Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výnimočné okolnosti vstupu do EÚ cez Slovenskú republiku so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi utečencov z Ukrajiny

aktualizované dňa 29.9.2022

Táto stránka okrem iného informuje o možnostiach ľudí na Ukrajine priniesť si svojich domácich miláčikov, keď urýchlene odchádzajú z Ukrajiny. Obsahuje aj informácie pre občanov EÚ, ktorí sa narýchlo vracajú z Ukrajiny so svojimi domácimi miláčikmi.

Ľudia cestujúci z Ukrajiny do/ cez Slovensko so spoločenskými zvieratami

V dôsledku ruskej invázie na Ukrajine využíva EÚ a Slovensko špeciálnu výnimku nariadenia 2013/576, čo znamená, že spoločenské zvieratá, ktoré cestujú so svojimi majiteľmi z Ukrajiny, môžu vstúpiť do EÚ/SR aj v prípade, že nespĺňajú všetky požiadavky.

Odkaz na nariadenie 2013/576

Keďže sa však na Ukrajine vyskytuje besnota, je dôležité venovať osobitnú pozornosť psom, mačkám a fretkám, ktoré môžu byť prenášačmi vírusu besnoty.

Nižšie je uvedený popis požiadaviek, ktoré musia spoločenské zvieratá spĺňať, aby boli v súlade s požiadavkami na dovoz v rámci možností špeciálnej výnimky.

Spoločenské zvieratá sú v nariadení 576/2013 definované ako:

 • Psy, mačky a fretky
 • Vtáky (okrem hydiny)
 • Domáce králiky a hlodavce
 • Plazy a obojživelníky
 • Bezstavovce (okrem včiel, mäkkýšov a kôrovcov)
 • Okrasné tropické ryby

Ostatné druhy sa nepovažujú za domáce zvieratá, aj keď sú ako také chované.

Psy, mačky a fretky

Ak váš pes, mačka alebo fretka spĺňa dovozné požiadavky EÚ, musíte preukázať:

 • Označenie mikročipom.
 • Platnú vakcináciu proti besnote, ktorá spĺňa požiadavky prílohy III k nariadeniu 2013/576, kedy zviera malo aspoň 12 týždňov.
 • Najmenej 30 dní po kompletnej vakcinácii proti besnote a najmenej 3 mesiace pred odchodom z Ukrajiny podstúpilo test titra protilátok proti besnote, ktorý bol analyzovaný v laboratóriu schválenom EÚ a ukázal výsledok najmenej 0,5 IU / ml.
 • Riadne vyplnený identifikačný dokument vo forme zdravotného osvedčenia vydaného úradným veterinárnym lekárom z Ukrajiny

Vzor zdravotného osvedčenia sa nachádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady

(EÚ) č. 576/2013  (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=CELEX:02013R0577-20210101

Nekomerčné premiestňovanie je legislatívne obmedzené na maximálne 5 zvierat sprevádzajúcich jedného vlastníka.

Ak váš pes, mačka alebo fretka spĺňa vyššie uvedené všeobecne platné požiadavky na vstup do EÚ z tretej krajiny, v rámci výnimočnej situácie môžete využiť upravené podmienky vstupu spoločenských zvierat na územie Slovenska: 

Spoločenské zviera musí byť v rámci upravených podmienok:    

 1. sprevádzané veterinárnym dokladom ( veterinárny preukaz alebo medzinárodný pas), v ktorom je uvedený daný vlastník zvieraťa
 2. jedinečne označené mikročipom/ tetovaním, pričom vlastník zvieraťa musí predložiť záznam o aplikácii označenia prostredníctvom veterinárneho dokladu
 3. platne vakcinované proti besnote, pričom vlastník zvieraťa musí predložiť záznam o vakcinácii prostredníctvom veterinárneho dokladu a vakcinácii musí predchádzať jedinečné označenie zvieraťa vyššie uvedeným spôsobom

Bližšie podmienky platnej vakcinácie:

