Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Usmernenie pre užívateľov zvierat v projektoch


Usmernenie pre užívateľov zvierat v projektoch na zasielanie výsledkov z vykonaných projektov na spätné posúdenie projektov, ktoré boli určené na spätné posúdenie podľa § 36 a § 37 nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie vlády“).

 

       Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR“), ako kompetentná autorita v oblasti ochrany zvierat podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, týmto usmerňuje všetkých schválených užívateľov, ktorí sú povinní predložiť výsledky z vykonaného projektu na spätné posúdenie. Každý projekt, ktorý bol určený na spätné posúdenie v súlade s § 36 ods. 3 písm. f) nariadenia vlády a projekt vyhodnotený ako „krutý“ podľa § 37 nariadenia vlády, musí byť zaslaný na ŠVPS SR za účelom jeho spätného posúdenie. V prípade, ak je projekt vyhodnotený ako „krutý“, alebo určený na spätné posúdenie poradným orgánom a kompetentnou autoritou, ŠVPS SR určí v rozhodnutí o schválení projektu obdobie, do ktorého je nutné zaslať správu o projekte za účelom ich spätného posúdenia.

 

Žiadateľ je povinný v stanovenom čase zaslať na ŠVPS SR:

 

- vyplnený vzor na spätné posúdenie

- zaktualizovať pôvodné netechnické zhrnutie projektu (ďalej len „NZP“) o skutočné údaje Platnosťou nového nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. sa mení spôsob hlásenia počtu použitých zvierat v projektoch.

 

V NZP sa budú aktualizovať tieto údaje:

 

- spôsob, akým sa dosiahli ciele projektu,

- popis skutočnej ujmy na zvieratách,

- potvrdenie , alebo vyvrátenie toho, či bol dosiahnutý očakávaný prínos projektu

- uvedú sa skutočné počty použitých zvierat v projekte

- opíše sa spôsob ako boli dodržané zásady 3 R (zjemnenie, redukcia, zámena), resp. ich vylepšenie počas vykonávania projektu.

 

NZP sa budú vypracovávať podľa § 40 nariadenia vlády.

Žiadateľ je povinný vyplniť všetky oblasti v tomto vzore na spätné posúdenie a netechnické zhrnutie projektu a zaslať ich na ŠVPS SR poštou.