Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené prevádzkarne - SEKCIA VII.   Kompostovacie zariadenia [ Composting plants ]

Aktualizované dňa 2.2.2024

Kompostaréň vnutroštátny trh [ Composting plants only on the national market ]

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Adresa, Mesto / Address, Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
COMP-SK19SK "zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kompostáreň Stročín - areál ČOV"
IČO: 31301347
K.ú. Stročín p.č. KN-C1204/3,
Svidník
Svidník Prešovský 3- písm.p) COMPNM / COMR   Fermentor EWA AF 36 
COMP-BA21SK Aliancia Stará tržnica - občianske združenie
IČO: 42263948
Námestie SNP 25,
Bratislava
Bratislava 1 Bratislavský 3- písm. p) COMPNM / CATW   GrenGood-GG50 
COMP-LM30SK Areál odpadového hospodárstva v Okoličnom
IČO: 183636
Okoličianska 344/40,
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš Žilinský 3-písm. p) COMPNM / COMR TRANS    
COMP-NZ17SK BIO energie s.r.o.
IČO: 46825282
Veľké Lovce č. 820,
Veľké Lovce
Nové Zámky Nitriansky 3-písm.p) COMPNM / COMR   GG 100 
BK - HC 01 SK BP Agro centrum s.r.o.
IČO: 34096698
Pod Jašterom,
Hlohovec
Hlohovec Trnavský 2- písm. a) - hnoj 3 - písm. p) COMPNM / COMR    
COMP-MI38SK Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kompostáreň

IČO: 186490
Lastomírska ulica 2,
Michalovce
Michalovce Košický 3-písm. p) COMPNM / COMR TRANS Dočasne povolená  podmienečne schválená do 27.03.2024 
COMP-PP12SK Centrum zhodnocovania biologického rozložiteľného odpadu
Kompostáreň Svit Breziny
IČO: 186864
p.č. C626/84, 626/95,626/85, 626/97 k.ú. Svit,
Svit
Poprad Prešovský 3-písm. p) COMPNM / COMR    
COMP-TV05SK CONTAX EKO, s.r.o.
IČO: 36596507
Veľký Ruskov 172,
Nový Ruskov
Trebišov Košický 3-písm.p) COMPNM / COMR    
COMP-NR36SK ecol Trade, s.r.o.

IČO: 45956839
Korytovská ulica – Korytník parcelné číslo 1193/166, KÚ Lužianky,
Lužianky
Nitra Nitriansky 3-písm.p) - hygienizovaný kuchynský odpad COMPNM / COMR Dočasne povolená  podmienečne schválená do 14.02.2024 
COMP-SO23SK FÚRA s.r.o.,
zariadenie na zhodnocovanie kuchynských odpadov Sobrance
IČO: 36211451
Michalovská ulica, p.č. KN C 778/8,
Sobrance
Sobrance Košický 3- písm. p) COMPNM / COMR   GG500  
COMP-BS16SK Hoplandia
IČO: 35976161
Špitálska 1509/6,
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica Banskobystrický 3- písm.p) COMPNM / COMR TRANS   GrenGood - GG30 
COMP-SE35SK Kompostáreň bioodpadov Senica
IČO: 36228443
Čáčov 5235/200,
Senica
Senica Trnavský 3-písm.p)-kuchynský odpad COMPNM / COMR COLL, TRANS    
COMP-LC34SK Kompostáreň BRO Lučenec
IČO: 316181
Dolná Slatinka 621,
Opatová - Lučenec
Lučenec Banskobystrický 3-písm.p) - kuchynský odpad COMPNM / COMR COLL, TRANS    
COMP-VK04SK Kompostáreň ELEMONT s.r.o.
IČO: 36682527
Cirovská č.370,
Záhorce
Veľký Krtíš Banskobystrický 2-písm.a)- hnoj 3-písm.p) - kuchynský odpad COMPNM / COMR TRANS    
COMP-GA25SK Kompostáreň Galanta
IČO: 45721
Zámska lúka,
Galanta
Galanta Trnavský 3- písm. p) COMPNM / COMR   CSC kontajner, EWA fermentor 
COMP-TN24SK Marius Pedersen, a.s.
Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov

