Prejsť na hlavný obsah
Beta verzia. Ospravedlňujeme sa za sa nepohodlie pri prezeraní, na úprave stránky sa pracuje.

Potravinárska prevádzka

Rôzne [19]

Dokument Súbor DocId
Oznámenie o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh 382
Žiadosť o povolenie zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka pod šírym nebom strelnou zbraňou 340
Žiadosť na schválenie mobilnej jednotky 339
Žiadosť o schválenie prevádzkarne, ktorá podlieha schváleniu podľa Nariadenia (ES) č. 853/2004 a zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti , dodatok pre bitúnky časť 7A a časť 8A  144
Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby s výnimkami z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie, podľa nariadenia vlády SR č. 359/2011 , dodatok 1.10.A pre malé bitúnky 143
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej 142
Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu alebo prepravcu surového mlieka, pre priamy predaj malého množstva surového mlieka konečným spotrebiteľom na farme a pre maloobchodnú činnosť prvovýrobcu mlieka, ktorá je okrajovou miestnou a obmedzenou činnosťou jeho prevádzkarne 141
Žiadosť o registráciu maloobchodnej predajne pre produkty živočíšneho pôvodu, sprostredkovateľov, prepravcov a skladov produktov živočíšneho pôvodu 140
Vzor Oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 139
Vzor Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011 138
Registrácia charitatívnych organizácií, ktoré budú umiestňovať na trh v Slovenskej republike potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti, jednoduchý návod 137
Prevádzkovatelia maloobchodných registrovaných prevádzkarní s okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou sú povinní každoročne do 31. marca podať príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe čestné vyhlásenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Vzor čestného vyhlásenia 136
Oznámenia o registrácií prevádzkarne/ zmena činnosti/ uzatvorenie v zmysle čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 v platnom znení a v zmysle §6 zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 135
Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011  v znení neskorších predpisov 134
Oznámenia o registrácií na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v zmysle nariadenia vlády č.360/2011 Z.z. z 19. októbra 2011 v znení neskorších predpisov 132
Ohlásenie začatia, prerušenia a skončenia činnosti, oznamovanie závažných zmien alebo uzavretia existujúcej schválenej alebo registrovanej prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu 131


Schvaľovanie prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu pre EU [21]

Dokument Súbor DocId
Žiadosť o schválenie zberného strediska voľne žijúcej zveri 338
Žiadosť o schválenie farmárskeho bitúnku 337
Žiadosť o schválenie - Dodatok 1.10.A pre malé bitúnky 154
Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby s výnimkami z požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie, podľa nariadenia vlády SR č. 359/2011 153
Schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu podľa zákona č.39/2007 - Dodatok pre bitúnky časť 7A a časť 8A 152
Vzor žiadosti o schválenie 151
Schéma schvaľovania prevádzkarní 150
Postup schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti 149


Informácia o potravinovom reťazci (IPR) [22]

Dokument Súbor DocId
IPR pre zabitie v chove pôvodu - Príloha AMČM 005: IPR sprievod domácich kopytníkov 341
Vzor IPR pre kone 160
Vzor IPR pre ošípané 159
Vzor IPR pre hovädzí dobytok, ovce a kozy 157
Vzor IPR pre hydinu 156


Informácie pre prevádzkovateľov pri dovoze/vývoze potravín neživočíšneho pôvodu z/do tretích krajín [23]

Dokument Súbor DocId
Žiadosť o vydanie certifikátu 173
Čestné prehlásenie 172
Certifikát 171
Vzor CHED-D 170
NK 2019 1793 169
Manual TRACES NT 168
Hranicné kontrolné stanice/BCP slovakia 167
Colné úrady/Custom Offices 166
Upozornenie pre dovozcov potravín z tretích krajín 165
Manuál pre prihlásenie do systému TRACES NT pre úcely hlásenia zásielok potravín dovážaných z tretích krajín 164
Manuál pre administráciu užívatelov v systéme TRACES NT 163
Controlled destination 162
Vzor oznámenia o registrácii 161Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.