Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Pravidlá na premiestňovanie spoločenských zvierat uplatňované od 29. decembra 2014

S cieľom zabezpečiť dostatočnú úroveň bezpečnosti so zreteľom na riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat spojené s nekomerčným premiestňovaním spoločenských zvierat a odstrániť neopodstatnené prekážky takéhoto premiestňovania ŠVPS SR by rada s dostatočným predstihom upozornila chovateľov na zmeny, ktoré prinesie nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003.Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie L 178 z 28.6.2013. Toto upozornenie má len orientačný charakter.

Riešenie problematiky premiestňovania a obchodu so spoločenskými zvieratami si vyžaduje znalosti legislatívy EÚ najmä;
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013
 • smernicu Rady 92/65/EHS
 • smernicu Rady 91/496/EHS
 • smernicu Rady 90/425/EHS

Ide hlavne o tieto zmeny:

 • Spoločenské zvieratá boli rozdelené na :
  skupinu uvedenú v časti A prílohy I a jedná sa o psy, mačky a fretky, druhy, ktoré sú vysoko vnímavé na besnotu
  skupinu uvedenú v časti B prílohy I, ktoré v epidemiológii besnoty nezohrávajú tak významnú úlohu. Sú to:
  • Bezstavovce (okrem včiel a čmeliakov, na ktoré sa vzťahuje článok 8 smernice 92/65/EHS a mäkkýšov a kôrovcov podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. e) bode ii) a iii) smernice 2006/88/ES).
  • Okrasné vodné živočíchy podľa vymedzenia článku 3 písm. k) smernice 2006/88/ES a vyňaté z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice podľa jej článku 2 ods. 1 písm. a).
  • Obojživelníky
  • Plazy
  • Vtáky: iné druhy vtákov ako tie, ktoré sa uvádzajú v článku 2 smernice 2009/158/ES.
  • Cicavce: iné hlodavce a králiky ako tie, ktoré sú určené na výrobu potravín a vymedzené v rámci kategórie „zajacovité“ v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.
 • Je stanovený maximálny počet spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I (pes, mačka, fretka) na 5 ks pri jednom premiestňovaní. Tento počet sa môže pri jednom premiestňovaní prekročiť, ale majiteľ musí dokázať, že zvieratá s ním cestujú na výstavu, súťaž alebo športové podujatie a musia byť staršie ako 6 mesiacov.
   
 • Členské štáty môžu povoliť výnimku z povinnej vakcinácie proti besnote v prípade mladých spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I nariadenia (EÚ) č. 576/2013. Informácie o tom budú dostupné na stránke: http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals/index_en.htm
   
 • Premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti A prílohy I z tretích krajín je možné iba cez určené miesta vstupu. Výnimka za určitých podmienok sa vzťahuje na vojenské, záchranné a pátracie psy.
   
 •  Definuje sa kvalifikácia požadovaná na implantáciu transpondérov spoločenským zvieratám.
   
 • Na ochranu verejného zdravia alebo zdravia spoločenských zvierat je Komisia splnomocnená prijať potrebné preventívne zdravotné opatrenia na kontrolu iných chorôb alebo infekcií ako besnota, v prípade ktorých je možné, že by sa mohli šíriť v dôsledku premiestňovania týchto spoločenských zvierat.
   
 • Stanovuje sa obsah a formát identifikačného dokumentu. V priloženej tabuľke uvádzame prehľad a rozdiely medzi sprievodnými dokladmi definovanými v nariadení (ES) č. 998/2003 a v novom nariadení (EÚ) č. 576/2013. PDF format
   
 • Nekomerčné premiestňovanie vzťahujúce sa na spoločenské zvieratá druhov uvedených v časti B prílohy I sa bude vykonávať podľa vnútroštátnych predpisov. Vyžaduje sa na to povolenie ŠVPS SR a je potrebné si podať žiadosť. Formulár žiadosti PDF formát RTF formát

Uplatňuje sa od 29. decembra 2014.
Premiestňovanie spoločenských zvierat sa bude aj naďalej riadiť podľa nariadenia (ES) č. 998/2003 až do 28.12.2014.