IČO: 34115901
Zlatovská 2200 KÚ č. 873551 Zlatovce,
Trenčín
Trenčín Trenčiansky 3- písm. p) COMPNM / COMR   validovaná metóda kompostovania 
COMP-BB27SK Márius Pedersen, a.s., Šálková
IČO: 34115901
Šálková 4414,
Banská Bystrica
Banská Bystrica Banskobystrický 3- písm.p) COMPNM / COMR    
COMP-CA15SK Mestský podnik služieb p.o.
IČO: 183326
Podzávoz,
Čadca
Čadca Žilinský 3- písm. p) COMPNM / CATW TRANS   CSC hygienizačný kontajner  
COMP-SV18SK Regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Snina
IČO: 439041457
Strojárska 4454,
Snina
Snina Prešovský 3- písm.p) COMPNM / COMR   fermentor EWA model 2009 
COMP-SN22SK Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Spišská Nová Ves
IČO: 52473732
Kúdelník,
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Košický 3-písm.p) COMPNM / COMR COLL, TRANS   CSC hygienizačný kontajner 
COMP-TO14SK Topoľčany - Kompostáreň BRO
IČO: 44818378
Pivovarnícka ulica,
Topolčany
Topoľčany Nitriansky 3-písm.p) COMPNM / COMR COLL, TRANS   Green Good 50 fermentor EWA 
COMP-SB33SK Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - Ražňany
IČO: 31720463
parcela č.755/63 k.ú. Ražňany,
Ražňany
Sabinov Prešovský 3- písm. p) COMPNM / COMR    
COMP-ZV37SK Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – Zvolenská Slatina
IČO: 36004472
parcela č. 2186/29 v k.ú. Zvolenská Slatina,
Zvolenská Slatina
Zvolen Banskobystrický 3-písm.p) COMPNM / COMR Dočasne povolená  podmienečne schválené do 23.02.2024 
COMP-LM28SK Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - Žadovica
IČO: 315494
,
Podtureň - Roveň
Liptovský Mikuláš Žilinský 3- písm.p) COMPNM / CATW TRANS   EWA 2014 
COMP-NM20SK Zberný dvor pre separovaný a biologický odpad Nové Mesto nad Váhom
IČO: 350650
Banská 1,
Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto n.Váhom Trenčiansky 3- písm.p) COMPNM / COMR TRANS   fermentor EWA 
COMP-SA29SK Zdroje Zeme a.s.
IČO: 50460137
Horný Jatov 1161,
Trnovec nad Váhom
Šaľa Nitriansky 2-písm.a), separát z BS 3-písm.p) COMPNM / CATW, COMR, MANU HANDLP, STORP    

počet prevádzkarní : (26)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  BIOGPNM Bioplynová stanica vnútroštátny trh / Biogas plants only on the national market
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  COMPNM Kompostaréň vnutroštátny trh / Composting plants only on the national market
  COMPR Kompostaréň registrovaná / Composting plants only register
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  FOODP Potravinársky závod / Food plant
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  HANDLP Závod kde sa spracovávajú ŽVP po ich zbere (predbežné spracovanie) / Plants handling ABP after their collection
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP Zariadenie na určité medziprodukty / Establishment for certain intermediates
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCAFTB Iné prostriedky: Spaľovanie živočíšneho tuku v tepelnej elektrárni / Other means: Combustion of animal fat in a thermal boiler process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OEFP Iné prostriedky: Závod na silážovanie materiálu z rýb / Other means: Ensilage of fish material process plant
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OLTPPM Iné prostriedky: Zariadenie na výrobu hnoja ošípaných a hydiny úpravou vápnom / Other means: Lime treatment for pig and poultry manure plant
  OMSCP Iné prostriedky: Zariadenia na výrobu obnoviteľných palív viacstupňový katalytický procesom / Other means: Multi-step catalytic process for the production of renewable fuels plant
  ORAT Prevádzkovatelia zodpovední za zabezpečenie prepravy / Operators responsible for arranging transport
  ORNM Činnosti registrované len na národnej úrovni / Operators registered for the national market
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMB Iné prostriedky: Závod na spracovanie termomechanických bioalív / Other means: Thermomechanical biofuel production process plant
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  O-TRADE Registrovaní obchodníci vrátane špedičných agentúr v prípade vývozu do krajín mimo EÚ a dovozu z krajín mimo EÚ / Registered traders, including forwarding agencies in case of export to non-EU countries and import from non-EU countries
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  RETAIL Maloobchod / Retail
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHAPI Zariadenie na spracovanie vosku včiel / Processing plant beeswax
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANDP Preprava odvodených produktov / Transport derived products
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie na diagnostiku, výskum, vedu, činidla / Use for diagnostics, research, science, reagents
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure
  UFERTNM Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva na národnej úrovni / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure for the national market
  UFERTP Závod na organické hnojivá využívajúci iba odvodené produkty (MKM a SŽB) / Organic fertilisers plant using derived products only (MBM and PAP)
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  UOFSI Použitie organických hnojív z MKM a SŽB / Use for fertilisers of MBM and PAP
  UPET Použitie pre spoločenské zvieratá / Use for pet animals
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USDD Regulácia živočíšnych škodcov / Animal pest control activities
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  USHEL Použitie pre zvieratá v útulkoch / Use for animals in shelters
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.