 • vakcínu podal oprávnený veterinárny lekár, ktorý dátum podania vakcíny uviedol do veterinárneho dokladu
 • v čase vakcinácie malo spoločenské zviera aspoň 12 týždňov -     v prípade primárnej vakcinácie zvieraťa sa doba platnosti vakcinácie začína po 21 dňoch od vakcinácie (revakcinácia sa musí považovať za primárnu vakcináciu, ak sa nevykonala v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie)
 • platnosť vakcinácie trvá do konca doby ochrannej imunity, ako sa uvádza v technickej špecifikácii vakcíny, a ktorú uviedol veterinárny lekár do veterinárneho dokladu

V prípade tranzitu Slovenskom a pokračovania do inej krajiny ako cieľovej destinácie (EÚ aj mimo EÚ) je vlastník zvieraťa zodpovedný za splnenie špecifických podmienok vstupu a pobytu spoločenského zvieraťa na území konkrétnej inej krajiny.

Vtáky

Pre spoločenské zvieratá, okrem hydiny, existujú požiadavky, ktoré sa týkajú vtáčej chrípky.

Hydina znamená vtáky týchto druhov: kura, morky, perličky, kačice, husi, prepelice, holuby, bažanty, jarabice a bežce (Ratitae).

To znamená, že hydina sa v súlade s pravidlami EÚ nepovažuje za spoločenské zviera, aj keď sa tak chová.

V prípade nespĺňania všeobecných podmienok nekomerčného vstupu vtákov ako spoločenských zvierat stanovených vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1938, je potrebné prostredníctvom mailu pets.UA@svps.sk vopred kontaktovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky za účelom individuálneho prejednania možného postupu a vstupu na územie Slovenska.

Odkaz na nariadenie 2021/1938

Iné spoločenské zvieratá

Výnimka sa nevzťahuje na ostatné druhy spoločenských zvierat, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 2013/576, keďže neexistujú žiadne osobitné požiadavky na súkromný dovoz týchto druhov.

Druhy iné ako tie, ktoré sú uvedené v nariadení 2013/576, sa nepovažujú za spoločenské zvieratá, a preto sa musia dovážať v súlade so všeobecnými požiadavkami na dovoz.

Občania EÚ, ktorí sa vracajú do EÚ / na Slovensko so svojimi domácimi miláčikmi

Občania EÚ, ktorí potrebujú so svojimi spoločenskými zvieratami narýchlo opustiť Ukrajinu alebo Rusko, môžu využiť rovnaké podmienky, aké sú popísané vyššie.

Ostatné dovozy spoločenských zvierat z Ukrajiny

Práve teraz si mnohí jednotlivci a organizácie, chcú s dobrým úmyslom pomôcť opusteným spoločenským zvieratám na Ukrajine.

Možnosť výnimky sa však nevzťahuje na tento druh dovozu, a preto nie je možné upustiť od všeobecne platných dovozných požiadaviek.

Sú to najmä psy a mačky, na ktoré je Štátna veterinárna a potravinová správa SR dotazovaná.

Odkaz na príručku o dovoze psov, mačiek a fretiek

Riziko besnoty

Besnota je smrteľná a môže sa preniesť na človeka uhryznutím/kontaktom so slinami infikovaných zvierat. Preto je dôležité, aby každý, kto privezie psov, mačky a fretky z Ukrajiny, ktoré nespĺňajú dovozné požiadavky EÚ, venujte osobitnú pozornosť tomu, či ich zvieratá nevykazujú známky besnoty, vrátane pohryzenia zvierat alebo ľudí.

Príznaky besnoty môžu byť zmenené správanie, ako je slinenie, ťažkosti s prehĺtaním, zmena hlasu, nečistota, nepokoj, zmätené správanie, záchvaty hnevu/túžba zaútočiť, prípadne striedané obdobiami letargie a zvyšujúcou sa paralýzou najmä dolnej čeľuste a zadnej časti tela.

V takýchto prípadoch je veľmi dôležité okamžite kontaktovať veterinárneho lekára. Ak podozrenie nemožno vylúčiť, veterinárny lekár upozorní Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, ktorá usmerní ďalší postup.

Bezodkladne je možné kontaktovať aj Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR priamo na sekretariat-UR@svps.sk alebo 02/ 602 57 211.