Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI).


Aktuálna informácia k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N8 na Slovensku


Ku dňu 01.02.2017 je v SR evidovaných ako potvrdených 7 ohnísk vtáčej chrípky v chovoch (A) a 35 pozitívnych prípadov u voľne žijúcich vtákov (B).

a) Nové ohniská v chovoch:

 • Piate ohnisko (štvrté u hydiny)

  Súkromný úžitkový drobnochov s produkciou pre vlastnú spotrebu v okrese Dunajská Streda


  Dňa 24.1.2017 bol na RVPS Dunajská Streda nahlásený úhyn 7 ks hydiny v domácom drobnochove. Veterinárny inšpektor vykonal úradnú kontrolu v chove, pri ktorej bolo zistených už 15 uhynutých kusov hydiny.
  Celkový stav hydiny bol 35 kusov sliepok (z toho 13 uhynutých), 10 ks kačíc (z toho 2 uhynuté) a 7 ks holubov. U živej hydiny bola zistená apatia, nechutenstvo a enteritída u sliepok. Boli bezodkladne nariadené opatrenia pri podozrení na aviárnu influenzu.


  Dňa 25.1.2017 boli vzorky zvoznou linkou zaslané na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL).


  Dňa 26.1.2017 vo večerných hodinách bol oznámený pozitívny výsledok z NRL na bližšie nešpecifikovaný vírus AI u všetkých zaslaných kusov hydiny. V chove boli bezodkladne nariadené veterinárne opatrenia pri potvrdení aviárnej influenzy a bolo vykonané usmrtenie vtáctva v chove. Kadávery boli odstránené v kafilerickom zariadení. Bolo vykonané predbežné čistenie a dezinfekcia.

  Dňa 27.1.2017 bol potvrdený AIV subtyp H5N8.

  Boli vytýčené reštrikčné pásma, v ktorých RVPS nariadila veterinárne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.

 • Šieste ohnisko (druhé u vtákov chovaných v zajatí)

  Záchranná stanica pre zranené a osirelé voľne žijúce zvieratá v okrese Piešťany
  Postihnuté druhy: Labuť veľká (Cygnus olor)

  Dňa 20.1.2017 úhyn prvej labute (privezená 19.1.2017, kachexia) – zaslaná do NRL s negatívnym výsledkom vyšetrenia.

  Dňa 24.1.2017 úhyn ďalších dvoch kusov labutí (privezené dňa 18.1.2017 – mierna apatia, kachexia a 24.1.2017 – stará otvorená zlomenina, náhly úhyn).


  Dňa 25.1.2017 kadávery odovzdané na RVPS Trnava.

  Dňa 26.1.2017 obidva kadávery boli zaslané zvoznou linkou do NRL.

  Dňa 27.1.2017 bol vo večerných hodinách ohlásený pozitívny výsledok na bližšie nešpecifikovaný vírus AIV. V Záchrannej stanici v ten deň uhynuli ďalšie dve labute (privezené 10.12.2016 – poranená rybárskym trojháčikom a 3.1.2017 – kachexia). V ohnisku boli bezodkladne nariadené veterinárne opatrenia.
   

  Dňa 28.1.2017 bola na základe vydaných veterinárnych opatrení v ohnisku utratená posledná labuť prítomná v Záchrannej stanici (privezená 3.1.2017 s rozštiepenou hornou časťou zobáka). Kadáver bol odstránený v kafilerickom zariadení. Bolo vykonané predbežné čistenie a dezinfekcia.
  Okrem labutí sa v Záchrannej stanici nachádzali 4 dravce, 1 sova a 2 spevavce. Tieto vtáky boli chované oddelene od labutí vo vnútorných priestoroch a nevykazovali klinické príznaky moru hydiny. Na základe toho bola v tomto prípade udelená výnimka z utrácania vtáctva v ohnisku.

  Dňa 30.1.2017
  bol potvrdený AIV subtyp H5N8.

  Boli vytýčené reštrikčné pásma, v ktorých RVPS nariadila veterinárne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.

 • Siedme ohnisko (piate u hydiny)

  Súkromný úžitkový drobnochov s produkciou vajec a mäsa pre vlastnú spotrebu v okrese Námestovo


  Šlo o chov s oploteným voľným výbehom s ustajnením v drevenom kurníku. Vo výbehu sa nachádza malé jazierko napájané priamo z prameňa, slúžiace aj ako zdroj napájania. Hydina tým pádom prichádzala do styku s voľne žijúcim vtáctvom.
  Celkový stav hydiny : 44 kusov (kura domáca), z toho 38 kusov nosníc a 6 ks kohútov

  Dňa 23.1.2017
  si chovateľ údajne všimol určité zmeny zdravotného stavu u niekoľkých kusov hydiny (apatia, krídla držané od tela).


  Dňa 26.1.2017 našiel chovateľ ráno uhynuté 2 kohúty a uvedenú skutočnosť ohlásil telefonicky na RVPS Dolný Kubín. Tretí kohút s klinickými príznakmi ochorenia bol počas kontroly utratený. Vzorky boli v ten istý deň zvoznou linkou zaslané na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL).


