Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Usmernenie pre poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat

 

Odborné usmernenie a koordinácia poverených veterinárnych lekárov na zabezpečenie systému identifikácie a registrácie spoločenských zvierat v súvislosti s vydávaním pasov spoločenských zvierat a vedením evidencie o vydaných pasoch.


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len "ŠVPS SR") príslušná podľa § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 39/2007 Z. z."), v súlade s poverením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.3022/2004-100 zo dňa 18.11.2004 týmto odborne usmerňuje a koordinuje systém identifikácie a registrácie spoločenských zvierat.

Poverený veterinárny lekár na vydávanie pasov spoločenských zvierat (ďalej len "poverený veterinárny lekár) je povinný:
 1.  podľa § 13 ods. 4 písm. f) zákona č. 39/2007 Z.z.
  1. držať funkčné čítacie zariadenie podľa normy ISO 11 785, ktorým je možné odčítavať údaje z elektronických identifikačných systémov (ďalej len „transpondér“) podľa normy ISO 11 784. V súlade s normou ISO 11 784 musí transpondér použitý na identifikáciu psa, mačky, alebo fretky obsahovať na začiatku 15 miestneho číselného kódu trojmiestny kód výrobcu (začínajúci vždy číslicou 9), ak iný právny predpis neustanoví inak.
  2. mať zabezpečený denný prístup na internet
 2.  podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z.
  1. vydávať len pas spoločenských zvierat (ďalej len "pas") od výrobcu, ktorému boli ŠVPS SR pridelené sériové čísla pasov a pas je evidovaný v centrálnom registri spoločenských zvierat ( www.crsz.sk ),
  2. pred každým vydaním pasu overiť nezameniteľné označenie zvieraťa zreteľne čitateľným tetovaním alebo transpondérom,
  3. pred vydaním pasu označiť transpondérom každé zviera, ktoré nie je nezameniteľne označené,
  4. pred vydaním pasu vlastníka alebo držiteľa spoločenského zvieraťa zrozumiteľným spôsobom informovať o celkových nákladoch spojených s identifikáciou spoločenského zvieraťa, vydaním pasu a jeho registráciou,
  5. vo vydanom pase vyplniť všetky relevantné údaje o vlastníkovi v časti I., o popise zvieraťa v časti II., o identifikácii zvieraťa v časti III. a v časti XI. pasu (XI. Iné údaje) vyznačí dátum vydania pasu a potvrdí to svojim podpisom a odtlačkom pečiatky so svojim menom,
 3.  § 13 ods. 4 písm. b) až e) zákona č. 39/2007 Z.z. a § 19 ods. 4 písm. d) zákona č. 39/2007 Z.z.
  1. viesť záznamy o všetkých prijatých pasoch v rozsahu
   i. poradové číslo záznamu o prijatí pasu alebo pasov a k nemu alebo k nim sa vzťahujúce údaje uvedené v odrážkach ii. až iv.,
   ii.dátum prijatia pasu alebo viacerých pasov od jedného výrobcu pasu,
   iii.počet prijatých pasov a ich sériové číslo alebo čísla,
   iv.meno a priezvisko (v prípade fyzickej osoby - podnikateľa) alebo obchodné meno (v prípade právnickej osoby) výrobcu pasu alebo pasov,
  2. skontrolovať identitu zvieraťa a pasu k nemu vydanému, pred každým vykonaním veterinárneho úkonu, o ktorom sa vedú záznamy v pase,
  3. viesť záznamy o všetkých vydaných a zrušených pasoch v rozsahu
   i.  poradové číslo záznamu o vystavení alebo zrušení pasu a k nemu sa vzťahujúce údaje uvedené v odrážkach ii. až vii.,
   ii. dátum vydania alebo zrušenia pasu,
   iii. sériové číslo pasu,
   iv. údaje o vlastníkovi spoločenského zvieraťa , pre ktoré bol pas vydaný v rozsahu údajov vedených v časti I. pasu,
   v. popis spoločenského zvieraťa v rozsahu údajov vedených v časti II. pasu,
   vi. identifikácia spoločenského zvieraťa v rozsahu údajov vedených v časti III. pasu,
   vii. dôvod zrušenia pasu,
  4. v deň vydania alebo zrušenia pasu zaslať do centrálneho registra spoločenských zvierat údaje v rozsahu podľa písmena c) bod 3. odrážka ii. až vii.,
  5. v deň vykonania úkonu, ktorý je potrebné zaznamenať v časti IV., V. a VIII. pasu, zaslať do centrálneho registra spoločenských zvierat záznam v rozsahu vykonaného úkonu,
  6. uchovávať údaje o výsledku serologického testu na titer neutralizačných protilátok proti besnote, na základe ktorého potvrdil časť V. pasu v rozsahu
   i. poradové číslo a dátum záznamu,
   ii. číslo pasu, do ktorého sa vykonal záznam,
   iii. číslo protokolu o výsledku serologického testu,
   iv. dátum odberu vzorky na serologický test,
   v. zistený titer besnotu neutralizujúcich protilátok,
   vi. názov a adresa laboratória, ktoré vykonalo test,
 4.  podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2007 Z.z. všetky údaje o preventívnych činnostiach a vykonaných zákrokoch uchovávať po dobu najmenej piatich rokov a musí ju na požiadanie orgánov veterinárnej správy predložiť.

Poverený veterinárny lekár môže údaje uvedené v písm. c) viesť v elektronickej forme ako jedinom spôsobe uchovávania údajov len v prípade, že ním používaný software znemožňuje mazať, meniť a dopĺňať zapísané údaje bez uchovania pôvodných údajov a automaticky zaznamenáva poradové číslo záznamu, inak musí byť evidencia vedená v papierovej forme podľa vyššie uvedených požiadaviek alebo poradovým číslom označeným sumárom o vydanom pase spoločenských zvierat vytlačenom pri zadávaní údajov do centrálneho registra spoločenských zvierat, ak má poverený veterinárny lekár prístup na internet priamo vo veterinárnej ordinácii alebo na inom mieste, kde pasy spoločenských zvierat vydáva.

Poverený veterinárny lekár bude počas celej doby platnosti poverenia vedený v zozname poverených veterinárnych lekárov, ktorý vedie a na svojej internetovej stránke zverejňuje Komora veterinárnych lekárov SR a ŠVPS SR.

Poverený veterinárny lekár môže podať žiadosť o zrušenie poverenia, na základe čoho hlavný veterinárny lekár rozhodnutím zruší poverenie a poverený veterinárny lekár bude vyškrtnutý zo zoznamu poverených veterinárnych lekárov.

Poverený veterinárny lekár bezodkladne nahlási ukončenie odbornej veterinárnej činnosti, zmenu priezviska, zmenu vykonávania odbornej veterinárnej činnosti na ŠVPS SR a v kópii na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Prevádzkovanie počítačovej databázy pre centrálny register spoločenských zvierat od 1. februára 2007 podľa § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. vykonáva Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.