postupy na zvieratách, chovať a držať zvieratá za účelom ich použitia v postupoch musia okamžite požiadať ŠVPS SR o schválenie svojho zariadenia. Prechodné obdobie v trvaní do 31.12.2016 na zosúladenie umiestnenia zvierat a zavedenie požadovanej starostlivosti o zvieratá podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 5 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. sa netýka ostatných požiadaviek napr. založenia etickej komisie, poradného výboru, určenia osoby zodpovednej za súlad s nariadením vlády v zariadení, na vedenie záznamov, podávanie žiadosti, vypracovania netechnického zhrnutia projektu a ostatných náležitostí ustanovených v tomto nariadení. Výnimka z uplatňovania požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. sa týka iba požiadaviek ustanovených v prílohe č. 5 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. teda umiestňovania zvierat a starostlivosti o ne. Všetky ostatné požiadavky sa uplatňujú od 01.01.2013.
 • Ak pri schvaľovaní chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa sa zistí, že zariadenie už spĺňa požiadavky na starostlivosť a umiestnenie zvierat ustanovené v prílohe č. 5 pred uplynutím prechodného obdobia teda do 01.01.2017, platnosť rozhodnutia o schválení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa bude na obdobie 5 rokov od vydania rozhodnutia o schválení.
 • Ak počas prechodného obdobia (do 31.12.2016) bude schválené zariadenie, musí spĺňať všetky požiadavky ustanovené nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. okrem prílohy č. 5, platnosť tohto rozhodnutia bude iba do 31.12.2016.