Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Podmienky pre zabíjanie produktov rybolovu a ich ambulantný predaj v roku 2017

aktualizované dňa 13. decembra 2017
 

 Požiadavky na predaj rýb

 1. Na ambulantný predaj živých rýb konečným spotrebiteľom postačuje registrácia (ohlásenie začatia činnosti) na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“) podľa územnej pôsobnosti, v ktorej sa predaj vykonáva.

 2. Hygienické požiadavky na stánkový predaj/ambulantný predaj sú ustanovené v legislatíve EÚ a v národnej legislatíve.
  •  Legislatíva EÚ:
   1. Príloha II, Kapitola III nariadenia (ES) č.852/2004 o hygiene potravín v platnom znení
   2. Príloha III, Oddiel VIII bod č.2 nariadenia (ES) č.853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v platnom znení, tzn. na maloobchod sa vzťahujú aj kapitola III časť A,C a D, kapitola IV časť A a Kapitola V tohto Oddielu VIII. Je potrebné zabezpečiť, aby obalový materiál nebol zdrojom kontaminácie.
  •  Národná legislatíva:
   1. §14 až §18 výnosu MP SR a MZ SR z 12.apríla 2006 č.28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín na priame dodávanie malého množstva potravín (Oznámenie č.4/2008 Z. z.)
   2. Vyhláška MPRV SR č.425/2012 Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich.
 3. Musia byť splnené aj požiadavky na označovanie, ktoré sú upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č.1184/2006 a (ES) č.1224/2009 a zrušuje nariadenie rady (ES) č.104/2000 – na uplatňovanie kapitoly IV.

 4. Predaj produktov rybolovu sa bude vykonávať napr. pred hypermarketmi. V tejto súvislosti sa musia plniť požiadavky uvedené v zákone č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 

 Požiadavky na zabíjanie rýb


Podmienky na zabíjanie rýb musia byť v súlade s § 22 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a nariadenia vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania (ďalej len „NV SR č. 432/2012 Z. z.“).

Ryby možno omračovať:

 1.  omračovacím prístrojom využívajúcim elektrický výboj,
 2. plynným oxidom uhličitým, ryby musia byť úplne ponorené do vody,
 3. prístrojom na mechanické omráčenie
 4. .
Použitie týchto prístrojov sa však nevyžaduje pri zabíjaní rýb v prevádzkarňach s malou kapacitou a pri sezónnom predaji a pri zabíjaní rýb pre vlastnú spotrebu. V týchto prípadoch sa zabitie ryby vykoná mechanicky úderom do hlavy. Vyvolá sa silné omráčenie pomocou úderu ťažkého a tvrdého predmetu do temena hlavy. Omráčenej rybe sa bezodkladne pretne miecha a cievy rezom vedeným bezprostredne za hlavou alebo prerezaním žiabrových oblúkov s následným vykrvením.
Z hľadiska welfare sa má zabíjanie rýb pri ambulantnom predaji vykonávať v osobitnom priestore, mimo dohľadu zákazníka.

Pri manipulácii s rybami sa nesmie :

 1. chytať ryby za oči a za žiabre,
 2. zbavovať ryby šupín za živa,
 3. násilne vytláčať rybám ikry,
 4. omráčiť a usmrtiť ryby iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.
Príručné nádrže v predajniach a pri stánkovom predaji sa nesmú preplňovať. Ryby možno držať vo vhodných nádobách, v ktorých na 1 m3 vody pripadá najviac 200 kg živých rýb, teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 5°C až 10°C a je zabezpečená možnosť dostatočnej výmeny pitnej vody. Ryby možno z vody vyberať len pomocou podberáka.

Predajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu s rybami a za dodržiavanie všetkých veterinárnych požiadaviek na ochranu zvierat do momentu, kým rybu nepredá, teda kým sa ryba nedostane do dispozičného práva kupujúceho. Od tohto okamihu sa ryba stáva výlučným vlastníctvom kupujúceho, ktorý zodpovedá za spôsob manipulácie s rybami.

Príslušné RVPS vykonávajú úradné kontroly a dohliadajú nad dodržiavaním podmienok predaja vianočných kaprov, pričom môžu vykonávať aj kontroly manipulácie s kaprami po ich predaji. V prípade zistenia porušenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú veterinárne požiadavky na ochranu zvierat, veterinárni inšpektori pristupujú k ukladaniu pokút a opatrení.


 Požiadavky na ohlasovanie zásielok z iných členských štátov


V zmysle § 33 odsek 3 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a § 7b zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinný vykonať aj nahlásenie v IS ŠVPS SR "ZÁSIELKY" .


 Požiadavky na odstraňovanie šupín a vnútorností neurčených na ľudskú spotrebu


V prípade ohláseného povoleného ambulantného predaja rýb a následne aj ich úprave po zabití – odstránenie šupín, prípadne hlavy a vnútorností, krvi zo zabitia vzniká vedľajší živočíšny produkt materiálu kategórie 3 (ďalej len „VŽP 3“) a prevádzkovateľ s ním musí nakladať v zmysle požiadaviek § 29 zákona o veterinárnej starostlivosti. Uhynuté ryby z ambulantného predaja rýb sú zaradené do kategórie VŽP 3.

Prevádzkovateľ musí na VŽP 3:

 1. mať vyčlenené nádoby, ktoré sú označené „VŽP 3 neurčené na ľuskú spotrebu“, sú uzavreté a z materiálu, ktorý sa dá ľahko čistiť a dezinfikovať,
 2. viesť evidenciu o množstve vyprodukovaného VŽP 3,
 3. zabezpečiť odstránenie do 24 hodín,
 4. mať obchodné doklady o odovzdaní VŽP 3 schválenému prevádzkovateľovi na spracovanie.