Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výnimočné okolnosti vstupu do EÚ cez Slovenskú republiku so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi utečencov z Ukrajiny

aktualizované dňa 4.3.2022

Táto stránka okrem iného informuje o možnostiach ľudí na Ukrajine priniesť si svojich domácich miláčikov, keď urýchlene odchádzajú z Ukrajiny. Obsahuje aj informácie pre občanov EÚ, ktorí sa narýchlo vracajú buď z Ukrajiny alebo Ruska so svojimi domácimi miláčikmi.

Ľudia cestujúci z Ukrajiny do EÚ/na Slovensko so spoločenskými zvieratami

V dôsledku ruskej invázie na Ukrajine využíva EÚ a Slovensko špeciálnu výnimku nariadenia 2013/576, čo znamená, že spoločenské zvieratá, ktoré cestujú so svojimi majiteľmi z Ukrajiny, môžu vstúpiť do EÚ/SR aj v prípade, že nespĺňajú všetky požiadavky.

Odkaz na nariadenie 2013/576

Keďže sa však na Ukrajine vyskytuje besnota, je dôležité venovať osobitnú pozornosť psom, mačkám a fretkám, ktoré môžu byť prenášačmi vírusu besnoty.

Nižšie je uvedený popis požiadaviek, ktoré musia spoločenské zvieratá spĺňať, aby boli v súlade s požiadavkami na dovoz v rámci možností špeciálnej výnimky.

Spoločenské zvieratá sú v nariadení 576/2013 definované ako:

 • Psy, mačky a fretky
 • Vtáky (okrem hydiny)
 • Domáce králiky a hlodavce
 • Plazy a obojživelníky
 • Bezstavovce (okrem včiel, mäkkýšov a kôrovcov)
 • Okrasné tropické ryby

Ostatné druhy sa nepovažujú za domáce zvieratá, aj keď sú ako také chované.

Psy, mačky a fretky

Ak váš pes, mačka alebo fretka spĺňa dovozné požiadavky EÚ, musíte preukázať:

 • Označenie mikročipom.
 • Platnú vakcináciu proti besnote, ktorá spĺňa požiadavky prílohy III k nariadeniu 2013/576, kedy zviera malo aspoň 12 týždňov.
 • Najmenej 30 dní po kompletnej vakcinácii proti besnote a najmenej 3 mesiace pred odchodom z Ukrajiny podstúpilo test titra protilátok proti besnote, ktorý bol analyzovaný v laboratóriu schválenom EÚ a ukázal výsledok najmenej 0,5 IU / ml.

Ak neviete preukázať, že váš pes, mačka alebo fretka spĺňa vyššie uvedené požiadavky, pracovníkmi colných úradov Vám pri vstupe na územie Slovenskej republiky bude poskytnutý formulár „Povolenie/ Permit/ Дозвіл“ pre výnimočné okolnosti vstupu do EÚ so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi utečencov z Ukrajiny.

Vzor formuláru nájdete tu.

Do formuláru je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

 • Vaše meno a kontaktné údaje (mobilné číslo).
 • Adresu miesta, kde sa budete zdržiavať po vstupe do EÚ/ miesto, kde sa uskutočnila izolácia (domáca karanténa) zvieraťa, kým nebudú splnené požiadavky.
 • Informácie o tom, ktoré požiadavky zviera v čase vstupu SPĹŇA/ NESPĹŇA.

Pracovníci colných úradov na hraniciach následne informácie zasielajú na pets.ua@svps.sk pre účely ŠVPS SR, ktorá ich ďalej distribuuje miestne kompetentnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe alebo kompetentnej autorite iného členského štátu, v prípade tranzitu.

Podpisom stanoveného formuláru „Povolenie/ Permit/ Дозвіл“ sa zaväzujete, že kompetentnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (v rámci Slovenska) alebo kompetentný orgán iného členského štátu (v prípade tranzitu) budete kontaktovať aj z Vašej strany.

Zoznam a kontaktné údaje RVPS nájdete tu.

Je dôležité, aby ste svoje spoločenské zviera izolovali. To znamená, že nemá žiadny kontakt s inými zvieratami a ľuďmi, ktorí nie sú súčasťou vašej domácnosti. Psy musia byť venčené iba na krátkom vodítku a mačky a fretky musia byť vždy držané vo vnútorných priestoroch.

Vtáky

Pre spoločenské zvieratá, okrem hydiny, existujú požiadavky, ktoré sa týkajú vtáčej chrípky.

