Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vtáčia chrípka - Zvýšenie biologickej ochrany chovov hydiny v SR na zabránenie zavlečenia aviárnej influenzy

Chronológia prípadov BSE
 • č.27. 20.05.2010
 • č.26. 29.07.2008
 • č.25. 27.11.2007
 • č.24. 18.10.2007
 • č.23. 18.11.2005
 • č.22. 06.04.2005
 • č.21. 06.04.2005
 • č.20. 15.11.2004
 • č.19. 09.09.2004
 • č.18. 03.09.2004
 • č.17. 23.08.2004
 • č.16. 15.04.2004
 • č.15. 04.03.2004
 • č.14. 11.02.2004
 • č.13. 14.04.2003
 • č.12. 28.03.2003
 • č.11. 21.08.2002
 • č.10. 03.07.2002
 • č.09. 29.03.2002
 • č.08. 22.03.2002
 • č.07. 21.03.2002
 • č.06. 28.02.2002
 • č.05. 13.12.2001
 • č.04. 22.11.2001
 • č.03. 11.11.2001
 • č.02. 29.10.2001
 • č.01. 27.09.2001
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. :
- Rok 2021 - 9112
- Rok 2020 - 9831
- Rok 2019 - 9719
- Rok 2018 - 7894
- Rok 2017 - 7516
- Rok 2016 - 7674
- Rok 2015 - 7969
- Rok 2014 - 7461
- Rok 2013 - 13581
- Rok 2012 - 14166
- Rok 2011 - 27293
- Rok 2010 - 42816
- Rok 2009 - 49712
- Rok 2008 - 55200
- Rok 2007 - 63735
- Rok 2006 - 66345
- Rok 2005 - 69224
- Rok 2004 - 82949
- Rok 2003 - 87010
- Rok 2002 - 66798

Vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky vo svete, ŠVPS SR odporúča všetkým chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany v chovoch hydiny v SR.

Biologická ochrana je súhrn krokov, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov a pomáha znižovať riziko výskytu a minimalizuje možnosť šírenia infekcie.
Dodržiavaním biologickej ochrany pomáhate ochraňovať vtáky pred možnou infekciou, chránite svoj obchod a svoju spoločnosť.

Prínosy zvýšenej úrovne biologickej ochrany pre chovateľov sú nasledovné:

 • pomáha chrániť chovy pred zavlečením infekčných ochorení ako je aviárna influenza a pseudomor hydiny
 • znižuje riziko výskytu zoonóz, napr. salmonelóz
 • znižuje možnosť šírenia infekcií v populácii zvierat, v krajine a chráni zdravie ľudí
 • znižuje náklady na liečivá a redukuje straty spôsobené úhynom a zníženou úžitkovosťou

Spôsoby šírenia ochorenia:

 • pohyb hydiny, ľudí a dopravných prostriedkov medzi farmami
 • nákup hydiny z nekontrolovaných chovov
 • používanie nevydezinfikovaných pracovných nástrojov
 • kontakt s hmyzom a divými vtákmi
 • konzumácia a pitie kontaminovanej vody a krmiva
 • nedostatočná dezinfekcia dopravných prostriedkov a iných technických prostriedkov

Kroky zabezpečujúce zvýšenie biologickej ochrany:

 • zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov , zvlášť vodného vtáctva , s hydinou
 • zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
 • zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
 • zoznámiť zamestnancov s pohotovostnými plánmi a zvýšiť intenzitu zdravotných kontrol hydiny so zameraním na klinické príznaky aviárnej influenzy
 • prísne dodržiavať nákup hydiny len zo schválených fariem so stálym veterinárnym dozorom
 • novo nakúpenú hydinu umiestniť do sanovaných priestorov
 • pre každý halu používať vlastné pracovné nástroje
 • pri zvýšení úhynu, znížení znášky a výskyte respiračných príznakoch informovať veterinárneho lekára a príslušnú regionálnu veterinárnu správu
 • minimalizovať počty ľudí prichádzajúci do styku s hydinou
 • správne používanie osobných ochranných pomôcok
 • odporúča sa vakcinácia personálu fariem proti sezónnej chrípke komerčnými vakcínami
 • hydina vo voľnom výbehu sa kŕmi a napája v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 • vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny sú dostatočne chránené pred voľne žijúcim vodným vtáctvom
 • hydina sa nenapája vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne  žijúcemu vtáctvu
 • vlastníci alebo držitelia bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  •  pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
  •  pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  •  týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
  • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktoré svedčia pre vtáčiu chrípku
 
 Všetky podrobné informácie o postupe pri riešení prepuknutia aviárnej influenzy na území SR sú uvedené v pohotovostných plánoch, ktoré boli odovzdané a prejednané s chovateľmi a so zástupcami jednotlivých RVPS. Pohotovostné plány presne stanovuje postupy ako vykonávať diagnostiku, likvidáciu chorej hydiny, sanáciu prostredia a revitalizáciu fariem, pre všetky stupne veterinárnych organizácií a ostatných zložiek štátnej správy zúčastnených pri likvidovaní ochorenia.