Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Povinnosti vlastníka spoločenského zvieraťa pred vycestovaním zo Slovenskej republiky

Vlastník spoločenského zvieraťa, ktoré je uvedené v prílohe č. I. časti A a B (pes, mačka a fretka) je povinný pred vycestovaním so svojim spoločenským zvieraťom splniť veterinárne požiadavky na premiestňovanie spoločenských zvierat medzi členskými štátmi (platí aj pre spätný dovoz z tretích krajín-iných ako členských štátov EU).


Podľa čl. 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 998/2003/ES z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa Smernica Rady 92/65/EHS (ďalej len „nariadenie č. 998/2003/ES“) musí byť spoločenské zviera označené zreteľne čitateľným tetovaním alebo elektronickým identifikačným systémom (transpondér - mikročip) v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia 998/2003/ES (ďalej len "nezameniteľné označenie") a sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vyrobeného v súlade s Rozhodnutím Komisie 2003/803/ES z 26. novembra 2003, ktorým sa stanovuje vzor pasu pre pohyb psov, mačiek a fretiek vo vnútri spoločenstva (ďalej len „rozhodnutie 2003/803/ES“) a so sériovými číslami pasov pridelenými ŠVPS SR a zverejnenými na internetovej stránke www.svps.sk.

 

V pase spoločenských zvierat musí byť v čase premiestnenia medzi členskými štátmi povereným veterinárnym lekárom vyznačená platnosť očkovania proti besnote, ktorou sa v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2005/91/ES rozumie záznam v pase spoločenského zvieraťa o očkovaní proti besnote vykonanej minimálne 21 dní pred premiestnením. Premiestňovať spoločenské zviera potom možno až do vyznačeného dátumu platnosti ostatného očkovania proti besnote. Premiestňovať spoločenské zviera možno bezprostredne po opakovanom očkovaní proti besnote (revakcinácia), ak opakované očkovanie bolo vykonané najneskôr posledný deň platnosti predchádzajúceho očkovania proti besnote.

 

Vlastník spoločenského zvieraťa je povinný v súlade s § 37 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti zabezpečiť na vlastné náklady identifikáciu a registráciu spoločenského zvieraťa v Centrálnom registri spoločenských zvierat prevádzkovanom Komorou veterinárnych lekárov v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z.