  Dňa 27.1.2017 vo večerných hodinách bol oznámený pozitívny výsledok z NRL na bližšie nešpecifikovaný vírus AI. V chove boli bezodkladne nariadené veterinárne opatrenia a v sobotu dňa 28.1.2017 bolo vykonané usmrtenie všetkých kusov hydiny v chove. Kadávery boli odstránené v kafilerickom zariadení. Bolo vykonané predbežné čistenie a dezinfekcia.

  Dňa 30.1.2017 bol potvrdený AIV subtypu H5N8 u všetkých zaslaných kusov hydiny.

  Boli vytýčené reštrikčné pásma, v ktorých RVPS nariadila veterinárne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.

b) Voľne žijúce vtáctvo:


Ku dňu 1.2.2017 bolo potvrdených 35 prípadov pozitívnych voľne žijúcich vtákov (rozpis v tabuľke). Takmer v polovici týchto prípadov šlo o hromadný úhyn vodného vtáctva vo vymedzenej lokalite. Na viacerých miestach dochádza k úhynom opakovane aj po vykonanej asanácii (najmä oblasť Žitného ostrova a priľahlých okresov).

Oblasti v okolí miesta nálezu pozitívneho vtáctva o polomere minimálne 3 km boli vyhlásené za monitorovacie oblasti. V okrese Komárno bola za monitorovaciu oblasť s enzootickým výskytom nákazy vyhlásená plošne celá časť okresu západne od Váhu. Labute z tejto oblasti ďalej neodlietajú a zdržiavajú sa počas dňa aj v noci v týchto lokalitách, čím sa nákaza v ich populácii neustále šíri.

Dotknutým obciam, chovateľom vtáctva a poľovným združeniam boli nariadené veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy. Opatrenia sa týkajú najmä zvýšenej biologickej ochrany pred zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva v zajatí.

Tabuľkové zobrazenie:

 

Vysokopatogénna aviárna influenza u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí v SR (2016/2017)


Dátum potvrdenia Okres Obec Subtyp AIV Typ ohniska Typ chovu Druhy
29.12.2016 Bratislava IV BA – Dúbravka HPAI H5N8 Hydina Drobnochov Kura domáca
3.1.2017 Košice - mesto KE – Kavečany HPAI H5N8 Vtáky chované v zajatí ZOO Pižmovka lesklá (Cairina moschata)
12.1.2017 Prešov Chmeľov – Podhrabina HPAI H5N8 Hydina Drobnochov Kura domáca
13.1.2017 Trnava Horná Krupá HPAI H5N8 Hydina Drobnochov Kura domáca, perlička domáca
27.1.2017 Dunajská Streda Janíky HPAI H5N8 Hydina Drobnochov Kura domáca, kačica domáca
30.1.2017 Piešťany Ratnovce HPAI H5N8 Vtáky chované v zajatí Záchranná stanica Labuť veľká (Cygnus olor)
30.1.2017 Námestovo Breza HPAI H5N8 Hydina Drobnochov Kura domáca

 

 

Vysokopatogénna aviárna influenza u voľne žijúcich vtákov v SR (2017)


Okres Subtyp AIV Počet prípadov Dátum potvrdenia Lokalita Druhy vtákov
Komárno HPAI H5N8 12 4.1.2017
10.1.2017
10.1.2017
11.1.2017
18.1.2017
18.1.2017
19.1.2017
24.1.2017
27.1.2017
27.1.2017
27.1.2017
1.2.2017
Veľké Kosihy
Lándor
Číčov
Kava
Sokolce-Brestovec
Zemianska Olča-Lipové
Imeľ
Okoličná na Ostrove
Kolárovo
Hurbanovo
Kolož
Čergov
Labuť veľká
 Cygnus olor
Nové Zámky HPAI H5N8 4 16.1.2017 Dvory nad Žitavou Labuť spevavá
 (Cygnus cygnus)
18.1.2017
  27.1.2017
Šurany
 Bánov
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
27.1.2017 Štúrovo Hus divá
 (Anser anser)
Levice HPAI H5N8 1 18.1.2017 Želiezovce Volavka popolavá
 (Ardea cinerea)
Rimavská Sobota HPAI H5N8 1 18.1.2017 Rimavská Sobota Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
Žilina HPAI H5N8 3 18.1.2017 Žilinská Lehota Drozd čierny
 (Turdus merula)
1.2.2017 Žilina Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
1.2.2017 Teplička nad Váhom Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Senica HPAI H5N8 2 19.1.2017 Sekule
Skalica
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Malacky HPAI H5N8 2 19.1.2017
20.1.2017
Malé Leváre
Vysoká pri Morave
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Galanta HPAI H5N8 1 20.1.2017 Pusté Úľany Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Dunajská Streda HPAI H5N8 3 20.1.2017
24.1.2017
27.1.2017
Trhová Hradská
Dolný Bar
Okoč
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Šaľa HPAI H5N8 2 20.1.2017
27.1.2017
Trnovec nad Váhom
Šaľa
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Piešťany HPAI H5N8 1 30.1.2017 Piešťany Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Senec HPAI H5N8 1 30.1.2017 Hanuliakovo Hus divá
 (Anser anser)
Prievidza HPAI H5N8 1 30.1.2017 Bojnice Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
Lučenec HPAI H5N8 1 1.2.2017 Lučenec Labuť veľká
 (Cygnus olor)

   Mapa výskytu:

Aviárna influenza v SR, aktuálny stav k 30.1.2017