Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu - automobil

Zmluvy/Faktúry/Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie/Majetok štátu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou ako správca majetku štátu ponúka na predaj osobné motorové vozidlo ŠKODA FABIA 1.4 Classic, rok výroby 2002, najazdených 194 536 km, technický stav – úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov.
Primeraná cena vozidla stanovená znaleckým posudkom je 405,00 €. Požadujeme uhradiť aj cenu za pohonné hmoty vo výške 50,09 €. Ponuka musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou.
Vyhradzujeme si právo odstúpiť od tejto ponuky aj bez uvedenia dôvodu. Písomné cenové ponuky je potrebné doručiť do 25. júna 2018 na vyššie uvedenú adresu v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu a heslom: "CENOVÁ PONUKA – AUTO – NEOTVÁRAŤ".
Bližšie informácie na tel. čísle 057/4423064.