Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Besnota - Postup pri poranení človeka zvieraťom

aktualizované dňa 16. mája 2019
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje verejnosť o postupe pri vyšetrení zvierat, ktoré poranili človeka, o povinnostiach vlastníkov alebo držiteľov zvierat a o právach poraneného človeka.

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktoré postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Patrí medzi zoonózy (choroby prenosné na človeka). Pri typickom priebehu sa choroba manifestuje poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou, čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím. Po objavení klinických príznakov sa choroba vždy končí smrťou. Ochranná vakcinácia je jediným známym opatrením, ktoré v prípade poranenia skutočne besným zvieraťom zachráni život poškodenému človeku.

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný podľa §17 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť vakcináciu a každoročnú revakcináciu proti besnote a zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.

V zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov je držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, povinná povedať svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka psa osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

Dôvodom vyšetrenia zvieraťa, ktoré poranilo človeka, je možnosť prenosu besnoty. Besnota je nebezpečná choroba, prenosná na všetky teplokrvné stavovce vrátane človeka. Po prepuknutí príznakov má vždy smrteľný priebeh a je neliečiteľná..

Pri poranení človeka zvieraťom môžu nastať tieto situácie:

 1.  vlastník alebo držiteľ a zviera sú známe
  a) zviera je vakcinované - vlastník alebo držiteľ zabezpečí na vlastné náklady veterinárne vyšetrenie zvieraťa na 1., 5. a 14. deň od poranenia, počas tejto doby akúkoľvek zmenu zdravotného stavu zvieraťa je jeho držiteľ povinný okamžite hlásiť vyšetrujúcemu súkromnému veterinárnemu lekárovi
  b) zviera je nevakcinované - vlastník alebo držiteľ zabezpečí na vlastné náklady veterinárne vyšetrenie zvieraťa na 1., 5. a 14. deň od poranenia počas tejto doby akúkoľvek zmenu zdravotného stavu zvieraťa je jeho držiteľ povinný okamžite hlásiť vyšetrujúcemu súkromnému veterinárnemu lekárovi, v prípade negatívneho klinického nálezu, zviera sa zavakcinuje na náklady vlastníka alebo držiteľa

 2.  vlastník alebo držiteľ nie je známy, zviera je známe – odchytené zviera sa izoluje, zabezpečí sa veterinárne vyšetrenie zvieraťa na 1., 5. a 14. deň od poranenia, v prípade akýchkoľvek podozrivých klinických príznakov a zmenách správania sa zviera usmrtí a bezodkladne zašle na laboratórne vyšetrenie. V prípade, že sa nezistí vlastník alebo držiteľ zvieraťa vyšetrenia sú hradené zo štátneho rozpočtu.
  Vyšetrujúci veterinárny lekár podľa bodu 9 odsek 1) písm. c) Národného programu eradikácie besnoty v Slovenskej republike vystaví veterinárne osvedčenie o vyšetrení zdravotného stavu zvieraťa, ktoré poranilo človeka alebo zviera, ktorého vzor je určený v prílohe č. 1 Národného programu eradikácie besnoty v Slovenskej republike.
  VETERINÁRNE OSVEDČENIE O VYŠETRENÍ ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAŤA, KTORÉ PORANILO ČLOVEKA IHNEĎ ODOVZDAŤ OŠETRUJÚCEMU LEKÁROVI PORANENEJ OSOBY! ( viď príloha format PDF)
  V indikovanom prípade (klinické príznaky zhodné s príznakmi besnoty alebo usmrtené zviera) veterinárny lekár zašle vzorku celého malého zvieraťa, hlavu mäsožravca alebo malého prežúvavca na laboratórne vyšetrenie IFT. Biologický test (MIT) je indikovaný vždy pri vyšetrení vzorky zo zvieraťa, ktoré exponovalo človeka, ak výsledok IFT nie je pozitívny!

 3.  vlastník alebo držiteľ a zviera sú neznáme a teda zviera nie je možné vyšetriť

Schéma

Besnota - postup pri poranení človeka zvieraťom

WHO klasifikácia kontaktov človeka so zvieraťom podozrivým z besnoty a pokyny pre preventívnu liečbu ľudí podľa závažnosti poranenia


Kategória kontaktu Typ kontaktu s voľne žijúcim alebo domácim zvieraťom, u ktorého je pravdepodobná alebo potvrdená besnota, alebo so zvieraťom, ktoré nemôže byť dané na veterinárne pozorovanie Odporúčaná liečba
I. chytanie alebo kŕmenie zvieraťa človekom alebo obliznutie neporušenej kože človeka zvieraťom Žiadna, ak je k dispozícii spoľahlivá anamnéza.
II. kontakt zubov zvieraťa s nekrytou kožou človeka, malé škrabance alebo odrenie kože človeka bez krvácania spôsobené zvieraťom, obliznutie alebo potriesnenie poranenej kože človeka slinami zvieraťa Bezodkladná imunizácia
III. hlboké pohryznutie alebo poškriabanie človeka zvieraťom, obliznutie alebo potriesnenie sliznice človeka slinami zvieraťa. Bezodkladná imunizácia a podanie imunoglobulínov


Dokumenty, metodické usmernenia

 • Vzor veterinárneho osvedčenia o vyšetrení zdravotného stavu zvieraťa, ktoré poranilo človeka alebo zviera format PDF