Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky,  MNO - 01 / 2019

aktualizované dňa 11.6.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa SR na základe informácií získaných z Európskej Komisie o predbežných výsledkoch auditu FVO, ktorý bol vykonaný v Poľskej republike v súvislosti s nedodržaním veterinárnych podmienok pri zabíjaní hovädzieho dobytka v poľskom závode rozhodla, že naďalej pretrváva riziko spojené s dodržiavaním veterinárnych podmienok v rámci overovania registrácie zvierat a veterinárnej kontrole pri zabíjaní na bitúnkoch v Poľskej republike. Na základe tejto situácie vydala Mimoriadne núdzové opatrenie pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí v mieste určenia prijímajú zásielky hovädzieho mäsa pôvodom z Poľskej republiky. Ich povinnosťou je od 22.2.2019 najneskôr 24 hodín pred prijatím zásielky nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prijatie zásielky. Regionálne veterinárna a potravinové správy budú na základe týchto hlásení vykonávať cielené kontroly označovania, senzorické posúdenie a odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Cieľom laboratórnych vyšetrení budú mikrobiologické testy, testy na prítomnosť rezíduí antibiotík, dôkazy falšovania apod.

Dokument: