Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené prevádzkarne - SEKCIA X.   Registrovaní špecifickí užívatelia [ Registered users of ABP and DP for specific purposes ]

Aktualizované dňa 4.4.2024

2. Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá [ Use for zoo/circus animals ]

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Schvaľovacie číslo / Approval num Nazov / Name Adresa, Mesto / Address, Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
ZO003TO Dušan Beláň BESAI
Ranč pod Babicou
Bojná 812,
Bojná
Topoľčany Nitriansky 1,2,3 levy,tigre,pumy,rysy,servaly UZOO / CAD, FORMF, SLHBP TRANS   platí do 04.03.2027 
Z023BR Fridman Jozef
Uhlisko 469,
Jasenie
Brezno Banskobystrický 3- písm. a).b) bod i), písm.e),f) leopard, puma, rys, makak,malpa UZOO / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 26.05.2024 
ZO027NR Jaroslav Molnár
Majakovského 192/18,
Nitra
Nitra Nitriansky KAT 2-písm. f) bod i) KAT 3-písm. b) bod i), písm. c) a f) rys UZOO / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS, UDOG   Platí do 14.04.2025 
ZO020DS MALKIA PARK
Orechová Potôň č. 810,
Orechová Potôň
Dunajská Streda Trnavský 3-písm.a),b)bod i),písm.c),e),f) 2-písm.f)bod i)-kone,prežúvavce do 12 mesiacov,hydina UZOO / CAD, FORMF, SLHBP TRANS   platí do 09.02.2027 
049PD Národná zoologická záhrada Bojnice
Zámok a okolie 6,
Bojnice
Prievidza Trenčiansky 2-písm.f bod i) 3-písm.a),b)bod i)písm.c),f),i),j),k)bodiii), 1-písm.a)bod iii),písm.b)bodii) UZOO / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 04.06.2024 
ZO007LV Orina s.r.o.
Karin Ožvaldová
Malá Turá 123,
Turá
Levice Nitriansky 1-písm.b)bod ii) 2-písm.f)bod i) 3-písm.a),b)bod i),e),f) zoo zvieratá-mäsožravce UZOO / CAD, RAW, SLHBP TRANS   platí do 08.11.2025 
Z025ZM Palučka Vladimír Bc.
Choča 97,
Choča
Zlaté Moravce Nitriansky 3 písm.a),b) bod i),písm. c),f) hyena, rys, žanetka, mediar UZOO / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.02.2025 
ZO22ZM Peter Ondrejka - Čulík
Podhorská 374,
Machulince
Zlaté Moravce Nitriansky 2-písm. f) bod i) 3-písm f) lynx lynx UZOO / CAD, FORMF TRANS   platí do 21.11.2026 
ZO029TO Piry Jozef JUDr., MVDr.
Hviezdoslavova 603/20,
Solčany
Topoľčany Nitriansky 1-HD staršie ako 12 mes. 2-HD do 12 mes.,hydina 3-písm.a),b) bodi),ii),písm.f) vlk arktický UZOO / CAD, FORMF, SLHBP TRANS   platí do 08.02.2026 
ZO12ZA Ranč pri Žiline, s.r.o.
Brodno 396,
Žilina
Žilina Žilinský 2 písm.f)bod i)hydina,HD do 12mes. 3 písm.a),b)bod i),písm.c),písm.f) 1-písm.b)bod ii),písm.c),d) UZOO / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 02.12.2024 
002SP Služba, mestský podnik Stropkov
PARK ZVIERAT
Konštantínova 5,
Stropkov
Stropkov Prešovský 3- písm. a), b) bod i),e),f) plazy,vtáky a cicavce UZOO / FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 03.02.2027 
013KK Wild Park n.o.
Lipová 1441/7,
Veľká Lomnica
Kežmarok Prešovský 2- písm.f) bod i) 3-písm. a),b)bod i),ii),písm.c),e),f),g,k)bod i)až ii),písm.l),m) UZOO / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 21.05.2023 
001SC Yveta Iršová,
"Oáza Sibírskeho tigra"
Kostolná pri Dunaji 168,
Kostolná pri Dunaji
Senec Bratislavský 2-písm.f)bod i)-kone,ošípané,mrtvonar. HD,hydina,HD do 12 mes. 3-písm.c) tigre,levy UZOO / CAD, FORMF, SLHBP TRANS   platí do 22.12.2024 
067SN Zoologická záhrada
Sadová 6,
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Košický 3-písm.a),b)bod i)ii),písm.c),f),i),j),k)bod iii) 3-písm.f)bod i)-hydina,HD do 12 mesiacov UZOO / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 16.02.2027 
006BA Zoologická záhrada Bratislava,
obecná príspevková organizácia
Mlynská dolina,
Bratislava
Bratislava 4 Bratislavský 3-písm.a),b) bod i),ii),písm.e),f) 2-písm.f) bod i) 1-písm.a) bod iii)-zoo zvierat UZOO / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 09.03.2026 
105KE Zoologická záhrada Košice
