Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia o ochrane zvierat používaných na vedecké účely


Informácie pre chovateľov, dodávateľov a užívateľov zvierat chovaných, držaných za účelom ich použitia na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
podľa požiadaviek ustanovených v nariadení vlády SR č. 377/2012 Z. z. zo 14.11.2012 a Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. zo 14.12.2012


 

Dňom 01.01.2013 vstúpili do platnosti dva nové právne predpisy:

Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z.“) a vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (ďalej len „ vyhláška MPRV SR č. 436/2012 Z. z.“).

 

Nadobudnutím účinnosti nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z. sa zrušilo nariadenie vlády SR č. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovili požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely (ďalej len „ nariadenie vlády SR č. 23/2009 Z. z.). To znamená, že nie je možné používať formát z tohto nariadenia na hlásenie počtu použitých zvierat za rok 2013.


Platnosťou nového nariadenia vlády SR č. 377/2012 Z. z. sa mení spôsob hlásenia počtu použitých zvierat v projektoch.


Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR“) zverejňuje odkaz na stránku Európskej komisie (v anglickom jazyku) v oblasti ochrany zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely podľa požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, ktorá bola transponovaná do nášho právneho systému nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely a do Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

 

Odkaz: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pubs_guidance_en.htm