Hydina znamená vtáky týchto druhov: kura, morky, perličky, kačice, husi, prepelice, holuby, bažanty, jarabice a bežce (Ratitae).

To znamená, že hydina sa v súlade s pravidlami EÚ nepovažuje za spoločenské zviera, aj keď sa tak chová.

V prípade nespĺňania všeobecných podmienok nekomerčného vstupu vtákov ako spoločenských zvierat stanovených vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1938, je potrebné kopírovať postup vyplnenia formuláru „Povolenie/ Permit/ Дозвіл“ pre výnimočné okolnosti vstupu do EÚ so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi utečencov z Ukrajiny uvedeného vyššie v časti „Psy, mačky, fretky“), poskytovaného pracovníkmi colných úradov pri vstupe na územie Slovenskej republiky.

Odkaz na nariadenie 2021/1938

Pracovníci colných úradov na hraniciach následne informácie zasielajú na pets.ua@svps.sk pre účely ŠVPS SR, ktorá ich ďalej distribuuje miestne kompetentnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe alebo kompetentnej autorite iného členského štátu, v prípade tranzitu.

Podpisom stanoveného formuláru „Povolenie/ Permit/ Дозвіл“ sa zaväzujete, že kompetentnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (v rámci Slovenska) alebo kompetentný orgán iného členského štátu (v prípade tranzitu) budete kontaktovať aj z Vašej strany.

Vtáka musíte po dovoze do SR držať izolovaného v klietke minimálne 30 dní a ak sa u neho po tomto čase neprejavia príznaky vtáčej chrípky, už nepredstavuje riziko.

Okrem toho sa odporúča, aby osoby, ktoré sú v kontakte s vtákom, nenavštevovali kŕdle hydiny ani s nimi neprichádzali do kontaktu počas obdobia, keď je vták držaný v izolácii.

Iné spoločenské zvieratá

Výnimka sa nevzťahuje na ostatné druhy spoločenských zvierat, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 2013/576, keďže neexistujú žiadne osobitné požiadavky na súkromný dovoz týchto druhov.

Druhy iné ako tie, ktoré sú uvedené v nariadení 2013/576, sa nepovažujú za spoločenské zvieratá, a preto sa musia dovážať v súlade so všeobecnými požiadavkami na dovoz.

Občania EÚ, ktorí sa vracajú do EÚ / na Slovensko so svojimi domácimi miláčikmi

Občania EÚ, ktorí potrebujú so svojimi spoločenskými zvieratami narýchlo opustiť Ukrajinu alebo Rusko, môžu využiť rovnaké podmienky, aké sú popísané vyššie.

Ostatné dovozy spoločenských zvierat z Ukrajiny

Práve teraz si mnohí jednotlivci a organizácie, chcú s dobrým úmyslom pomôcť opusteným spoločenským zvieratám na Ukrajine.

Možnosť výnimky sa však nevzťahuje na tento druh dovozu, a preto nie je možné upustiť od všeobecne platných dovozných požiadaviek.

Sú to najmä psy a mačky, na ktoré je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dotazovaná.

Odkaz na príručku o dovoze psov, mačiek a fretiek

V prípade organizovaného presunu väčšieho počtu spoločenských zvierat (napr. evakuácia útulkov pre zvieratá a podobne) je nevyhnutné kontaktovať ŠVPS SR a individuálne ustanovenie vhodných podmienok presunu zvierat.

Riziko besnoty

Besnota je smrteľná a môže sa preniesť na človeka uhryznutím/kontaktom so slinami infikovaných zvierat. Preto je dôležité, aby každý, kto privezie psov, mačky a fretky z Ukrajiny, ktoré nespĺňajú dovozné požiadavky EÚ, venujte osobitnú pozornosť tomu, či ich zvieratá nevykazujú známky besnoty, vrátane pohryzenia zvierat alebo ľudí.

Príznaky besnoty môžu byť zmenené správanie, ako je slinenie, ťažkosti s prehĺtaním, zmena hlasu, nečistota, nepokoj, zmätené správanie, záchvaty hnevu/túžba zaútočiť, prípadne striedané obdobiami letargie a zvyšujúcou sa paralýzou najmä dolnej čeľuste a zadnej časti tela.

V takýchto prípadoch je veľmi dôležité okamžite kontaktovať veterinárneho lekára. Ak podozrenie nemožno vylúčiť, veterinárny lekár upozorní Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, ktorá usmerní ďalší postup.

Bezodkladne je možné kontaktovať aj Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR priamo na sekretariat-UR@svps.sk alebo 02/ 602 57 211.