Ulica k Zoologickej záhrade č. 1,
Košice - Kavečany
Košice Košický 1- písm. a)bod iii, písm. b) bod ii),písm.c),d) 3- písm. a),b) bod i),písm.e),f),k)bod iii) UZOO / CAD, FORMF, RAW, SLHBP TRANS   platí do 15.8.2025 počet prevádzkarní : (16)Kód Vysvetlivky - Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  BIOGPNM Bioplynová stanica vnútroštátny trh / Biogas plants only on the national market
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  COMPNM Kompostaréň vnutroštátny trh / Composting plants only on the national market
  COMPR Kompostaréň registrovaná / Composting plants only register
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  FOODP Potravinársky závod / Food plant
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  HANDLP Závod kde sa spracovávajú ŽVP po ich zbere (predbežné spracovanie) / Plants handling ABP after their collection
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP Zariadenie na určité medziprodukty / Establishment for certain intermediates
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCAFTB Iné prostriedky: Spaľovanie živočíšneho tuku v tepelnej elektrárni / Other means: Combustion of animal fat in a thermal boiler process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OEFP Iné prostriedky: Závod na silážovanie materiálu z rýb / Other means: Ensilage of fish material process plant
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OLTPPM Iné prostriedky: Zariadenie na výrobu hnoja ošípaných a hydiny úpravou vápnom / Other means: Lime treatment for pig and poultry manure plant
  OMSCP Iné prostriedky: Zariadenia na výrobu obnoviteľných palív viacstupňový katalytický procesom / Other means: Multi-step catalytic process for the production of renewable fuels plant
  ORAT Prevádzkovatelia zodpovední za zabezpečenie prepravy / Operators responsible for arranging transport
  ORNM Činnosti registrované len na národnej úrovni / Operators registered for the national market
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMB Iné prostriedky: Závod na spracovanie termomechanických bioalív / Other means: Thermomechanical biofuel production process plant
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  O-TRADE Registrovaní obchodníci vrátane špedičných agentúr v prípade vývozu do krajín mimo EÚ a dovozu z krajín mimo EÚ / Registered traders, including forwarding agencies in case of export to non-EU countries and import from non-EU countries
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  RETAIL Maloobchod / Retail
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHAPI Zariadenie na spracovanie vosku včiel / Processing plant beeswax
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANDP Preprava odvodených produktov / Transport derived products
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie na diagnostiku, výskum, vedu, činidla / Use for diagnostics, research, science, reagents
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure
  UFERTNM Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva na národnej úrovni / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure for the national market
  UFERTP Závod na organické hnojivá využívajúci iba odvodené produkty (MKM a SŽB) / Organic fertilisers plant using derived products only (MBM and PAP)
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  UOFSI Použitie organických hnojív z MKM a SŽB / Use for fertilisers of MBM and PAP
  UPET Použitie pre spoločenské zvieratá / Use for pet animals
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USDD Regulácia živočíšnych škodcov / Animal pest control activities
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  USHEL Použitie pre zvieratá v útulkoch / Use for animals in shelters
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Kod Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.