Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Netechnické zhrnutie projektov

Od 01.01.2013 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie vlády“) a vyhláška MPRV SR 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely (ďalej len „vyhláška“).

Podľa nových požiadaviek ustanovených v nariadení vlády a vo vyhláške je kompetentná autorita každého členského štátu povinná zverejňovať na svojom webovom sídle každé netechnické zhrnutie schváleného projektu.

Netechnické zhrnutie projektu je vypracované podľa presne stanovených požiadaviek a je určené pre verejnosť, aby mala informácie, aké projekty boli schválené. Netechnické zhrnutie projektu je vypracované každým žiadateľom o schválenie projektu anonymne a zachováva duševné vlastníctvo každého užívateľa. Požiadavka zverejňovania netechnického zhrnutia projektu je ustanovená v § 40 ods. 4 nariadenia vlády a podrobnosti ďalšieho zverejnenia aktualizovaného netechnického zhrnutia spätne posúdeného projektu je ustanovená v § 21 vyhlášky.

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2020

 • od 1.1.2020 - 30.4.2020
  • PRENATÁLNE PROGRAMOVANIE CHORÔB V DOSPELOSTI: MOŽNOSTI TERAPIE A PREVENCIE NÁSLEDKOV NESKOREJ GESTAČNEJ HYPOXIE U POTOMSTVA POTKANOV formát PDF (veľkosť 191kB )
  • Identifikácia a charakterizácia proteínov, signálnych dráh a biochemických markerov aktivovaných v procese navodenia ischemickej tolerancie formát PDF (veľkosť 288kB )
  • Krvné bunky ako zdroj bioaktívnych látok sprostredkujúcich neuroprotekciu po globálnej a fokálnej ischémii mozgu. formát PDF (veľkosť 235kB )
  • Mapovanie imunogenicity glykoproteínu S koronavírusu SARS-CoV 2 (COVID-19) formát PDF (veľkosť 125kB )
  • Neinvazívne markery funkcie obličiek formát PDF (veľkosť 293kB )
  • Modely onkologických ochorení pre včasnú diagnostiku a inovatívne terapeutické prístupy formát PDF (veľkosť 541kB )
  • Úloha svetelnej kontaminácie, ako možného endokľinného disruptora' v procese prenatálneho pľogramovania postnatálnych behavioľálnych stratégií - štúdium mechanizmov súvisiacich s poruchami autistického spektľa formát PDF (veľkosť 354kB )
  • Analýza expľesie gangliozidov v mozgovom tkanive a plazme myšacieho modelu pľe diabetes formát PDF (veľkosť 325kB )
  • Laboratórny chov kliešťov (Acari, lxodidae) s použitím králikov a príprava extraktov,DNA,RNA a preparátov zo slinných žliaz a iných orgánov kliešťov formát PDF (veľkosť 240kB )
  • Predklinické testovanie vybraných indolových derivátov v prevencii rozvoja neskorých diabetických komplikácii formát PDF (veľkosť 237kB )
  • Predklinické sledovanie toxického efektu humanizovaných protilátok voči CAIX formát PDF (veľkosť 527kB )
  • Vývoj testu na monitorovanie účinnosti vakcíny-potency assay 2 formát PDF (veľkosť 264kB )
  • Príprava hybridómov produkujúcich monoklonové protilátky s využitím v diagnostike neurodegeneračných ochorení. formát PDF (veľkosť 314kB )
  • Úloha pohlavných hormónov pri infekciách močových ciest formát PDF (veľkosť 219kB )
  • ryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii formát PDF (veľkosť 254kB )

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2019

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2018

 • Od 1.11.2018 do 31.12.2018 formát PDF (veľkosť 2108KB )
 • Od 1.1.2018 do 15.2.2018 formát PDF (veľkosť 1491KB )
 • Od 16.2.2018 do 30.3.2018  formát PDF (veľkosť 1637KB )
 • Od 1.4.2018 do 30.6.2018  formát PDF (veľkosť 1637KB )
 • Od 1.7.2018 do 31.7.2018 formát PDF (veľkosť 1324KB )
 • Od 1.8.2018 do 31.8.2018  formát PDF (veľkosť 904KB )
 • Od 1.9.2018 do 31.10.2018  formát PDF (veľkosť 1379KB )

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2017

 • Od 2.1.2017 do 21.2.2017 formát PDF (veľkosť 2478KB )
 • Od 22.2.2017 do 29.3.2017  formát PDF (veľkosť 1711KB )
 • Od 30.3.2017 do 15.6.2017  formát PDF (veľkosť 1136KB )
 • Od 16.6.2017 do 15.8.2017  formát PDF (veľkosť 865KB )
 • Od 16.8.2017 do 15.9.2017  formát PDF (veľkosť 1757KB )
 • Od 16.9.2017 do 30.10.2017  formát PDF (veľkosť 1426KB )
 • Od 1.11.2017 do 30.12.2017  formát PDF (veľkosť 2309KB )

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2016

 • Od 1.1.2016 do 29.2.2016 formát PDF (veľkosť 1538KB )
 • Od 1.3.2016 do 30.4.2016  formát PDF (veľkosť 769KB )
 • Od 1.5.2016 do 30.6.2016  formát PDF (veľkosť 863KB )
 • Od 1.7.2016 do 31.8.2016 formát PDF (veľkosť 2,15MB )
 • Od 1.9.2016 do 30.9.2016 formát PDF (veľkosť 1.2MB )
 • Od 1.10.2016 do 31.10.2016 formát PDF (veľkosť 1.8MB )
 • Od 1.11.2016 do 30.11.2016 formát PDF (veľkosť 1.34MB )
 • Od 1.12.2016 do 31.12.2016 formát PDF (veľkosť 2.17MB )

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2015

 • Od 1.1.2015 do 31.3.2015 formát PDF (veľkosť 1598KB )
 • Od 1.4.2015 do 30.6.2015  formát PDF (veľkosť 1246KB )
 • Od 1.7.2015 do 30.9.2015  formát PDF (veľkosť 1513KB )
 • Od 1.10.2015 do 31.10.2015  formát PDF (veľkosť 231KB )
 • Od 1.11.2015 do 31.12.2015  formát PDF (veľkosť 1594KB )

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2014

 • Od 1.1.2014 do 30.4.2014 formát PDF (veľkosť 2500KB )
 • Od 1.5.2014 do 27.8.2014  formát PDF (veľkosť 2600KB )
 • Od 28.8.2014 do 15.10.2014  formát PDF (veľkosť 3045KB )
 • Od 16.10.2014 do 31.12.2014  formát PDF (veľkosť 2642KB )

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2013

 • Od 1.1.2013 do 30.9.2013 formát PDF (veľkosť 2600KB )
 • Od 1.10.2013 do 31.12.2013 formát PDF (veľkosť 3800KB )