Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Mimoriadne núdzové opatrenie č.k. mno - 4434 / 2005 - 1

aktualizované dňa 11.6.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T R E N I E

 

Na základe § 6 ods. 5 a § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mením mimoriadne núdzové opatrenie č.k. 4434/2005 zo dňa 3.11.2005 s platnosťou a účinnosťou od 22.11.2005 a až do odvolania nasledovne:

Zoznam povolených vakcín:

Nobilis ParamyxoP201, ColinacNH inj.a.u.v, Pharmavac columbi 2 inj. a.u.v.
 


Ostatné časti mimoriadneho núdzového opatrenia č. 4434/2005 zostávajú nezmenené.

V Bratislave 22.11.2005